สายงานบัญชีภาษีอากรคืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

สายงานบัญชีภาษีอากรคืออะไร

Post by Duanghathai Termtem »

บัญชีภาษีอากร คือ เป็นการผสมผสานงานบัญชีและงานภาษีเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษี เพื่อหาข้อแตกต่างของหลักการทางบัญชีและทางภาษีเพื่อให้กิจการสามารถยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น หากกิจการสามารถยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น นอกจากจะทำให้หลีกเลี่ยงการจ่ายเบี้ยปรับต่างๆได้ ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย

ลักษณะงานของบัญชีภาษีอากร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีภาษีอากรให้ถูกต้อง มีความรู้เรื่องภาษีต่างๆ รู้ว่าภาษีแต่ละตัวต่างกันอย่างไร หรือองค์กร มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสีย เนื่องจากการไม่จ่ายชำระภาษีหรือไม่ โดยอาชีพนี้สามารถพบเห็นได้จากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร เช่น BIG4 หรือ ที่ปรึกษาทางด้านภาษีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อัตราค่าตอบแทน
เริ่มต้นที่ประมาณ 15,000 บาท/เดือน โดยขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขนาดของบริษัท ส่วนความก้าวหน้านั้น บัญชีภาษีสามารถสอบเพื่อขอใบอนุญาต เพื่อจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้

บัญชีภาษีอากรเหมาะกับใคร
บัญชีภาษีอากรเหมาะกับคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วนั้น แสดงให้เห็นว่า สายงานทางด้านบัญชีนั้น สามารถแตกแขนงออกไปได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชีทั่วไป , ผู้ตรวจสอบภายใน ,ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ตรวจสอบภาครัฐ และในส่วนของญชีภาษีอากรนั้น ก็สามารถต่อยอดหรือสามารถสร้างความก้าวหน้าในการทำงานไปได้ถึงขั้นเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีได้ทาง https://www.tfac.or.th/Article/Detail/110106

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests