การใช้ฟังก์ชัน mktime()

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ฟังก์ชัน mktime()

Re: การใช้ฟังก์ชัน mktime()

by mindphp » 31/10/2019 3:01 pm

การใช้ฟังก์ชัน mktime()

by buay » 08/07/2014 4:08 pm

การใช้ฟังก์ชัน mktime() เพื่อรับค่า Unix timestamp
จะ return ค่าวินาทีที่นับจากวันที่ 1 มกราคม 1970 ที่สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ส่งให้ฟังก์ชัน
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
echo date("M-d-Y", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1997));
?>
ผลลัพธ์
Jan-01-1997

ฟังก์ชันมีรูปแบบคือ mktime(hour,minute,second,month,day,year)
hour ค่า 0-23 หรือ date("H")
minute ค่า 0-59 หรือ date("i")
second ค่า 0-59 หรือ date("s")
month ค่า 1-12 หรือ date("n")
day ค่า 1-31 หรือ date("j")
year ค่า ปีเช่น 2003 หรือ date("Y")

Top