ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump

Re: ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump

by thatsawan » 15/10/2020 12:41 pm

ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump

by makup » 15/10/2020 12:36 pm

ในบทความนี้ จะมาแนะนำตัวอย่างการใช้งาน Function gettype , var_dump , ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเอาไว้ใช้ตรวจสอบชนิดข้อมูล และลักษณะข้อมูล , ที่เป็นส่วนในการทำของรูปแบบในการเขียน Function ของ PHP , สำหรับผู้ที่สนใจจะเอาไปศึกษา สามารถเรียนรู้ได้จากการทำงาน Function gettype , var_dump นี้

ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump
ในการส่วนของการทำงาน gettpye จะเป็นการตรวจสอบชนิดข้อมูลดังนี้

- ยกตัวอย่างการแสดงผล เมื่อใช้คำสั่ง gettpye :
 • 66.jpg
  66.jpg (5.27 KiB) Viewed 164 times
ในการส่วนของการทำงาน var_dump จะเป็นการตรวจสอบ ชนิดข้อมูล,ตำแหน่งข้อมูล,ขนาดจำนวนความยาวข้อมูล,ลักษณะข้อมูลอื่นๆดังนี้

- ยกตัวอย่างการแสดงผล เมื่อใช้คำสั่ง gettpye :
 • 67.jpg
  67.jpg (31.58 KiB) Viewed 164 times

Code: Select all

$name = "Eaksrijan";										#กำหนดข้อมูลเป็นตัว String
$age = 26;													#กำหนดข้อมูลเป็น integer
$room=array("Thailand","185","50.36");						#กำหนดข้อมูลเป็น array

echo gettype($name);										#Function gettype() เป็นคำสั่งไว้ใช้ตรวจสอบ ชนิดของข้อมูล เท่านั้น
echo "<br>";
echo gettype($age);
echo "<br>";
echo "-------------------------->";
echo "<br>";

for ($i=0; $i < count($room); $i++) {					  #Step 2 - ทำการวน Loop โดย Function count(ในการนับ) เข้ามาทำงานด้วย ...
														  #... จนกว่า $i จะมากกว่า หรือ เท่ากับ count($room) แล้วจบ loop การทำงาน 

	echo "array[$i]=".gettype($room[$i])."<br>";		  #Step 1 - ทำการ echo , เพื่อแสดงลำดับ ชนิดข้อมูลในตัวแปร(gettype($room[$i]))
}

echo "-------------------------->";
echo "<br>";

var_dump($name);										  #Function var_dump() สามารถตรวจสอบ ความยาวจำนวนข้อมูลได้
var_dump($room);										  #Function var_dump() เป็นคำสั่งไว้ใช้ตรวจสอบ ชนิดข้อมูล,ตำแหน่งข้อมูล,ขนาดจำนวนความยาวข้อมูล,ลักษณะข้อมูลอื่นๆ


ผลลัพธ์ที่ได้
 • 65.jpg
  65.jpg (47.29 KiB) Viewed 164 times


ข้อสรุป
ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump , จะเป็นประโยชน์ในสำหรับการตรวจสอบลักษณะข้อมูล หรือ เป็นการตรวจสอบว่า มีการส่งค่ามาหรือยัง ซึ่งก็เป็นวิธีการ debug อีกวิธีแบบหนึ่งเช่นกัน , ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล , หากต้องการที่จะศึกษา หรือ สนใจ การทำงาน Function อื่นๆ สามารถศึกษาได้จากบทความนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล
var_dump : https://www.php.net/var_dump
gettype : https://www.php.net/manual/en/function.gettype.php

Top