ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Joomla 3 คือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ใช้สำหรับสร้างกับจัดการเว็บไซต์ และใน Joomla 3 Component คือส่วนขยายที่มีในตัวเอง ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเฉพาะให้กับเว็บไซต์ ส่วนประกอบเป็นหนึ่งในสามประเภทของส่วนขยายใน Joomla 3 ส่วนประเภทอื่นๆ คือโมดูลและปลั๊กอิน หรือก็คือส่วนเสริมที่ใหญ่ที่สุดของ joomla ซึ่งใน โมดูล, ปลั๊กอิน และเทมเพลตไม่มีเพิ่มลบแก้ไข มีแต่ดึงข้อมูลมาแสดงโชว์ ถ้าเราจะทำเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล เราจะต้องสร้าง Component ซึ่งรูปแบบการเขียนจะเป็น OOP ในรูปแบบ MVC นั้นเอง

 

MVC (Model View Controller) 

MVC ย่อมาจาก Model-View-Controller ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน รูปแบบ MVC แยกแอปพลิเคชันออกเป็นสามส่วนที่เชื่อมต่อกัน ได้แก่ Model, View และ Controller

 1. Model แสดงถึงข้อมูลและคำนวณของแอปพลิเคชัน และโต้ตอบกับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อดึงและจัดการข้อมูล
 2. View ทำหน้าที่ในการแสดงผลส่วนต่อกับผู้ใช้และนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
 3. Controller ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Model และ View, ประมวลผลอินพุตของผู้ใช้, อัปเดต Model และเลือก View ที่เหมาะสมเพื่อแสดงผล

ด้วยการแยกแอปพลิเคชันออกเป็นสามองค์ประกอบ ของรูปแบบ MVC ส่งเสริมการแยกที่ชัดเจน และปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษา และความสามารถในการทดสอบของแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังช่วยให้หลาย Views ใช้โมเดลเดียวกันและอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงกันได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ

 

โฟลเดอร์และไฟล์ใน Component

Component ก็มีโฟล์เดอร์องค์ประกอบหลัก ก็คือ

 • controllers
 • View
 • Model

Component  ก็มีโฟลเดอร์เพิ่มเติม ก็คือ

 • language ภาษา
 • helpers เก็บฟังก์ชันที่เรียกใช้งานบ่อย ๆ เช่น api, javascript เป็นต้น
 • layouts
 • table เก็บ class ชื่อตารางของฐานข้อมูล

 

Component ก็มีไฟล์องค์ประกอบหลัก

 • ไฟล์ xml ซึ่งไม่มี config ให้สร้างไฟล์แยก config.xml แทน กรณีที่จะทำ config
 • ไฟล์ access.xml กำหนด user นั้นๆ ทำอะไรได้บ้าง

 

การสร้าง table เก็บข้อมูล

ในการสร้าง table เก็บข้อมูล ซึ่งใน Joomla 3 ตอนที่เราติดตั้ง Joomla 3  ก็มีช่วงติดตั้ง database มาให้แล้ว ซึ่งเราไม่ต้องมา database และ table มา เราแค่เพิ่ม table ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา component นั้นๆ เอง

ตัวอย่าง Table 

ตัวอย่างตาราง component เก็บข้อมูล user
ตัวอย่างตาราง component

 

ตัวอย่างการพัฒนา Component Joomla 3

ตัวอย่างการพัฒนา Component Joomla 3 ซึ่งเราจะเริ่มด้นด้วยสร้างโฟลเดอร์ในส่วนการทำงานของ admin ก่อนในการพัฒนา Component โดยอันดับแรกให้เราสร้างโฟลเดอร์ com_mexample ใน administrator และไปโฟลเดอร์ components

ไปในส่วนของ administrator สร้างโฟลเดอร์ com_mexample
สร้างโฟลเดอร์ com_mexample

จากนั้นให้เริ่มสร้างไฟล์ mexample.xml เป็นส่วนแสดงรายละเอียดข้อมูลของ component com_mexample นั้นเอง

ไฟล์ mexample.xml เป็นไฟล์บอกรายละเอียดของ component com_mexample
สร้างไฟล์ mexample.xml

โค้ดในไฟล์ mexample.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="3.1" method="upgrade">
	<name>com_mexample</name>
	<author>Teams</author>
	<creationDate>March 2023</creationDate>
	<authorEmail>[email protected]</authorEmail>
	<version>1.0.0</version>
	<description>COM_MEXAMPLE_XML_DESCRIPTION</description>

	<install>
			<sql>
					<file charset="utf8" driver="mysql">installation/sql/install.sql</file>
			</sql>
	</install>

	<uninstall>
			<sql>
					<file charset="utf8" driver="mysql">installation/sql/uninstall.sql</file>
			</sql>
	</uninstall>

	<files folder="site">
		<filename>controller.php</filename>
		<filename>router.php</filename>
		<filename>mexample.php</filename>
		<folder>controllers</folder>
		<folder>language</folder>
		<folder>models</folder>
		<folder>views</folder>
	</files>

	<administration>
		<menu>com_mexample</menu>
		<files folder="admin">
			<filename>config.xml</filename>
			<filename>access.xml</filename>
			<filename>controller.php</filename>
			<filename>mexample.php</filename>
			<folder>controllers</folder>
			<folder>language</folder>
			<folder>helpers</folder>
			<folder>models</folder>
			<folder>views</folder>
		</files>
	</administration>
</extension>

ซึ่งในโค้ดดังกล่าวจะเป็นการบอกรายละเอียดของ componet และใช้ไฟล์กับโฟลเดอร์อะไรบ้างใน component นั้นๆ 

 

สร้างไฟล์ mexample.php เป็นไฟล์สำหรับเช็คสิทธิ์การใช้งาน โหลดหน้า และโหลดไฟล์ helpers หรือไฟล์อื่นๆ

ไฟล์ mexample.php เช็คสิทธิ์การใช้งาน และโหลดไฟล์ helpers หรือไฟล์อื่นๆ
สร้างไฟล์ mexample.php

โค้ดในไฟล์ mexample.php

<?php
/**
 * @package   com_mexample.Administrator
 * @subpackage com_mexample
 */

defined('_JEXEC') or die;
JHtml::_('behavior.tabstate');

if (!JFactory::getUser()->authorise('core.manage', 'com_mexample'))
{
	throw new JAccessExceptionNotallowed(JText::_('JERROR_ALERTNOAUTHOR'), 403);
}

JLoader::register('MExampleHelper', __DIR__ . '/helpers/mexample.php');

$controller = JControllerLegacy::getInstance('MExample');
$controller->execute(JFactory::getApplication()->input->get('task'));
$controller->redirect();

 

สร้างไฟล์ controller.php ซึ่งเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับการจัดการในส่วนหลักของ component นั้นๆ

ไฟล์ controller.php คือไฟล์ควบคุมการทำงานหลักของ component
สร้างไฟล์ controller.php

โค้ดในไฟล์ controller.php

<?php
/**
 * @package   com_mexample.Administrator
 * @subpackage com_mexample
 */

defined('_JEXEC') or die;

class MexampleController extends Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController
{
	
}

 

สร้างไฟล์ config.xml คือไฟล์กำหนดค่า config ต่างๆ ใน component

ไฟล์ config.xml เป็นไฟล์ที่กำหนดค่าใน component
สร้างไฟล์ config.xml

โค้ดในไฟล์ config.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
	<fieldset
		name="permissions"
		label="JCONFIG_PERMISSIONS_LABEL"
		description="JCONFIG_PERMISSIONS_DESC"
		>

		<field
			name="rules"
			type="rules"
			label="JCONFIG_PERMISSIONS_LABEL"
			filter="rules"
			validate="rules"
			component="com_mexample"
			section="component"
		/>

	</fieldset>
</config>

 

สร้างไฟล์ access.xml คือไฟล์กำหนดสิทธิ์การใช้งานของ user

ไฟล์ access.xml คือไฟล์ที่เอาไว้กำหนดสิทธิ์การใช้ของ user
สร้างไฟล์ access.xml

โค้ดในไฟล์ access.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<access component="com_mexample">
	<section name="component">
		<action name="core.admin" title="JACTION_ADMIN" description="JACTION_ADMIN_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.options" title="JACTION_OPTIONS" description="JACTION_OPTIONS_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.manage" title="JACTION_MANAGE" description="JACTION_MANAGE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.create" title="JACTION_CREATE" description="JACTION_CREATE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.delete" title="JACTION_DELETE" description="JACTION_DELETE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.edit" title="JACTION_EDIT" description="JACTION_EDIT_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.edit.state" title="JACTION_EDITSTATE" description="JACTION_EDITSTATE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.edit.value" title="JACTION_EDITVALUE" description="JACTION_EDITVALUE_COMPONENT_DESC" />
	</section>
</access>

 

เบื้องต้นก็คือ การพัฒนา component Joomla หลักๆ ในการพัฒนาก็คือ MVC เช่น Model เป็นส่วนของการตคำนวณกับฐานข้อมูล, View เป็นส่วนของการแสดงผลเว็บไซต์หน้าตาของ component และสุดท้าย controller ควบคุมระหว่าง Model และ View นั้นเอง  ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์หลักในการพัฒนา Component และยังมีโฟลเดอร์อื่นๆ ซึ่งมาช่วยพัฒนาได้ ยกตัวอย่างเช่น helpers, tables, assets, language และโฟลเดอร์อื่นๆ

 

อ้างอิง

วิธีสร้าง Component Joomla แบบง่าย ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?p=238674#p238674

Component ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://docs.joomla.org/Component

Step-by-step Guide For Creating Joomla 3.x Component ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.techfry.com/joomla/step-by-step-guide-for-creating-joomla-3-x-component

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามการทำระบบ cache เก็บข้อมูล
โดย Thanapoom1514 พ 29 มี.ค. 2023 10:50 am บอร์ด Programming - PHP
0
4
พ 29 มี.ค. 2023 10:50 am โดย Thanapoom1514
เครื่องติดตามสัญญาณชีพคืออะไร รู้จุดเด่นและจุดด้อยที่ควรพิจารณา
โดย Jenniee พ 29 มี.ค. 2023 10:45 am บอร์ด Share Knowledge
0
1
พ 29 มี.ค. 2023 10:45 am โดย Jenniee
Python ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์แบบข้อความเดียวได้ไหมครับ
โดย saovarott159 พ 29 มี.ค. 2023 9:47 am บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
3
พ 29 มี.ค. 2023 9:47 am โดย saovarott159
รวมโปรเด็ดต้อนรับ iPhone สีใหม่
โดย asider8629 อ 28 มี.ค. 2023 10:28 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
16
อ 28 มี.ค. 2023 10:28 pm โดย asider8629
ทำความรู้จัก VMware tools คืออะไรดีอย่างไร บน vm
โดย mindphp อ 28 มี.ค. 2023 5:28 pm บอร์ด Linux - Web Server
0
22
อ 28 มี.ค. 2023 5:28 pm โดย mindphp
แนะนำประกันโรคร้ายแรง เปรียบเทียบให้ดู เจ้าไหนดีกว่ากัน
โดย Jenniee อ 28 มี.ค. 2023 4:02 pm บอร์ด Share Knowledge
0
15
อ 28 มี.ค. 2023 4:02 pm โดย Jenniee
ทำไมถึงควรซื้อประกันอุบัติส่วนบุคคล ออนไลน์ วิธีง่ายๆ เพื่อตัวคุณเอง
โดย Jenniee อ 28 มี.ค. 2023 3:03 pm บอร์ด Share Knowledge
2
20
อ 28 มี.ค. 2023 3:59 pm โดย Jenniee
Top Reasons Why You Need a Work Permit to Work in Thailand
โดย pechevill อ 28 มี.ค. 2023 2:38 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
27
อ 28 มี.ค. 2023 2:38 pm โดย pechevill