ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Business Intelligence ซอฟต์แวร์ระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม คำตอบสำคัญทางธุรกิจ

     เมื่อ BI และระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กลายมาเป็นคำตอบสำคัญทางธุรกิจ มันก็ดูธรรมดาขึ้นเรื่อยๆสำหรับการที่องค์กรต่างๆจะนำทั้งสองอย่างนี้มา ปฏิบัติอย่างละนิดละหน่อย ในหลายๆกรณีที่โครงการ BI และ CRM ถูกริเริ่มอย่างอิสระและปฏิบัติแยกออกมา และทำให้โอกาสดีๆหลายอันหลุดลอยไป การใช้ทางออกแบบ BI ให้บรรจบกับความต้องการ CRM ที่ได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะสร้างโปรแกรมเป้าหมายของกลยุทธ์ธุรกิจรวม ศูนย์ลูกค้า (customer - centric business)

     เริ่มด้วยการ ทบทวน BI อย่างคร่าวๆ ก่อน การทำงานระบบ BI นั้นรวมถึงการกำกับกิจกรรมในการสะสม, ประสานงาน, และการจัดระบบขัอมูลที่ต้องการสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ของแต่ละส่วนใน ความสนใจ กิจกรรมของ BI สนับสนุนการวิจัย และวิเคราะห์ของหัวข้อทางธุรกิจ คือ 

     1.ความจำเป็นในการรวบรวมมิติทางธุรกิจและตอบคำถามทางธุรกิจ 

     2.การรวบรวมและจัดระบบของข้อมูลจะสำเร็จได้ก็ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (data warehousing) 

     3. สนับสนุนการวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม, รายงาน, และ OLAP TOOLS การทำ CRM มุ่งความสนใจไปยังการเข้าใจลูกค้าของธุรกิจและการจัดการความสัมพันธ์กับ ลูกค้าเหล่านั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละอัน 

เป้าหมายระบบ CRM ที่เป็นแบบฉบับมีได้ 2 อย่าง คือ 

     1. แบบที่กำหนดทิศทางไปยังการสงวนลูกค้าที่มีอยู่ไว้ 

     2. แบบที่เน้นการหาลูกค้าใหม่ๆ หลักการพื้นฐานของระบบ CRM รวมถึงการรวมตัวกัน (เสนอมุมมองแต่ละอันของลูกค้าแต่ละคน) และการแบ่งส่วน (การจำแนกกลุ่มลูกค้าซึ่งมีพื้นฐานบุคลิกลักษณะที่มีร่วมกัน) ในระดับทั่วๆ ไปนั้นการที่จะเน้นว่า BI และ CRM ทำงานร่วมกันอย่างไรนั้นทำได้ง่ายคือ CRM จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและ BI จะจัดเสนอการสะสมข้อมูล, เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ CRM ต้องการมุมมองของลูกค้าแต่ละคนที่สอดคล้องกัน และ BI จะรวมไปถึงวิธีการประสานข้อมูล CRM Program ต้องการที่จะวัดการหาและรักษาลูกค้าไว้ และ BI จะควบคุมการทำให้บังเกิดผลของ Business Metric โดยอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ที่เด่นชัดเหล่านี้ให้ประโยชน์ทางเทคนิคและลูกเล่นแต่ล้มเหลว ที่จะตระหนักถึงประสิทธิภาพอันเต็มที่ในการผสานคำตอบแบบ BI และ CRM เข้าด้วยกัน ความเข้าใจในลูกค้า CI (Customer Intelligent) ทำให้คำตอบแบบ BI และ CRM ผสมผสานในรูปแบบอันแตกต่างกันอย่างสำคัญยิ่ง ซึ่งมากกว่าแค่ความสัมพันธ์ทางเทคนิคแบบพื้นๆ CI แตกต่างจากวิถีทาง BI และ CRM ที่ครอบคลุมน้อยกว่าใน 4 ทางหลักๆ มาตรวัดทางธุรกิจชั้นสูง (Advanced Business Metrical), ข้อมูลหลากประเภทกว่า, เป้าหมายทางธุรกิจที่ดุดันกว่า และผลกระทบทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า

มาตรวัดทางธุรกิจ 

     ระบบ CRM สามัญใช้มาตรวัดอย่างเช่นอัตราการคงอยู่, อัตราความเสื่อม และจำนวนลูกค้าใหม่ แต่ CI ทำงานด้วยมาตรวัดลูกค้าที่ก้าวหน้ากว่าอย่างมูลค่าตลอดช่วงชีวิต (Lifetime Value), ต้นทุนของการดูแล, การแบ่งปัน(Share), ความถี่และความพอใจ ขณะที่ CRM ถูกกำหนดไปยังการรักษาไว้ของค่าพื้นฐานและการหาลูกค้านั้น CI มุ่งไปยังความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับลูกค้าที่ถูกประเภท  

ชนิดของข้อมูล 

     ส่วนประกอบ BI ของระบบ CI ยังมีความแตกต่างที่เด่นชัดอยู่บ้าง ข้อมูลระบบ CRM จริงๆ แล้วก็คือการทำข้ออ้างอิงให้เป็นที่เข้าใจด้วยความสนใจในลักษณะเฉพาะของ ลูกค้า, สถิติประชากร (Demographics), การรวมกลุ่ม (Grouping) CI เองต้องการข้อมูลจากเหตุการณ์จริงพอๆ กับข้อมูลอ้างอิง หลากหลายประเภทของเหตุการณ์ เช่น การบริโภค, บริการ, ข้อสนับสนุน, การสอบถาม, ข้อร้องทุกข์ และผลลัพธ์ ล้วนแต่สำคัญในการทำความเข้าใจฐานของการควบคู่และ Potential Customer ในแนวทางใหม่ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของบริการ, การสนับสนุน และการร้องทุกข์ ก็สำคัญเช่นกัน การจัดการกับคำสั่ง, บริการ และการจัดการการรองรับลูกค้า ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ในธุรกิจ e-Commerce ข้อมูลแบบ Clickstream Data อาจมีบทบาททาง CI ที่สำคัญได้ 

เป้าหมายทางธุรกิจ 

     ระบบ CRM จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเป้าหมายของการรักษาลูกค้าที่มีอยู่และการ หา ลูกค้าใหม่ๆ ด้วย ผู้ใช้ CRM ธรรมดา ในขั้นสุดท้ายปกติแล้วก็คือ บริษัทที่ทำการตลาดและการขาย ระบบ CRM เสนอข้อมูลและประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพื่อ 

     1. เข้าใจและประเมินส่วนต่างๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ 

     2. วิเคราะห์ข้อมูลหรือประวัติของลูกค้า 

     3. วัดอัตราการคงอยู่ของลูกค้า, การเสียไปและการได้มา ระบบ CI ขยายกลุ่มผู้ใช้ล่าสุดเพื่อรวมถึงการบริการลูกค้าและกลุ่มสนับสนุนและบริษัท พัฒนาสินค้า การปฏิบัติงานระบบที่มีการขยายรวมถึงประสิทธิภาพที่จะ 

     1. ค้นพบและจำแนกกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับการจำแนกมาก่อนและผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้าได้ 

     2. วิเคราะห์ทัศนคติ, ความสนใจและเหตุจูงใจของลูกค้าและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า 

     3. วัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณา, การตลาด และขั้นตอนการดูแลลูกค้า 

ผลกระทบทางธุรกิจ 

     คุณค่าที่แท้จริงของ CI เป็นที่ประจักษ์ได้ในผลกระทบของมันต่อกิจกรรมทางธุรกิจ เมื่อระบบ CRM และ BI ทำงานด้วยกันก็เป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบดูแลลูกค้าจากประสบการณ์ นิยามระบบ เป้าหมายการตลาดที่มีประสิทธิภาพ, พัฒนาสินค้า และบริการโดยอิงถึงความรู้จากความต้องการของลูกค้า CI ไปไกลกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าธรรมดาเป้าหมายของมันคือการพัฒนา ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เปลี่ยนลูกค้าทั่วไปเป็น Loyal Customer และ ลูกค้าครั้งแรกไปเป็นลูกค้าระยะยาว 

 

ที่มา : http://www.brandage.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 10:11 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
1
5
อ 02 มิ.ย. 2020 10:14 am โดย natthanit.r2538
สรุปการประชุมลูกค้าครั้งแรก
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
2
จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm โดย natthanit.r2538
สวนครัวริมระเบียง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
6
จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm โดย natthanit.r2538
วิธีการเดินทางจาก สงขลา มา กรุงเทพฯ
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
11
จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm โดย natthanit.r2538
งานประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:53 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
32
อ 02 มิ.ย. 2020 10:00 am โดย natthanit.r2538
note
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
5
จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am โดย natthanit.r2538
Work's on Hand ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ M103
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am โดย natthanit.r2538
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:48 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
19
จ 01 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
B - เข้าเมนูหน้ารวมรายการใน admin ไม่ได้
โดย thatsawan ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm โดย thatsawan
B - ยังขาดหน้าผลการค้นหา จาก search.php
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am โดย mindphp
B - กล่องค้นหาจากหน้า index ใช้งานไม่ได้ กดแล้วไม่ไปหน้าค้นหา
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:53 am โดย mindphp
B - ไม่ใช่แค่โชว์ icon facebook มันต้องทำลิงค์เพื่อให้คลิกไป
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
2
ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:51 am โดย mindphp
อัพเดท phpbb 3.3 เเล้ว extenstion ใช้งานไม่ได้
โดย thatsawan พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:08 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
104
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:10 pm โดย thatsawan
วิธีการสร้าง css ที่ใช้งานเฉพาะในบราวเซอร์ safari เท่านั้น
โดย Ittichai_chupol พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
101
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm โดย Ittichai_chupol
R - Set Demo เป็น subdomain ของ ตัวนี้
โดย mindphp พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Developer
0
9
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีการกำหนด ค่า css ให้กับ button โดยกำหนดเฉพาะแต่ละบราวเซอร์
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 8:39 pm บอร์ด HTML CSS
1
32
พ 27 พฤษภาคม 2020 9:15 pm โดย mindphp
อัพเดท Changelog flask framework ของภาษา Python (ver 1.1.2 ล่าสุด)
โดย jirawoot พ 27 พฤษภาคม 2020 12:19 pm บอร์ด Python Knowledge
0
115
พ 27 พฤษภาคม 2020 12:19 pm โดย jirawoot
งานประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
โดย yositacha26 พ 27 พฤษภาคม 2020 12:13 pm บอร์ด MP011 - โยษิตา จันทะวงษ์
1
25
พ 27 พฤษภาคม 2020 12:15 pm โดย yositacha26
อยากทราบว่า วิธีการกำหนดการตั้งค่า ภาษาไทย ใน Netbeans
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 10:13 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
106
พ 27 พฤษภาคม 2020 10:13 am โดย Ittichai_chupol
B - บริษัท approve ประวัติที่ส่งมาสมัครเเล้ว เเต่ยังแสดงสถานะเดิมอยู่
โดย thatsawan อ 26 พฤษภาคม 2020 6:27 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
4
อ 26 พฤษภาคม 2020 6:27 pm โดย thatsawan