สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ

Re: สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ

by tsukasaz » 31/05/2017 11:03 am

ตอน insert ข้อมูล เปลี่ยนไปใช้คำสั่งด้านล่าง จะได้ดูข้อความ error จริงๆ

Code: Select all

if(!mysqli_query($con, $sql))
{
    echo("Error: " . mysqli_error($con));
}

Re: สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ

by moomai » 31/05/2017 10:43 am

ใช้ require_once 'conn.php'; เรียกไฟล์เข้ามาค่ะ

โค้ดไฟล์ conn.php ที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูล

Code: Select all

$joomla3 = new JConfig();
$host = $joomla3->tool_db_host;
$username = $joomla3->tool_db_user;
$password = $joomla3->tool_db_pass;
$db = $joomla3->tool_db_name;
$datapace = 'tools_pace';


$con = mysqli_connect($host,$username,$password,$db);
mysqli_query($con,'set names utf8');

if (mysqli_connect_error()) {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

Re: สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ

by tsukasaz » 31/05/2017 10:34 am

โค้ดที่เขียนต่อฐานข้อมูลอยู่บรรทัดไหนครับ โค้ดที่เอามาให้ดูมีแต่ตอน insert ข้อมูล ไม่เห็นส่วนที่เชื่อมต่อเลย

สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ

by moomai » 31/05/2017 10:31 am

สอบถามค่ะ ยังโปรแกรมขึ้น Server แล้วไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เป็นเพระอะไรคะ แต่ตอนทำบน Localhost ติดต่อกับฐานข้อมูลได้ค่ะ

โค้ดที่ใช้ทำ

Code: Select all

<div class="col-md-8">
      <form method="post" action="" name="from">
        <div class="panel-group">
          <div class="panel panel-primary" align="center">
            <div class="panel-heading"><b>Pace Calculator</b></div>
            <div class="panel-body">
              <div class="col-md-12 ">
                <div class="row">
                  ​<div class="col-md-3" align="right">
                    <label class="control-label"><h2>Time:</h2></label>
                  </div>
                  <div class="col-md-3">
                    <p>Hour</p>
                    <input type="number" name="hour" autocomplete="off" placeholder="00" class="form-control text-right">
                  </div>
                  <div class="col-md-3">
                    <p>Minute</p>
                    <input type="number" name="minute" autocomplete="off" placeholder="00" class="form-control text-right">
                  </div>        
                  <div class="col-md-3">
                    <p>Second</p>
                    <input type="number" name="second" autocomplete="off" placeholder="00" class="form-control text-right">
                  </div>
                </div>
                <div class="col-md-12 ">		
                  <div class="row">
                    ​<div class="col-md-3" align="right">
                      <label class="control-label"><h2>Distance:</h2></label>
                    </div>
                    <div class="col-md-3"><p></p>
                      <input type="number" required name="distance" autocomplete="off" placeholder="00" class="form-control text-right">
                    </div>		        
                    <div class="col-md-3"><p></p>
                      <select  class="form-control" name="list1" id="list1">			
                        <option value="Kilometer">Kilometer</option>						
                      </select>        		
                    </div>		
                  </div>
                </div>
              </div>

              <input type="submit" name="submit" class="btn btn-success" value="Calculator" > 
              <input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" value="Reset" onclick="window.location = 'index.php';"><br>
            </div>
            <?php
            
            if (
                isset($_POST['hour']) && isset($_POST['minute']) && isset($_POST['second']) && (
                !empty($_POST['hour']) ||
                !empty($_POST['minute']) ||
                !empty($_POST['second'])
                )
            ) {
              if (isset($_POST['submit'])) {


                $hour = 0;
                $hour = $_POST['hour'];
                $minute = 0;
                $minute = $_POST['minute'];
                $second = 0;
                $second = $_POST['second'];
                
                if($second >= 60){
                  $ps = floor($second / 60) ;
                  $minute = $minute + $ps;
                  $second = ($second % 60); // วินาทีตอนกรอก
                                                    
                }
                if ($minute >= 60) {
                  $pm = floor($minute / 60);
                  $hour = $hour + $pm;
                  $minute = ($minute % 60); // นาทีตอนกรอก 
                }

                $distance = 0;
                $distance = $_POST['distance'];
                $unit = $_POST['list1'];
            
                $h = ($hour * 60) + $minute;
                $m = ($h * 60) + $second;
                $s = $m / $distance;

                $phour = floor($s / 3600); //hour
                $phour1 = ($s / 3600) - $phour;

                $pminute = floor($phour1 * 60); //minute
                $pminute1 = $phour1 * 60;

                $psecond = round(($pminute1 - $pminute) * 60); //second

                date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
                $datetime = time();
                $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];                
               
                ?>
                ​              ​
                <h3>User Information</h3>
                <table class="table">        
                  <tbody>
                    <tr class="warning">
                      <td align="right" width="50%">
                        <h4><b>Your Pace: </b></h4>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo "Hour &nbsp;&nbsp; Minute &nbsp;&nbsp; Second <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $phour . "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $pminute . "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $psecond . "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> Per : Kilometer</b>"; ?>
                      </td>            
                    </tr>
                    <tr class="active">
                      <td align="right" width="50%">
                        <h4><b>Your Time: </b></h4>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo "Hour &nbsp;&nbsp; Minute &nbsp;&nbsp; Second <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $hour . "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $minute . "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $second; ?>
                      </td>            
                    </tr>
                    <tr class="warning">
                      <td align="right" width="50%">
                        <h4><b>Your Distance: </b></h4>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo "<h5>" . $distance . "&nbsp; Kilometer</h5>"; ?>
                      </td>            
                    </tr>                    
                    <tr class="active">
                      <td align="right" width="50%">
                        <h4><b>Access time: </b></h4>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo "<h5>" . date("Y-m-d H:i:s", time()) . "</h5>"; ?>
                      </td>            
                    </tr>
                    <tr class="warning">
                      <td align="right" width="50%">
                        <h4><b>Your IP is : </b></h4>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo "<h5>" . $ip . "</h5>"; ?>
                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>


                <?php
                $sql = "INSERT INTO $datapace (hour, minute,second,kilometer,phour,pminute,psecond,time,ip)" . "VALUES ('$hour','$minute','$second','$distance','$phour','$pminute','$psecond','$datetime','$ip')";
                
                mysqli_query($con, $sql) or die('*** ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ***');
              }
            } else {
              echo "<font color=\"red\">*** To calculate Splits, enter the Pace and Distance or Time and Distance ***</font>";            
              
              }
              ?>           
            </div>
          </div>
        </form> 
        </div>

Top