Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Firebase: What is it

Firebase (ไฟร์เบส ) คืออะไร Firebase . What is it

At present time, many business use technology instead of human beings. Using up-to-date technology helps to reduce human errors, and to improve accuracy and swift. Even commerce, communication, data collection, services providing on a website are also involved cutting-edge innovations to boost conveniency in our lives.

And today we are going to talk about one notable project that makes our lives easier -- Firebase.

Firebase is a backend service and one-stop platform for application developer. It was developed on a fully equipped website platform with high efficiency for application developers. Moreover, the Firebase was developed under additional qualification that allows developer to connect with their requirements.

The Firebase Inc. was founded by Andrew Lee and James Tamplin in 2011. Their foremost product was a real time database using API to help developers in collecting and syncing information. Later, Google had bought the project in 2014.


Google Firebase 2.0
Google had bought Firebase business and has developed its capability from storage backend to one-stop platform for application developer (iOS, Android, Web support). Plus, it also supports almost every services that application developers need.

 

 

What Google has developed from Firebase

Firebase 2.0
Firebase 2.0

 

Firebase 2.0
Firebase Analytics: Unlimited free data analytics service from Google Analytics technology

Firebase Cloud Messaging (FCM)
Formerly known as Google Cloud Messaging (GCM). A free unlimited messenger. According to Google, the FCM sends more than 1.7 hundred thousand messages per day.

Firebase Storage: Storagee service to keep images, videos, or big sized files from user’s application. Located on Google Cloud Storage

Firebase Remote Config Remote service to update application’s configuration setting. (eg. A game needed to constantly stabilize) Can be used along with Firebase Analytics to categorize users.

Crashlytics Formerly known as Firebase Crash Reporting. A crash reporting service of applications that support both iOS and Android.

Firebase Test Lab for Android: Formerly known as Cloud Test Lab. A service released last year that allows developer to remotely test an Android application on a real hardware

Firebase Notifications: Notification service that allows developers to send notification to users via FCM. To draw back users to an application. (eg. Item dropping notification in a game)


Firebase Dynamic Links:
URL service linking to different destination following users’ devices or qualifications. (eg. Users from different origin countries click on a same URL but it links different sites.)

Firebase Invites: Contact invitation system with referral features that benefits the inviter

Firebase App Indexing: Formerly known as Google App Indexing. Helps Google Search to find results on the application.

In conclusion, Firebase is a backend and platform that covers all services. Almost every services of Firebase are free of charge without using limit except 4 services as follow: Test Lab, Storage, Realtime Database, Hosting. Those cost a bit, however; there are also many free packages for normal usage.

Eg. Firebase. (2018, May 22). Retrieved May 26, 2018, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Firebase

 

Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
Features Review : Plugin Editors XTD Multicontent untuk mengeluarkan artikel dari Master Site ke Web Clien
By abdkode Tue 19 Feb 2019 6:52 pm Board Bahasa Language
0
6102
Tue 19 Feb 2019 6:52 pm By abdkode
Features Review : Mod MDFiles Popular modul menyenaraikan fail popular
By abdkode Tue 19 Feb 2019 5:41 pm Board Bahasa Language
0
4966
Tue 19 Feb 2019 5:41 pm By abdkode
Features Review : Mod MDFiles Featured memaparkan fail-fail yang dipilih dari MDFile untuk dipaparkan pada Joomla
By abdkode Tue 19 Feb 2019 4:39 pm Board Bahasa Language
0
2427
Tue 19 Feb 2019 4:39 pm By abdkode
Features Review : Components Mjform komponen untuk membuat borang laman web
By abdkode Tue 19 Feb 2019 3:23 pm Board Bahasa Language
0
2421
Tue 19 Feb 2019 3:23 pm By abdkode
Mod MDFiles Popular 모듈 소개 MDFile에서 파일을 가져와 표시
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 6:06 pm Board korean Language - 한국어
0
5779
Fri 15 Feb 2019 6:06 pm By wipaporn
MDFiles Featured modules를 소개하면 MDFile에서 파일을 가져와 보여준다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 6:06 pm Board korean Language - 한국어
0
5529
Fri 15 Feb 2019 6:06 pm By wipaporn
마스터 사이트에서 Web Client로 문서를 끌어오기 위한 플러그인인 Editors XTD Multicontent를 소개한다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:48 pm Board korean Language - 한국어
0
1735
Fri 15 Feb 2019 5:48 pm By wipaporn
Joomla 1.5를 Joomla 2.5, 3.X로 업그레이드하기 위한 MJUpgrade 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:36 pm Board korean Language - 한국어
0
2130
Fri 15 Feb 2019 5:36 pm By wipaporn
MApplication Form Components를 소개한다. 구직 신청서는 웹사이트를 통해 작성된다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:27 pm Board korean Language - 한국어
0
1934
Fri 15 Feb 2019 5:27 pm By wipaporn
Joomla 웹사이트 방문수를 집계하기 위한 "Mod vinaora visitors counter" 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:09 pm Board korean Language - 한국어
0
1850
Fri 15 Feb 2019 5:09 pm By wipaporn
유투브 동영상 및 클립매스 업로드를 위한 MVDO 플러그인 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:45 pm Board korean Language - 한국어
0
1651
Fri 15 Feb 2019 4:45 pm By wipaporn
Joomla 3.x 홈페이지에서 사진 갤러리를 만들기 위한 MD 갤러리 컴포넌트 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:36 pm Board korean Language - 한국어
0
1700
Fri 15 Feb 2019 4:36 pm By wipaporn
介绍了editors xtd multicontent,一个将文章从主网站拉入Webclien的插件。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:08 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10218
Fri 15 Feb 2019 4:08 pm By wipaporn
介绍MDFiles popular模块将mdfile中的文件显示出来
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:08 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10277
Fri 15 Feb 2019 4:08 pm By wipaporn
介绍将joomla 1.5升级到joomla 2.5、3.x的 MJupgrade
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10287
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍MApplication Form Components工作申请表通过网站。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10409
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍Mod Vinaora访客柜台,用于统计Joomla的网站访问量
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
18501
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍用于上传youtube视频和clipmass的mvdo插件
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10083
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍Mod MDFiles Featured,将文件从MDfiles带到显示
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
25445
Fri 15 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn
介绍用于在Joomla 3.x网站上创建照片库的MD Gallery Components
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10577
Fri 15 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn