ต้นทุนการกู้ยืม

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nnamfon.26
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 699
Joined: 21/10/2019 10:16 am

ต้นทุนการกู้ยืม

Post by nnamfon.26 »

การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม
Image
ต้นทุนการกู้ยืม ถือเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งของกิจการ ซึ่งมีหลักการสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 คือ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตต้องนำมาคิดเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ซึ่งสามารถรับรู้รายการได้ ดังนี้
1)ต้นทุนการกู้ยืมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต เช่น การสร้างอาคารโรงงาน
2)กิจการสามารถประมาณจำนวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเกิดสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรง ให้รับรู้ต้นทุนในส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อในรอบระยะเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้นทุนการกู้ยืมอาจรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวหรือ จำนวนตัดบัญชีของส่วนลด/ส่วนเกิน,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม สัญญาเช่าการเงินและข้อตกลงการให้สัมปทาน หรือผลต่งจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ

ระยะเวลาที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นทุนของสินทรัพย์นั้นๆ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1.การเริ่มต้น จะเริ่มเมื่อเข้าเงื่อนไข 3 คือ เป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ได้เกิดขึ้นแล้ว,ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้นแล้ว,สินทรัพย์อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่เตรียมสภาพพร้อมใช้งานขาย
2.การหยุดพัก หากช่วงที่ดำเนินการอยู่มีเหตุจำเป็นให้ต้องหยุดพักแบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องมือเสียไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาหลายเดือน ไม่ต้องนำมารวมต้นทุน แต่ถ้าหากการบริหารหรือฝ่ายทคนิคยังดำเนินการได้แบบล่าช้า หรือชั่วคราว ต้องนำต้นทุนส่วนนี้มารวมเป็นต้นทุนด้วย เช่น บริษัทกำลังก่อสร้างแต่เกิดเหตุน้ำท่วม 2-3 วัน ทางบริษัทยังต้องนำต้นทุนส่วนนี้มาคิดต้นทุนด้วย
3.การสิ้นสุด ต้นทุนการกู้ยืมจะสิ้นสุดเมื่อมีการดำเนินงานส่วนใหญ่ หรือบางส่วนในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้วแต่ส่วนอื่นยังมีการดำเนินอยู่ให้สิ้นสุดการคิดต้นทุนการกู้ยืมรวมกับต้นทุนขิงสินทรัพย์ได้เลย เช่น หากก่อสร้างอาคาร 10 หลัง แต่สร้างเสร็จและพร้อมที่จะให้คนเข้าอยู่ได้แล้วเพียง 5 หลัง อีก 5 หลังยังอยู่ในการดำเนินการสร้างอยู่ ให้สิ้นสุดการคิดต้นทุนการกู้ยืมรวมเข้าต้นทุนของสินทรัพย์ได้เลย

โดยการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนการกู้ยืมในงบการเงินต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมรวมถึงจำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่ต้องรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวดด้วย

อ้างอิง
http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=508485&Ntype=7
http://www.fap.or.th/upload/9414/T9wMGQvjji.pdf
https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/91183
https://www.dbd.go.th/mobile/faq_detail.php?fa_id=45

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 10 guests