Page 1 of 1

การส่ง E-mail ในระบบ OpenERP

Posted: 02/03/2019 4:39 pm
by Chidchanok
ในระบ OpenERP สามารถส่ง E-mail ให้ลกค้าหรือผู้จำหน่ายได้ โดยไม่ต้องเปิด E-mail แยกจากโปรแกรม มีขั้นตอนการทำ ดังนี้
1.เลือกรายการที่ต้องการส่ง E-mail ยกตัวอย่างเป็น การส่งใบแจ้งหนี้ จากนั้นกดที่ send by Email ดังภาพ
email1.png
2.กรอกรายละเอียดการส่ง E-mail.com ดังนี้
1.E-mail ผู้รับ หากได้เพิ่มในส่วนของข้อมูลลูกค้าไว้แล้วระบจะแสดงขึ้นให้โดยอัตโนมัติ
2.กรอกรายละเอียดและข้อมูล ที่ต้องการส่งให้ลูกค้า
3.ไฟล์ใบแจ้งหนี้ ระบบจะแนบให้อัตโนมัติ
email2.png
email2.png (68.68 KiB) Viewed 760 times
จากนั้นก็กดที่ Send เพื่อทำการส่ง E-mail