เขตปลอดอากรคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

เขตปลอดอากรคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Post by cheer26 »

เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางกากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยได้รับการยกเว้นภาษีอากร และของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรได้แก่
  • ยกเว้นอากรขาเข้า ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้าในเขตปลอดอากร ดังนี้
-เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ โดยให้รวมถึงของที่ใช้ในการสร้างประกอบหรือติดตั้งโรงงานหรืออาคารในเขตปลอดอากร
-ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ
-ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
  • ยกเว้นอากรขาออก ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไป
  • ของที่ได้รับยกเว้น/คืนอากรเมื่อส่งออก หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรโดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้นำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร
  • ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
- ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควววบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ แก่ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
-ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร สำหรับผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเฉพาะเขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมืองและสนามบินอู่ตะเภา เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างที่รู้กันว่าในประเทศเรานั้นมีภาษีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เพียงแต่ภาษีอากรอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีภาษีอื่นๆอีกมากที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน อาทิเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ซึ่งเราก็ความซึ่งษากฎเกณฑ์และการปฎิบัติให้เข้าใจเพื่อจะได้ไม่มีความผิดพลาดหากต้องทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องอ้างอิง
http://vaa-csc.blogspot.com/2009/03/blog-post_3752.html
http://www.freightmaxad.com/magazine/?p=349
https://th.wikipedia.org/wiki/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 24 guests