การสร้างใบชำระเงินของผู้จำหน่ายบนระบบ ERP

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้างใบชำระเงินของผู้จำหน่ายบนระบบ ERP

การสร้างใบชำระเงินของผู้จำหน่ายบนระบบ ERP

by nnamfon.26 » 01/11/2019 7:30 pm

การสร้างใบชำระเงินของผู้จำหน่ายบนระบบ ERP
การสร้างใบชำระเงินของผู้จำหน่ายบนระบบ ERP คือ การบันทึก ใบ Supplier Payment บนระบบ ERP ซึ่งสามารถบันทึกได้เมื่อบริษัทได้นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้จำหน่าย หลังจากนั้นให้มาบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP โดยอ้างอิงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และใบชำระเงินที่เราได้นำไปจ่าย

ขั้นตอนในการบันทึกSupplier Payment บนระบบ ERP มีดังนี้
1.เข้าระบบ กด Accounting > Supplier Payment > Create
pay1.png
2.ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องบันทึก ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
2.1 บันทึกข้อมูล ดังนี้
pay.png
1) Company Branch : สาขาหรือสำนักงานใหญ่ของผู้จำหน่าย
2) Supplier : ชื่อผู้จำหน่าย
3) Total : ยอดเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
4) Patment Method : รูปแบบการชำระเงินแก่ผู้จำหน่าย โดยวิธีเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร
5) Type : ชนิดการชำระเงิน หรือ ธนาคารที่ทำการชำระเงิน
6) Date : วันที่ชำระเงินแก่ผู้จำหน่าย
7) Payment Ref : เลขที่อ้างอิงใบจ่ายชำระเงิน
8 ) Memo : ชื่อเอกสารอ้างอิงในการชำระเงิน เช่น ชื่อใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงิน
9) Header for Report : หัวเอกสารที่เราแจ้งไว้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
10) Remark : บันทึกข้อมูลว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้บัญชีได้ทราบ
11) Payment Information : รายละเอียดข้อมูลที่ได้ชำระ เช่น ค่าอะไร กำหนดจ่ายวันที่เท่าไร ถึงวันที่เท่าไร ภาษีที่ต้องจ่าย เป็นต้น

กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
3.1 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้ กด Save > กด Payment
pay2.png
4.1 หลังจากนั้นฝ่ายบัญชีจะตรวจสอบข้อมูลและกด Validate อีกรอบ
pay5.png
กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
2.2 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้ กด Withholding Tax เพื่อบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นบริษัทก็ 3%
pay4.png
2.3 เมื่อเลือกข้อมูลเสร็จระบบจะทำการคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายมาให้ เราจะต้องนำเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดหักภาษี ณที่จ่ายออก เพื่อจะได้ยอดเงินคงเหลือหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วใส่ผลลัพธ์ที่ได้ ในช่อง Total แล้วกด Update ระบบจะคำนวณมาให้ ถ้าผลลัพธ์ถูกต้อง ค่า Difference Amount = 0.00
ถ้าผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ค่า Difference Amount = ค่าที่ติดลบหรือบวก
pay7.png
pay7.png (42.09 KiB) Viewed 699 times
pay6.png
3.2 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้ กด Save > กด Payment
pay9.png
4.2 หลังจากนั้นฝ่ายบัญชีจะตรวจสอบข้อมูลและกด Validate อีกรอบ
5. หากต้องการกดปริ้นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กด Print Certificate > เลือก Withholding Tax ตัวล่าสุด > กด Print
pay8.png
pay11.png
pay11.png (98.41 KiB) Viewed 699 times
pay10.png
pay10.png (51.87 KiB) Viewed 699 times

Top