OpenERP คืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

OpenERP คืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง

Post by cheer26 »

ในปัจจุบันการทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบร่วมหุ้นหรือธุรกิจเจ้าของคนเดียวการนำโปรแกรมซอร์ฟแวร์ต่างๆในการทำงานมาจัดการระบบต่างๆนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การทำบัญชี หรือแม้กระทั้งการเช็คสต็อกก็ตาม ในกระทู้ต่อไปนี้จึงได้หยิบยกโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากขึ้นมากล่าวถึงให้ได้เรียนรู้กัน


โปรแกรมOpenERP คือ โปรกแกรมสำเร็จรูปนำมาใช้เพื่อการจัดการระบบต่างๆภายในธุรกิจที่มีความครอบคลุมทั่วทั้งวงจร สามารถตั้งค่าปรับแต่งลูกเล่นต่างๆในระบบได้ตามความต้องการและคววามเหมาะสมของผู้ใช้งาน ซึ่งภายในระบบนั่นมีตั้งแต่การซื้อขาย การจัดการระบบHR การจัดการสต็อกสินค้า การบัญชี รวมไปถึงการจัดการโครงการอื่นๆอีกด้วย

ซึ่งโปรงแกรมนี้นั้นค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการใช้งานกับธุรกิจได้หลากหลายประเภท ทั้งยังมีระบบภายในที่มีความเสถียร สามารถไว้วางใจได้ว่าการใช้งานข้อมูลต่างๆภายในระบบนี้มีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นระบบที่มีความเชื่องโยงข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเป็นการการีนตีได้ว่าระบบOpenERPนั่นมีความน่าสนใจเพียงใด และคุ้มค่าในการลงทุนซื้อเข้ามาใช้งานในการทำธุรกิจอย่างแน่นอนซึ่งโปรงแกรมนี้นั้นค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการใช้งานกับธุรกิจได้หลากหลายประเภท ทั้งยังมีระบบภายในที่มีความเสถียร สามารถไว้วางใจได้ว่าการใช้งานข้อมูลต่างๆภายในระบบนี้มีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นระบบที่มีความเชื่องโยงข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย อาทิเช่น หากผู้ใช้สร้างข้อมูลหมวดหมู่สินค้าที่ใช้ในการขายแล้วระบบสามารถดึงข้อมูลการขาย ยอดขาย และการจัดซื้อจากระบบตามหมวดหมู่นั่นๆได้ รวมถึงเชื่องโยงไปถึงเมนูบัญชี สามารถดูข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ว่าลงบัญชีอะไร รายได้-ค่าใช้จ่ายลงตรงไหน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการสร้างผังบัญชีก่อนถึงจะแสดงข้อมูลได้ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเป็นการการีนตีได้ว่าระบบOpenERPนั่นมีความน่าสนใจเพียงใด และคุ้มค่าในการลงทุนซื้อเข้ามาใช้งานในการทำธุรกิจอย่างแน่นอนอ้างอิง
https://sourceforge.net/projects/openerp/
https://mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7
https://www.openerpthailand.org/viewtopic.php?f=2&t=890

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests