ความต่างของบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ความต่างของบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร

Post by Duanghathai Termtem »

Accounting หรือ การบัญชี เมื่อพูดถึงคำๆนี้แล้วนั้น หลายคนมองว่าบัญชีก็คือการจัดการกับเอกสารรายการค้าต่างๆ และทำให้ออกมาในรูปของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น งบกำไรขาดทุน ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานขององค์กร หรืองบแสดงฐานะการเงิน ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ แต่ความจริงนั้น งานในสายของบัญชียังมีการแบ่งย่อยออกมาได้อีก และสำหรับการยกตัวอย่างสายงานทางด้านบัญชีแล้ว ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึง บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร ที่จะมาหาจุดแตกต่างกันในบทความนี้

บัญชีต้นทุน
ลักษณะงานของบัญชีต้นทุน นักบัญชีต้นทุนต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกระบวนการผลิต และขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกิจ เรียกได้ว่าต้องรู้มากกว่าเรื่องบัญชี จึงจะสามารถประมวลผลหรือจินตนาการเพื่อออกแบบววิธีการรวบรวมต้นทุนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยการเก็บตัวเลข การทำประมาณการ การรบรวมสถิติการทำงานที่ผ่านมา หรือการใช้ต้นทุนมาตรฐานมาช่วย เพราะในความเป็นจริงนั้น เราไม่สามารถเก็บรวบรวมตัวเลขที่เกิดขึ้นจริทั้งหมดได้ในทุกกรณี
อัตราค่าตอบแทน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถในการทำงาน
ความก้าวหน้า คือ สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุนหรือตำแหน่งที่สูงกว่า
บัญชีต้นทุนเหมาะกับใคร
สำหรับนักบัญชีต้นทุน ต้องเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เนื่องจากต้องทำงานกับบุคคลในหลายฝ่าย ต้องมีความเข้าใจแบบเป็นระบบหรือขั้นตอน มีความคิดและจินตนาการที่หลากหลาย เพราะต้องนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านต้นทุน

บัญชีบริหาร
บัญชีบริหารจะมีควาเกี่ยข้องกับกระบนการทำงานในสายงานบัญชีทั่วไปเป็นหลัก และรวมไปถึงการเป็นผู้ใช้งบการเงิน เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ เพื่อให้สามารถววางแผนการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ จากการนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากงบมาใช้
อัตราค่าตอบแทน เริ่มต้นที่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถในการทำงาน
ความก้าวหน้า คือ สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร หรือเลื่อนตำแหน่งที่สูงกว่า
บัญชีบริหารหมาะกับใคร
นักบัญชีบริหาร เหมาะกับคนที่รู้จจักควบคุมอารมณ์ให้คงที่ เป็นคนที่รู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ให้ความสนใจหรือชอบขวนขวายหาความรู้อื่นในสายบริหารธุรกิจประกอบอยู่เสมอ

และนี่คือความแตกต่างของบัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร ที่ค่อนข้างมีความต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละสายงานนั้นต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้านในการทำงาน ประกอบกับความรู้ทางด้านบัญชีเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาระบบช่วยในการจัดการงาน่างๆมากขึ้นทั้งสายบัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร เช่น ระบบช่วยออกแบบ/สร้างแบบจำลองสินค้า (CAD) หรือระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร (CAM) เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ การทำงานแบบ Real time และลดความผิดพลาดในการทำงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 25 guests