User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

MApplication Form Components

Components MApplication Form เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Components สำหรับ Joomla โดย MApplication Form จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำให้เว็บไซต์สามารถมีฟอร์มสำหรับการรับสมัครงาน

Type : Component

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

is a Component we install to enhance performance of Joomla by helping to add a job application form on website.
Applicants can fill the form through MApplication Form. The company can check applicants detail through admin section. Convenient for both applicants and the company.


The MApplication Form performances listed below:

- Basic Information customizing: such as region of origin, city, district, sub-district
- Job Position information customizing
- Education and language ability information customizing
- Enable to organize personal information, family information, working information or skill information
- Enable to choose application status (Admin only)
- Enable to comment on each applicant (Admin only)
- Enable to show all job positions or just one position
- Enable to show job application form on a website page
- Showing a form for job application on admin page
- Job Apply button links from job positions list
- Application form status as a New Interview Cancel Employee
- Email to applications
- Enable to upload image of applicants
- Showing date of application
- List from newest first (default)

 

Interested in the Extension? Contact here

Samples of Components MApplication Form


MApplication Form Components Page

MApplication Form Components Control Panel Page

Geography Managing Page

Personal Information Managing Page

Job Positions Page

MApplication Form Components Using Page

MApplication Form Components: Job detail showing

Job application form page by using MApplication Form ComponentsComponents

Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
Features Review : Plugin Editors XTD Multicontent untuk mengeluarkan artikel dari Master Site ke Web Clien
By abdkode Tue 19 Feb 2019 6:52 pm Board Bahasa Language
0
6150
Tue 19 Feb 2019 6:52 pm By abdkode
Features Review : Mod MDFiles Popular modul menyenaraikan fail popular
By abdkode Tue 19 Feb 2019 5:41 pm Board Bahasa Language
0
5016
Tue 19 Feb 2019 5:41 pm By abdkode
Features Review : Mod MDFiles Featured memaparkan fail-fail yang dipilih dari MDFile untuk dipaparkan pada Joomla
By abdkode Tue 19 Feb 2019 4:39 pm Board Bahasa Language
0
2464
Tue 19 Feb 2019 4:39 pm By abdkode
Features Review : Components Mjform komponen untuk membuat borang laman web
By abdkode Tue 19 Feb 2019 3:23 pm Board Bahasa Language
0
2435
Tue 19 Feb 2019 3:23 pm By abdkode
Mod MDFiles Popular 모듈 소개 MDFile에서 파일을 가져와 표시
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 6:06 pm Board korean Language - 한국어
0
5830
Fri 15 Feb 2019 6:06 pm By wipaporn
MDFiles Featured modules를 소개하면 MDFile에서 파일을 가져와 보여준다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 6:06 pm Board korean Language - 한국어
0
5605
Fri 15 Feb 2019 6:06 pm By wipaporn
마스터 사이트에서 Web Client로 문서를 끌어오기 위한 플러그인인 Editors XTD Multicontent를 소개한다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:48 pm Board korean Language - 한국어
0
1761
Fri 15 Feb 2019 5:48 pm By wipaporn
Joomla 1.5를 Joomla 2.5, 3.X로 업그레이드하기 위한 MJUpgrade 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:36 pm Board korean Language - 한국어
0
2151
Fri 15 Feb 2019 5:36 pm By wipaporn
MApplication Form Components를 소개한다. 구직 신청서는 웹사이트를 통해 작성된다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:27 pm Board korean Language - 한국어
0
1954
Fri 15 Feb 2019 5:27 pm By wipaporn
Joomla 웹사이트 방문수를 집계하기 위한 "Mod vinaora visitors counter" 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:09 pm Board korean Language - 한국어
0
1889
Fri 15 Feb 2019 5:09 pm By wipaporn
유투브 동영상 및 클립매스 업로드를 위한 MVDO 플러그인 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:45 pm Board korean Language - 한국어
0
1672
Fri 15 Feb 2019 4:45 pm By wipaporn
Joomla 3.x 홈페이지에서 사진 갤러리를 만들기 위한 MD 갤러리 컴포넌트 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:36 pm Board korean Language - 한국어
0
1727
Fri 15 Feb 2019 4:36 pm By wipaporn
介绍了editors xtd multicontent,一个将文章从主网站拉入Webclien的插件。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:08 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10252
Fri 15 Feb 2019 4:08 pm By wipaporn
介绍MDFiles popular模块将mdfile中的文件显示出来
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:08 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10326
Fri 15 Feb 2019 4:08 pm By wipaporn
介绍将joomla 1.5升级到joomla 2.5、3.x的 MJupgrade
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10330
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍MApplication Form Components工作申请表通过网站。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10459
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍Mod Vinaora访客柜台,用于统计Joomla的网站访问量
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
18582
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍用于上传youtube视频和clipmass的mvdo插件
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10127
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍Mod MDFiles Featured,将文件从MDfiles带到显示
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
25599
Fri 15 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn
介绍用于在Joomla 3.x网站上创建照片库的MD Gallery Components
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10633
Fri 15 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn