5 สิ่งที่ “ต้องทำ” การเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ภาพประกอบ 5 สิ่งของการเป็นนักบัญชี
5 สิ่งของการเป็นนักบัญชี

การทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ยังเป็นการป้องกันปัญหาทางกฎหมายและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ หากคุณต้องการเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 สิ่งสำคัญที่ต้องทำ

ผู้ทำบัญชีคือใคร ?

ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกัน มาทำความเข้าใจกันว่าผู้ทำบัญชีเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงิน การมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณภาพและมีความสามารถจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จในธุรกิจ โดยมีหน้าที่หลัก ๆ ดังนี้

 1. ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่บันทึกรายการทางการเงินต่าง ๆ เช่น รายรับ รายจ่าย การซื้อขายสินค้า และการจ่ายเงินเดือน โดยต้องทำให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ
 2. ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กร
 3. นอกจากการบันทึกและจัดทำงบการเงินแล้ว ผู้ทำบัญชียังต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้คำแนะนำในการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ
 4. ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นระเบียบของรายการทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่กำหนด เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั่วไป (GAAP)
 5. ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำและยื่นรายงานทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดทำรายงานทางภาษีที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและการถูกปรับ
 6. ผู้ทำบัญชีสามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและการวางแผนการเงินแก่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร เพื่อให้สามารถตัดสินใจทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงต่ำ

 

5 "สิ่งที่ต้องทำ" การเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ หากคุณเป็นผู้ทำบัญชีหรือกำลังสนใจในสายงานนี้ มี 5 สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำเพื่อให้การทำบัญชีของคุณถูกต้องตามกฎหมาย

 1. ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและจะต้องไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก สาเหตุการเป็นสมาชิก คือ สภาวิชาชีพบัญชีจะทำหน้าที่กำกับดูแล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาจะต้องชำระทุกปี ดังนี้

  • ปีละ 500 บาท สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ (นักบัญชีจบการศึกษาปริญญาตรีการบัญชี)
  • ปีละ 300 บาท สำหรับสมาชิกประเภทสมทบ (นักบัญชีจบการศึกษา ปวส. การบัญชี)
  • จะต้องมีการต่ออายุทุกปี เพื่อไม่ให้สถานะของกลายเป็นหมดอายุ หากหมดอายุก็จะไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี
 2. ผู้ทำบัญชีของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ทำบัญชีอย่างครบถ้วนด้วย หากอยากขึ้นทะเบียนฯ สำเร็จต้องมี 3 ข้อ คือ

  • ต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน เช่น ข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา
  • ต้องมีรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีรายแรกให้พร้อม
  • ต้องมีคุณสมบัตินักบัญชีตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชียอมรับ

 3. อัปเดตแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีให้อย่างสม่ำเสมอ

  • ต้องแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีธุรกิจใหม่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มทำบัญชี
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ แจ้งเพิ่ม หรือ ยกเลิก ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ในการอัพเดตรายชื่อธุรกิจ ผู้ทำบัญชีจะรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปี (นับตามจำนวนธุรกิจ)

 4. การอบรมและแจ้งชั่วโมง CPD อย่างต่อเนื่อง

  • ผู้ทำบัญชีจะต้องมีการอบรม CPD เป็นประจำทุกปี ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และเป็นชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
  • เป็นการเข้าอบรมในหลักสูตร CPD ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากทาง สภาวิชาชีพบัญชี
  • และอบรมเสร็จสามารถแจ้งได้ทันที แต่ไม่เกิน 30 มกราคมของปีถัดไป แจ้งได้ 2 ช่องทาง คือ
   • ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
   • ระบบ CPD Online ของสภาวิชาชีพบัญชี

 5. ยืนยันรายชื่อและสถานะสมาชิกของผู้ทำบัญชี

  • ผู้ทำบัญชีจะต้องมีการยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี
  • และยืนยันการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไป
  • การยืนยันจะเป็นข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยว่าจะต้องมีการยืนยันรายชื่อ และสถานะสมาชิกสภาฯ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทไหนใครเป็นผู้ทำบัญชีให้ ซึ่งบังคับว่าต้องยืนยันเท่านั้น ไม่ทำไม่ได้

เป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายเปิดโอกาสงานอะไรบ้าง ? 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเปิดโอกาสให้คุณทำงานบางอย่างที่คนอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้อาจทำไม่ได้ ต่อไปนี้คือบางงานที่คุณสามารถทำได้

 1. การตรวจสอบบัญชี (Auditing) การตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องการความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การที่คุณเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและมีการแจ้งชั่วโมง CPD อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติและมาตรฐานในการทำงานด้านนี้ การตรวจสอบบัญชีต้องการความละเอียดและความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณได้รับโอกาสในการทำงานตรวจสอบบัญชีให้กับองค์กรหรือบริษัทใหญ่ ๆ ได้

 2. การให้คำปรึกษาทางการเงินและภาษี (Financial and Tax Consulting) การให้คำปรึกษาทางการเงินและภาษีเป็นงานที่ต้องการความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชี การเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายช่วยให้คุณสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเงิน การจัดทำงบการเงิน และการจัดการภาษีอย่างมืออาชีพ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าและองค์กรต่าง ๆ ต้องการในการทำให้ธุรกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

 3. การบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management) การมีความรู้และทักษะที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้คุณสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กรได้ งานนี้รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนงบประมาณ และการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ การมีประสบการณ์และการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีช่วยให้คุณมีความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร

 4. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management) การจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นงานที่ต้องการความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญ การมีความรู้ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การสอนและฝึกอบรมด้านบัญชี (Teaching and Training) การมีประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับการยอมรับในวิชาชีพบัญชีทำให้คุณสามารถทำงานเป็นผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรมด้านบัญชีได้ คุณสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาใหม่หรือนักบัญชีที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง การสอนและฝึกอบรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมวิชาชีพบัญชี แต่ยังช่วยให้คุณเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษาและการฝึกอบรม

 6. การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Executive Positions) การมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในวิชาชีพบัญชีช่วยให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าไปทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น CFO (Chief Financial Officer) หรือผู้จัดการทางการเงินขององค์กร ตำแหน่งเหล่านี้ต้องการความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ การมีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในบทบาทเหล่านี้

ดังนั้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เพียงแต่เปิดโอกาสในการทำงานหลากหลายที่คนอื่นอาจไม่มี แต่ยังช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสำเร็จในวิชาชีพของคุณในระยะยาวซึ่งเพื่อนๆ สามารถอัพเกรดความรู้ด้านบัญชีเพิ่มได้ที่หมวด Accounting software และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียนรู้ในการนำโปรแกรมระบบบัญชีนำไปใช้งานเพิ่มเติมได้ที่หมวด OpenERP - ระบบ ERP OpenSource นอกจากนี้เรายังมี VDO แนะนำเพิ่มเติมด้านล่างอีกนะครับ

VDO 5 สิ่งที่ต้องทำ จะเป็นผู้ทำบัญชี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อ้างอิง
ประวัติสภาวิชาชีพบัญชี ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66271
เช็คลิส 5 สิ่งที่ต้องทำถ้าอยากเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://blog.cpdacademy.co/checklist-5-things-accountant-should-do/
5 สิ่งที่ต้องทำ จะเป็นผู้ทำบัญชี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=JTfvbhFZyoI
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ขอตัวอย่างโค้ดเลื่อนรายการ card ซ้าย - ขวาบนมือถือแบบ Carousel
โดย eange08 ศ 21 มิ.ย. 2024 4:35 pm บอร์ด HTML CSS
1
19
ศ 21 มิ.ย. 2024 4:51 pm โดย mindphp View Topic ขอตัวอย่างโค้ดเลื่อนรายการ card ซ้าย - ขวาบนมือถือแบบ Carousel
5 วิธีแก้นอนไม่หลับจากธรรมชาติที่คุณอาจไม่รู้
โดย admeadme ศ 21 มิ.ย. 2024 9:47 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
12
ศ 21 มิ.ย. 2024 9:47 am โดย admeadme View Topic 5 วิธีแก้นอนไม่หลับจากธรรมชาติที่คุณอาจไม่รู้
การเก็บสเต็มเซลล์ ประโยชน์มีมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้
โดย admeadme ศ 21 มิ.ย. 2024 9:43 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
8
ศ 21 มิ.ย. 2024 9:43 am โดย admeadme View Topic การเก็บสเต็มเซลล์ ประโยชน์มีมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้
เข้าใจ SOC มีความสำคัญอย่างไร? ด้าน Cybersecurity
โดย admeadme ศ 21 มิ.ย. 2024 9:38 am บอร์ด Programming - PHP
0
18
ศ 21 มิ.ย. 2024 9:38 am โดย admeadme View Topic เข้าใจ SOC มีความสำคัญอย่างไร? ด้าน Cybersecurity
ความแตกต่างของ "Proforma invoice" vs "Commercial invoice"
โดย newmae พฤ 20 มิ.ย. 2024 5:04 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
45
พฤ 20 มิ.ย. 2024 5:04 pm โดย newmae View Topic ความแตกต่างของ "Proforma invoice" vs "Commercial invoice"
ซูม ใน Mac OS ไม่ได้
โดย Buck Kittisak พ 19 มิ.ย. 2024 10:45 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
102
พ 19 มิ.ย. 2024 1:04 pm โดย Thanavat_n View Topic ซูม ใน Mac OS ไม่ได้
คำสั่ง SQL สำหรับคัดลอกข้อมูลในฐานข้อมูล
โดย Buck Kittisak อ 18 มิ.ย. 2024 5:27 pm บอร์ด SQL Knowledge
0
89
อ 18 มิ.ย. 2024 5:27 pm โดย Buck Kittisak View Topic คำสั่ง SQL สำหรับคัดลอกข้อมูลในฐานข้อมูล
การใช้งาน requests.post ใน Python
โดย newmae อ 18 มิ.ย. 2024 5:15 pm บอร์ด Python Knowledge
0
68
อ 18 มิ.ย. 2024 5:15 pm โดย newmae View Topic การใช้งาน requests.post ใน Python