ส่งเมลด้วยไพธอน หัดเขียน Python ส่งเมลผ่าน SMTP

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ส่งเมลด้วยไพธอน หัดเขียน Python ส่งเมลผ่าน SMTP

Re: ส่งเมลด้วยไพธอน หัดเขียน Python ส่งเมลผ่าน SMTP

by mindphp » 09/12/2019 8:55 pm

อีกตัวอย่างจากหนังสือ python 101

Code: Select all

import os
import smtplib

from email import encoders
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.base import MIMEBase
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.utils import formatdate

def send_email(email, pdf):
  """
  Send an email out
  """
  header0 = 'Content-Disposition'
  header1 ='attachment; filename="%s"' % os.path.basename(pdf)
  header = header0, header1
  
  host = "mail.server.com"
  server = smtplib.SMTP(host)
  subject = "Test email from Python"
  to = email
  from_addr = "test@pylib.com"
  body_text = "Here is the Alpha copy of Python 101, Part I"
  
  # create the message
  msg = MIMEMultipart()
  msg["From"] = from_addr
  msg["Subject"] = subject
  msg["Date"] = formatdate(localtime=True)
  msg["To"] = email
  
  msg.attach( MIMEText(body_text) )
  
  attachment = MIMEBase('application', "octet-stream")
  try:
    with open(pdf, "rb") as fh:
      data = fh.read()
    attachment.set_payload( data )
    encoders.encode_base64(attachment)
    attachment.add_header(*header)
    msg.attach(attachment)
  except IOError:
    msg = "Error opening attachment file %s" % file_to_attach
    print(msg)
    
  server.sendmail(from_addr, to, msg.as_string())
  
if __name__ == "__main__":
  send_email("mike@example.org", "output/python101.pdf")

ส่งเมลด้วยไพธอน หัดเขียน Python ส่งเมลผ่าน SMTP

by mindphp » 25/07/2017 4:40 am

ส่งเมลด้วยไพธอน หัดเขียน #Python ส่งเมลด้วย #SMTP
สิ่งที่ต้องใช้คือ
1. โมดูล smtplib,email ถ้ายังไม่มีให้ติดตั้ง โมดูลเสริมกันก่อน ตามกระทู้นี้
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 44&t=38007
2. ข้อมูล Mail Server SMTP
SMTP Server:
SMTP Port:
Username:
Password:
เมื่อมีครบแล้วลงโค้ดกันเย
test_mindphp_smtp_mail.py

Code: Select all

import email
import smtplib

msg = email.message_from_string('warning')
msg['From'] = "example1@mindphp.com"	# เมลผู้ส่ง
msg['To'] = "PM.com" # เมลผู้รับ
msg['Subject'] = "Hi From mindphp.com"

s = smtplib.SMTP("smtp.live.com",465)
s.ehlo() # ชื่อต่อกับ Hostname 
s.starttls() # กำหนดใช้ใช้ SSL การติดต่อกับ SMTP server ด้วยโหมท TLS mode
s.ehlo()
s.login(msg['From'], 'pass')

s.sendmail(msg['From'], msg['To'], msg.as_string())

s.quit()

Top