รู้จักกับคลังข้อมูล(Data Warehouse) คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รู้จักกับคลังข้อมูล(Data Warehouse) คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

รู้จักกับคลังข้อมูล(Data Warehouse) คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

by birdkritsna » 17/09/2019 5:11 pm

คลังข้อมูล Data Warehouse
1_0lAZ9nBfH1j36xwU-4hWUA.png
Data Warehouse นั้นเรียกได้ว่าเป็น ระบบฐานข้อมูล (Database) ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมาช่วยในการตัดสินใจได้ จะเป็นข้อมูลที่สนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นจุด ๆ เท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการเปรียบเทียบ หรือไม่ก็เป็นการพยายามหารูปแบบของ (Pattern) ของข้อมูล เพื่อพยายามหาแนวโน้มที่จะเกิดต่อไปในอนาคต เช่น วิเคราะห์รูปแบบเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ๆ ของทุกๆ ปีว่ามีรูปแบบเฉพาะหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นการนำข้อมูลในอดีตมาดูย้อนหลัง ก็อาจจะทำให้เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อความไม่สงบ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

Data Warehouse หรือคลังข้อมูล คือ คลังเก็บข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลมาที่ต่างๆ เพื่อจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันอาจเรียกที่จัดเก็บนี้ว่า คลังข้อมูลกลาง (Data Center) คลังข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสารสนเทศแล้ว คลังข้อมูลที่ดีควรออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ ซึ่งต้องมีเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่สนใจ ทั้งภายในองค์กรทั้งหมดและภายนอกองค์กรที่สนใจ โดยคลังข้อมูลจะเก็บข้อมมูลที่มีทั้งหมดไว้ เป็นข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลที่เก็บจะต้องถูกจัดทำให้เป็นข้อมูลสารสนเทศก่อนนำมาจัดเก็บ (Data Information)

ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล
1.ช่วยเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร
2.สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3.แยกฐานข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานออกจากฐานข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
4.ให้ข้อมูลสรุปในมุมมองระดับสูงและสามารถเจาะลึกลงไปได้

การจัดทำคลังข้อมูลจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันนี้ผู้ใช้และผู้บริหารของหน่วยงานเริ่มมีเข้าใจความสำคัญของข้อมูลมากขึ้น และเริ่มตระหนักว่าหากนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เข้าใจสถานภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจะทำให้หน่วยงานหรือบริษัทสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้หน่วยงานหรือบริษัททำงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

Reference Links :
https://www.iok2u.com/
https://www.fusionsol.com/
https://medium.com/ingrammicroth/data-warehouse

Top