ลองทดสอบรันโค้ดตามบทเรียนเรื่อง Flask แล้วเกิด Error ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ลองทดสอบรันโค้ดตามบทเรียนเรื่อง Flask แล้วเกิด Error ครับ

Re: ลองทดสอบรันโค้ดตามบทเรียนเรื่อง Flask แล้วเกิด Error ครับ

by thelordbank » 02/08/2017 6:55 pm

ได้แล้วครับโฟลเดอร์ template ต้องใช้ชื่อว่า templates ครับ ขอบคุณมากครับ

Re: ลองทดสอบรันโค้ดตามบทเรียนเรื่อง Flask แล้วเกิด Error ครับ

by nuattawoot » 02/08/2017 6:35 pm

มันบอกว่า ไม่เจอไฟล์ Template : index.html ชื่อโฟลเดอร์ template ถูกปล่าว

ลองทดสอบรันโค้ดตามบทเรียนเรื่อง Flask แล้วเกิด Error ครับ

by thelordbank » 02/08/2017 5:23 pm

จากบทเรียนที่ 2 ของ python framework flask บทที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับการรับค่าผ่านทางหน้าฟอร์มแล้วทำการแสดงผลผ่านฟอร์ม
ผมได้ทำการสร้างไฟล์ index.html มีโค้ดดังนี้

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>We have added you number</title>
</head>
<body>
<form id="contact-form" action="/save", method="POST">
  <p>color<input type = "text" name = "save" /></p>
  <p><input type = "submit" value = "submit" /></p>
</form>
</body>
</html>
และสร้างไฟล์ result1.py มีโค้ดดังนี้

Code: Select all

from flask import Flask
from flask import render_template
from flask import request
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def index(): #โมดูลรับค่าจากไฟล์ index.html โดยการส่งค่าในรูปแบบ POST
  return render_template('index.html')
@app.route('/save', methods=['POST'])
def save(): #โมดูลแสดงข้อมูล
  x = dict(request.form.items())
  return "รับค่าสำเร็จ %s"%(x)
app.run(debug=True)
ซึ่งโค้ดทั้งหมดอ้างอิงมาจากในบทเรียนทั้งสิ้นแต่พอลองรันกับพบ error เกิดขึ้นครับ
โค้ดในส่วนของ Error

Code: Select all

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1997, in __call__
  return self.wsgi_app(environ, start_response)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1985, in wsgi_app
  response = self.handle_exception(e)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1540, in handle_exception
  reraise(exc_type, exc_value, tb)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1982, in wsgi_app
  response = self.full_dispatch_request()
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1614, in full_dispatch_request
  rv = self.handle_user_exception(e)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1517, in handle_user_exception
  reraise(exc_type, exc_value, tb)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1612, in full_dispatch_request
  rv = self.dispatch_request()
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1598, in dispatch_request
  return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
 File "/home/com012/m049_bank/python_test/M049/result1.py", line 9, in index
  return render_template('index.html')
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/templating.py", line 133, in render_template
  return _render(ctx.app.jinja_env.get_or_select_template(template_name_or_list),
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/environment.py", line 830, in get_or_select_template
  return self.get_template(template_name_or_list, parent, globals)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/environment.py", line 791, in get_template
  return self._load_template(name, self.make_globals(globals))
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/environment.py", line 765, in _load_template
  template = self.loader.load(self, name, globals)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/loaders.py", line 113, in load
  source, filename, uptodate = self.get_source(environment, name)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/templating.py", line 57, in get_source
  return self._get_source_fast(environment, template)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/templating.py", line 85, in _get_source_fast
  raise TemplateNotFound(template)
TemplateNotFound: index.html
127.0.0.1 - - [02/Aug/2017 17:08:58] "GET /?__debugger__=yes&cmd=resource&f=style.css HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2017 17:08:58] "GET /?__debugger__=yes&cmd=resource&f=jquery.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2017 17:08:58] "GET /?__debugger__=yes&cmd=resource&f=debugger.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2017 17:08:58] "GET /?__debugger__=yes&cmd=resource&f=console.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2017 17:08:58] "GET /?__debugger__=yes&cmd=resource&f=source.png HTTP/1.1" 200 -
ผมลองทำการเพิ่มโฟลเดอร์ template เข้าไปใน project แต่ก็ยังเกิด error เหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาใดครับ

Top