แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

Re: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

by mindphp » 16/12/2017 4:04 pm

ขึ้น Error ว่าอะไรครับ
ทดสอบโปรแกรมที่ไหน
ใช้ php เวอร์ชั่นอะไร
ฟอร์มสร้างไว้อย่างไร
โค้ดที่ยกมายังไม่ เพียงพอสำหรับจะวิเคราะห์ ปัญหา

Re: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

by Mmn » 16/12/2017 1:50 pm

ทำตามแล้วคะ แต่ยังติด ERROR คะ

Code: Select all

<?php session_start();?>
<?php 

if (!$_SESSION["UserID"]){ //check session

	 Header("Location: index.php"); //ไม่พบผู้ใช้กระโดดกลับไปหน้า login form 

}else{?>

<?php
	include("../connection.php");
	$firstname = $_REQUEST["firstname"];
	$lastname = $_REQUEST["lastname"];
	$address = $_REQUEST["address"];
	$username = $_REQUEST["username"];
	$pwd = $_REQUEST["pwd"];	//$pic = $_REQUEST["pic"];
	
	if(!empty($_FILES['pic']['name'])){
		$filename=md5($_FILES['pic']['name'].time());
		$ext=explode('.','$_FILES'['pic']['name']);

		$dest=__DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'img'.DIRECTORY_SEPARATOR.'filename'.'.'.$ext[1];

		if (!copy($_FILES['pic']['tmp_name'],$dest)) {
			echo'UPLOAD ERROR';
			exit();
		}

		$pic = $filename.'.'.$ext[1];

	}	$userlevel = $_REQUEST["userlevel"];
	

	
	//เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
	$sql = "INSERT INTO officer(firstname,lastname,address,username,pwd,pic,userlevel)
			 VALUES('$firstname', '$lastname', '$address', '$username', '$pwd', '$pic', '$userlevel')";

	$result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
	
	//ปิดการเชื่อมต่อ database
	mysqli_close($con);
	//จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
	
	if($result){

		echo "<script type='text/javascript'>alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
    echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=add_user.php'>";//
	
	}
	else{
	echo "<script type='text/javascript'>";
	echo "alert('Error back to register again');";
	echo "</script>";
}
?>

<?php }?>

Re: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

by mindphp » 16/12/2017 1:18 pm

เก็บชื่อไฟล์ ไว้ในฐานข้อมูล แล้ว อ้างตำแหน่ง path ที่เก็บรูปจริงใน Server มาแสดง
ลองดูตามนี้
https://www.youtube.com/watch?v=5UFod7TgzSI&t=25s

แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

by Mmn » 16/12/2017 1:12 pm

สวัสดีคะ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB แต่ฟิลด์อื่นสามารถเพิ่มลงได้แล้ว แต่ไฟล์ภาพที่เลือกมาเอาลง DB ได้แค่ชื่อคะ แต่ต้องการให้ตอนดึงข้อมูลมาโชว์ จะโชว์รูปภาพที่แนบไปคะ ไม่ใช่โชว์แค่ชื่อภาพ รบกวนให้คำแนะนำด้วยนะคะ


File insert

Code: Select all

 <p>เพิ่มสิทธิ์การทำงานให้กับพนักงานภายในร้าน</p>

   <div class="controls">
       <input name="firstname" id="firstname" class="form-control" placeholder="Firstname" type="text">
       <input name="lastname" id="lastname" class="form-control" placeholder="Lastname" type="text">
       <input name="address" id="address" class="form-control" placeholder="Address" type="text">
       <input name="username" id="username" class="form-control" placeholder="Username" type="text">
       <input name="pwd" id="pwd" class="form-control" placeholder="Password" type="password">
       <input name="cpwd" id="cpwd" class="form-control" placeholder="Confirm Password" type="password">

       <input name="pic" id="pic" class="form-control" type="file"> <br>
       
       <label>Type:</label>
       <input type="radio" id="userlevel" name="userlevel" value="Admin"> ผู้ดูแลระบบ 
       <input type="radio" id="userlevel" name="userlevel" value="Staff_01"> พนักงานระดับ 1
       <input type="radio" id="userlevel" name="userlevel" value="Staff_02"> พนักงานระดับ 2
       <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-block info">บันทึกข้อมูล</button>
      </div>
     </div>
   </div>    
  </form>
</div>


File บันทึกข้อมูลลง DB

Code: Select all

<?php session_start();?>
<?php 

if (!$_SESSION["UserID"]){ //check session

	 Header("Location: index.php"); //ไม่พบผู้ใช้กระโดดกลับไปหน้า login form 

}else{?>

<?php
	include("../connection.php");
	$firstname = $_REQUEST["firstname"];
	$lastname = $_REQUEST["lastname"];
	$address = $_REQUEST["address"];
	$username = $_REQUEST["username"];
	$pwd = $_REQUEST["pwd"];
	$pic = $_REQUEST["pic"];
	$userlevel = $_REQUEST["userlevel"];
	

	
	//เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
	$sql = "INSERT INTO officer(firstname,lastname,address,username,pwd,pic,userlevel)
			 VALUES('$firstname', '$lastname', '$address', '$username', '$pwd', '$pic', '$userlevel')";

	$result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
	
	//ปิดการเชื่อมต่อ database
	mysqli_close($con);
	//จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
	
	if($result){

		echo "<script type='text/javascript'>alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
    echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=add_user.php'>";//
	
	}
	else{
	echo "<script type='text/javascript'>";
	echo "alert('Error back to register again');";
	echo "</script>";
}
?>

<?php }?>
ไฟล์ Show ข้อมูลโดยดึงมาจาก DB

Code: Select all

<?php
      include '../connection.php';

  /* ---------------------------SHOWDATA---------------------------- */
      $sql = "select * from officer";
      $result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
      $num = mysqli_num_rows($result);
      $i = 0;
      while ($i < $num) {
        $row = mysqli_fetch_array($result);
        //$ID = $row['ID'];
         $firstname = $row['firstname'];
        $lastname = $row['lastname'];
        $address = $row['address'];
        //$username = $row['username'];
        //$pwd = $row['pwd'];
        $pic = $row['pic'];
        //$userlevel = $row['userlevel'];        echo "<tr>";
        //echo "<td>$ID</td>";
        echo "<td>$firstname</td>";
        echo "<td>$lastname</td>";
        echo "<td>$address</td>";
        // echo "<td>$username</td>";
        //echo "<td>$pwd</td>";
        echo "<td>$pic</td>";
        //echo "<td>$userlevel</td>";
       
        echo"<td><center><a href ='edituser.php?show_id=$row[id]'> <img src='../img/detail.png' height='16' width='16'> </a></center></td>";


        echo"<td><center><a href ='edituser.php?show_id=$row[id]'> <img src='../img/edit.png' height='16' width='16'> </a></center></td>";

        echo"<td><center><a href = 'delete-u.php?delete_id=$row[id]' onclick=\"return confirm('คุณต้องการลบข้อมูล!!!!')\"> <img src='../img/delete.png' height='16' width='16'> </a>     </center></td>";

        echo"</tr>";


        $i++;
      }
      mysqli_close($con);
?>
      

    </tr></tbody></table></div>
<div> </div>
 <!-- ===================================================== Form ========================================== --> 
<br><br>

</body>
</html>

<?php }?>


Top