ใบกำกับภาษี คืออะไร

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ใบกำกับภาษี คืออะไร

ใบกำกับภาษี คืออะไร

by md040 » 23/12/2016 2:38 pm

ใบกำกับภาษี Tax invoice (แท็ก อินวอยซ์) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีต้องออกใบกำกับภาษี 2 ฉบับคือต้นฉบับและสำเนา จะต้องให้เอกสารต้นฉบับแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งทันทีหลังชำระค่าสินค้าหรือบริการ และเก็บสำเนาใบกำกับภาษีไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ประเภทของใบกำกับภาษี
 • 1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
  2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  3. ใบเพิ่มหนี้
  4. ใบลดหนี้
  5. ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอื่นตามมาตรา
  6. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้สำหรับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
  7. ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต ออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
ใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มประกอบไปด้วย [อ้างอิง: กรมสรรพากร]
 • 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  3. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
  5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
  6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
  7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษี คืออะไร screenshot--2016-12-23-14-04-33.png
screenshot--2016-12-23-14-04-33.png (83.83 KiB) Viewed 268 times
ที่มาภาพ : rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxinvoice.pdf

Top