เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

by mindphp » 08/05/2017 6:50 am

OS อื่นๆ ก็ควรแบ่ง /var ไว้เยอะๆ นะครับ

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

by mindphp » 04/10/2014 4:10 am

กระทู้ สำหรับ คนที่จะติดตั้ง Direatadmin
ควรแบ่งพื้นที่
/var
ตอนติดตั้ง OS ไว้เยอะๆ ถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

by mindphp » 08/09/2013 1:06 am

/etc/init.d/iptables save

service iptables save

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

by mindphp » 08/09/2013 1:06 am

iptables add port ที่จะเป็นต้องใช้

Code: Select all

sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8069 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT

Re: เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

by mindphp » 07/09/2013 3:09 am

Code: Select all

wget http://www.directadmin.com/setup.sh 

Code: Select all

chmod 755 setup.sh

Code: Select all

./setup.sh

เตรียม CentOS เพื่อติดตั้ง Directadmin

by mindphp » 07/09/2013 3:05 am

หลังจากติดตั้ง OS เสร็จ ควรอัพเกรด ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

yum -y update 
lib สำหรับ ติดตั้ง directadmin

Code: Select all

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which screen

Top