Helpdesk (เฮลป์ เดสป์) คืออะไร

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Helpdesk (เฮลป์ เดสป์) คืออะไร

Helpdesk (เฮลป์ เดสป์) คืออะไร

by moomai » 28/02/2017 12:05 pm

Helpdesk (เฮลป์ เดสป์) คืออะไร
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้าน Software (ซอฟต์แวร์)หรือ Hardware (ฮาดแวร์) บางครั้งก็ย่อมมีการเกิดปัญหาขึ้นไม่มากก็น้อยเราก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานั้นๆ หรือคอยแนะนำการใช้งานด้านนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้งานนั้นขึ้น ผู้ที่จะคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเราจะเรียกว่า "Helpdesk (เฮลป์เดสป์)"

Helpdesk (เฮลป์ เดสป์) คือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นศูนย์กลางที่ทำหน้าที่คอยให้บริการความช่วยเหลือ รับแจ้งปัญหาการใช้งาน ให้คำแนะนำการใช้งานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในการปฏิบัติงานเบื้องต้น โดยแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และอีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆ

Helpdesk (เฮลป์ เดสป์) ก็คือทีมที่อยู่หน้างานที่สุดคอยรับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน แล้ววิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหานั้นน่าจะเกิดจากอะไรส่วนไหนจากนั้นก็ส่งปัญหานั้นต่อให้ IT Support (ไอที่ ซะพอร์ท) ในส่วนงานนั้นๆตรวจสอบและแก้ไขต่อไป และคอยประสานงานสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระหว่าง IT Support (ไอที่ ซะพอร์ท) เพื่อแจ้งกับทางผู้ใช้งานต่อไป
Customer_helpdesk.jpg
Customer_helpdesk.jpg (39.13 KiB) Viewed 179 times

Top