ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การเช่า คือ การทำสัญญาของผู้ให้เช่า ตกลงให้ ผู้เช่า สามารถใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งบนอสังหาริมทรัพย์ของตน ในช่วงเวลาหนึ่งอันมีจำกัดตามที่ได้ทำสัญญากันไว้ โดยทั้งผู้เช่าและให้เช่าตกลงกันแล้วว่าจะมีการให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่า เป็นการซื้อ-การขายอย่างหนึ่ง

 

การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
การจดทะเบียนเช่ามีกี่ประเภท?

ประเภทของการจดทะเบียนเช่า

 1. เช่า(ทั้งหมด) หมายถึง กรณีผู้มีสิทธิให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มาขอจดทะเบียนที่ดินเพื่อให้บุคคลอื่น เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีผู้มีสิทธิครอบครองหลายคนหรือไม่ หากผู้มีสิทธิทุกคนยินยอมที่จะให้นำมาเช่าได้
 2. เช่าเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีที่ผู้มีสิทธิให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นมีหลายคน แต่ ผู้มีสิทธิให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อยางอื่นนั้นบางคนขอจดทะเบียนให้บุคคลอื่นเช่าเฉพาะสวนของตน สวนของผู้มีสิทธิให้เช่าคนอื่นไม่ได้ใหเช่าด้วย
 3. แบ่งเช่า หมายถึง กรณีที่ผู้มีสิทธิให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นมาขอจดทะเบียนให้ บุคคลอื่นเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้นเพียงบางส่วน ไม่ว่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้น จะมีผู้มีสิทธิใหเช่าคนเดียวหรือหลายคน ผู้มีสิทธิให้เช่าทุกคนให้เช่าร่วมกันเพียงบางส่วน 
 4. แบ่งเช่าเฉพาะสวน หมายถึง กรณีผู้มีสิทธิให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นมีหลายคน แต่ผู้มีสิทธิให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้นบางคนขอจดทะเบียนให้บุคคลอื่นเช่าเฉพาะส่วน ของตนเพียงบางส่วน ส่วนของผู้มีสิทธิให้เช่าคนอื่นไม่ได้ให้เช่าด้วย
 5. เช่าช่วง หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่าไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่าให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้นทั้งหมดต่อไปอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าจะมีผู้เช่า คนเดียวหรือหลายคน แต่ทุกคนประสงค์ให้บุคคลอื่นเช่าต่อไปอีกทอดหนึ่ง 
 6. เช่าช่วงเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่า เฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่าให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้นเฉพาะสวนของตนต่อไป อีกทอดหนึ่ง หรือในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนเช่าไว้แล้วโดยมีผู้เช่าหลายคน ผู้เช่าบางคนให้เช่าต่อไปอีก ทอดหนึ่งเฉพาะส่วนของตน 
 7. แบ่งเช่าช่วง หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่าไว้ แล้ว ต่อมาผู้เช่าให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้นบางส่วนต่อไปอีกทอดหนึ่ง หรือใน กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อยา่งอื่นได้มีการจดทะเบียนแบ่งเช่าไว้แล้ว ต่อมาผู้เช้าให้บุคคลอื่นเช่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ได้จดทะเบียนแบ่งเช่าไว้แล้วนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปอีกทอดหนึ่ง
 8. แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจด ทะเบียนเช่าเฉพาะส่วนไว้แลว ต่อมาผู้เช่าให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนั้นบางส่วน ต่อไปอีกทอดหนึ่ง หรือในกรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนแบ่งเช่าเฉพาะสวน ไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่าให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนแบ่งเช่าเฉพาะ ส่วนไว้แล้วนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปอีกทอดหนึ่ง
 9. โอนสิทธิการเช่า หรือโอนสิทธิการแบ่งเชา หมายถึงกรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ได้มีการจดทะเบียนเช่าหรือแบ่งเช่าไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่าประสงคให้โอนสิทธิการเช่าของตนที่มีในทรัพย์สินที่ เช่าให้บุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผู้เช่ามีอยู่ทั้งหมด
 10. โอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่าประสงค์ให้โอนสิทธิการเช่าของตนที่มีในทรัพยสินที่เช่านั้นให้ บุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผู้เช่ามีอยู่ทั้งหมดหรือกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนเช่าหรือเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้วโดย มีผู้เช่าหลายคน ต่อมาผู้เช่าบางคนประสงค์ให้โอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วนของตนที่มีในทรัพย์สินที่เช่าให้ บุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผู้เช่านั้นมีอยู่
 11. แบ่งโอนสิทธิการเช่า หรือ แบ่งโอนสิทธิการแบ่งเช่า หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเชาหรือแบ่งเช่าไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่าประสงค์ให้โอนสิทธิการเช่า ของตนที่มีในทรัพย์สินที่เช่านั้นให้บุคคลอื่นเข้าสรวมสิทธิที่ผู้เช่ามีอยู่เพียงบางส่วน 
 12. แบ่งโอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน หรือแบ่งโอนสิทธิการแบ่งเช่าเฉพาะส่วน หมายถึงกรณีที่ ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่าเฉพาะส่วนหรือแบ่งเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้เช่า ประสงค์ให้โอนสิทธิการเช่าของตนที่มีในทรัพย์สินที่เช่านั้นให้บุคคลอื่นเข้าสรวมสิทธิที่ผู้เช่ามีอยู่เพียงบางส่วน
 13. โอนมรดกสิทธิการเช่า หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจด ทะเบียนเช่าไว้แล้ว เมื่อผู้เช่าตายและสิทธิการเช่าตกแกทายาทตามขอตกลงที่ผู้ให้เช่าและผู้เช่ากระทําไว้ต่อกันให้สิทธิการเช่าตกเป็นมรดกของผู้เช่าได้ด้วย หรือเนื่องจากเป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่า สัญญาเช่าธรรมดา เมื่อทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้เช่ามาขอรับมรดกสิทธิการเช่า 
 14. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งเช่า หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่าหรือแบ่งเช่าไว้แล้ว ต่อมาผู้ให้เช่าและผู้เช่าประสงค์ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาเช่าหรือสัญญาแบ่งเช่า รวมทั้งในสัญญาต่อท้ายสัญญาเช่าหรือสัญญาแบ่งเช่า 
 15. เลิกเช่า หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่า เช่าเฉพาะสวน แบ่งเชา หรือแบงเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้ใหเช่าและผู้เช่าขอเลิกสัญญาเช่าที่ได้จดทะเบียน ไว้ทั้งหมดดังกล่าว
 16. เลิกเช่าบางส่วน หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่า เช่าเฉพาะสวน แบ่งเช่า หรือแบงเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้ใหเช่าและผู้เชาขอเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นบางส่วน ไม่ได้เลิกเช่าทั้งหมดโดยบางส่วนยังคงมีการเช่าต่อไป
 17. เลิกเช่าช่วง หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียนเช่าช่วง เช่าช่วงเฉพาะสวน แบ่งเช่าช่วง หรือแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงขอเลิก สัญญาเช่าช่วงที่ได้จดทะเบียนไว้ดังกล่าวทั้งหมด
 18. เลิกเช่าช่วงบางสวน หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้มีการจดทะเบียน เช่าช่วง เช่าช่วงเฉพาะส่วน แบ่งเช่าช่วง หรือแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วนไว้แล้ว ต่อมาผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วง ขอเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวเป็นบางส่วนไมไดเลิกเช่าช่วงทั้งหมดโดยบางส่วนยังคงมีการเช่าช่วงต่อไป
 19. ปลอดการเช่า หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นรวมกันตั้งแต่สอง อสังหาริมทรัพย์ขึ้นไปได้มีการจดทะเบียนเช่าไว้แล้ว หรือกรณีที่มีการแบ่งแยกที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนเช่า ไว้แล้วออกเป็นหลายแปลงโดยที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการเช่าครอบติดอยูทั้งหมดหรือมีการเช่าครอบติดอยู่ตั้งแต่สองแปลงขึ้นไป ต่อมาคู่กรณีตกลงจดทะเบียนให้อสังหาริมทรัพยใดอสังหาริมทรัพย์หนึ่ง ที่ได้จดทะเบียนเช่ารวมไว้หลายแปลงหรือได้ครอบการเช่าไว้แล้วแต่กรณีนั้นพ้นจากการเช่า ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือยังคงมีการเช่าอยู่ตามเดิม
 20. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดการเช่า) หมายถึง กรณีที่ที่ดินได้มีการจดทะเบียนเช่า เช่าเฉพาะส่วนแบ่งเช่าไว้แล้วเจ้าของที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกจากกัน โดยในขณะจดทะเบียนแบ่งแยกคู่กรณี ตกลงกันให้ที่ดินแปลงแยกออกไปหรือที่ดินแปลงคงเหลือไม่มีการเช่าอยู่
 21. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) หมายถึง กรณีที่ที่ดินได้มีการจดทะเบียนเช่า เช่าเฉพาะส่วน แบ่งเช่าไว้แล้วเจ้าของที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกจากกัน โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยก คู่กรณีตกลงให้ที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการเช่าครอบติดอยู่ทั้งหมด
 22. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ – ปลอดการเชา) หมายถึง กรณีที่ที่ดินได้มีการจดทะเบียนเช่า เช่าเฉพาะส่วน แบ่งเช่าไว้แล้วเจ้าของที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกจากกันตั้งแต่สองแปลงขึ้นไป โดย ในขณะจดทะเบียนแบ่งแยก คู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงคงเหลือและแปลงที่แยกออกไปบางแปลง ยังคงมีการเช่าอยู่ และบางแปลงที่มีการเช่าอยู่พ้นจากการเช่า 

 

การเช่า คือ สัญญาระหว่าง ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งและเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำการใดๆ กับที่ดิน เช่น การขาย จำนอง ขายฝาก ต้องมีการจดทะเบียนที่ดินจึงจะมีผลในทางกฎหมายและใช้ยืนยันสิทธิกับบุคคลต่าง ๆ ได้

 

อ้างอิง

"การจดทะเบียนเช่า" .[online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2.pdf

"เกร็ดความรู้กฎหมาย" .[online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ops.moc.go.th/download/article/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf

"Rental Registration and Licensing" .[online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.communityprogress.net/tool-1--rental-registration--licensing-pages-207.php

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
มาแล้ว!! Plugin MZC reCaptcha สำหรับเพิ่ม reCaptcha ในฟอร์มต่างๆ ของ MooZiiCart 1.0.0
โดย aegmongkol อ 21 ก.ย. 2021 2:27 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
71
อ 21 ก.ย. 2021 2:27 pm โดย aegmongkol
หลอด UVC หลอดไฟทำลายเชื้อโรค ไวรัสนวัตกรรมสำหรับอาคารสมัยใหม่
โดย admeadme อ 21 ก.ย. 2021 9:43 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
39
อ 21 ก.ย. 2021 9:43 am โดย admeadme
สออบถาม HTTP ERROR 500
โดย vesaclub อ 21 ก.ย. 2021 7:58 am บอร์ด Joomla Development
3
60
อ 21 ก.ย. 2021 8:17 am โดย mindphp
ประเภทและประโยชน์ของระบบ POS กับการใช้งานในธุรกิจต่าง ๆ
โดย Phatthira จ 20 ก.ย. 2021 5:15 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
50
จ 20 ก.ย. 2021 5:15 pm โดย Phatthira
ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - Herix แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Herix 1.0.7
โดย aegmongkol จ 20 ก.ย. 2021 4:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
48
จ 20 ก.ย. 2021 4:56 pm โดย aegmongkol
ควิ๊กสตาร์ท MooZiiCart - OpenCart แพคเกจตัวช่วยติดตั้งมูซี่การ์ด Joomla + MooZiiCart โดยใช้ Template Opencart 1.0.7
โดย aegmongkol ศ 17 ก.ย. 2021 6:04 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
59
ศ 17 ก.ย. 2021 6:04 pm โดย aegmongkol
สอบถามเปลี่ยนคำในไฟล์ภาษาที่ใช้ใน template ที่ทำเอง (phpBB)
โดย eange08 ศ 17 ก.ย. 2021 2:34 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
38
ศ 17 ก.ย. 2021 4:57 pm โดย eange08
สอบขอตัวอย่างปฏิทินแบบเลือกช่วงวันที่ได้จะเอามาใส่ extension
โดย eange08 ศ 17 ก.ย. 2021 10:16 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
34
ศ 17 ก.ย. 2021 10:16 am โดย eange08