การคิดต้นทุนการผลิตของสินค้า

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

การคิดต้นทุนการผลิตของสินค้า

Post by Duanghathai Termtem »

ต้นทุน (Cost) คือ การรวบรวมทุกสิ่งที่ส่งผลทำให้ สินค้าหนึ่งชิ้น กลายป็นสินค้าที่พร้อมวางขายได้ ซึ่งต้นทุนของสินค้าไม่ได้คิดจากวัสดุหรือส่วนผสมของสินค้าเท่านั้น แต่ยังรววมถึงปัจจัยด้านแรงงานการผลิต และปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวมที่เป็นรายจ่ายที่เอื้อต่อการผลิตสินค้านั้นๆด้วย และการคำนวณต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องนั้น จะสามารถทำให้กิจการสามารถตั้งราคาขายที่เหมาะสม และทำให้กิจการได้รับกำไรที่แท้จริงได้

ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. วัตถุดิบทางตรง (Direct Material : DM)
2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor : DL)
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Operating expenses : MO)
การคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
การคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-2.png (50.89 KiB) Viewed 118 times
วัตถุดิบ (Material)
วัตถุดิบทางตรง คือ วัตถุดิบหรือองค์ประกอบหลัก (องค์ประกอบส่วนใหญ่) ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้น
วัตถุดิบทางอ้อม คือ วัตถุดิบอื่นที่ช่ววยให้สินค้าชิ้นนั้นพร้อมใช้งาน หรือทำให้วัตถุดิบทางตรงนั้นประกอบกันเป็นสินค้าสำเร็จรูปได้
การแยกวัตถุดิบทางตรง-ทางอ้อม
การแยกวัตถุดิบทางตรง-ทางอ้อม
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (369.4 KiB) Viewed 118 times
ค่าแรง (Labor)
ค่าแรงทางตรง คือ การจ่ายค่าแรงของหน้าที่หลักในการผลิตสินค้าชนิดนั้น ไม่ว่าจะแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน จนกระทั่งสินค้ากลายเป็น สินค้าสำเร็จรูปได้
ค่าแรงทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายค่าแรงหรือเงินเดือนตต่างๆ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อการผลิตสินค้านั้นโดยตรง แต่อาจจะเป็นการบริหารและการควบคุมเป็นหลัก
การแยกค่าแรงงทางตรง-ทางอ้อม
การแยกค่าแรงงทางตรง-ทางอ้อม
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (385.82 KiB) Viewed 116 times
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Operating expenses)
คือ รายจายที่ไม่เกี่ยว้องโดยตรงกับการผลิต อาจจะเป็นรายจ่ายประจำที่กิจการต้องจ่าย ซึ่งหมายรวมถึง วัตถุดิบทางอ้อม และค่าแรงทางอ้อมด้วย
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายการผลิต
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายการผลิต
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (166.71 KiB) Viewed 116 times
โดยจะเห็นได้ว่าการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมนั้น สามารถแยกได้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาถึงความสำคัญหรือการมีส่วนช่วยในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆมากน้อยเพียงใด และที่เห็นได้ชัดเจนคือ รายจ่ายทุกๆส่วนจะต้องถูกรวมมาเป็นต้นทุนสินค้าทั้งหมด เมื่อทราบรายจ่ายทั้งหมดแล้ว ก็จะทำให้กิจการสามารถทราบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ และนำไปสู่การตั้งราคาของสินค้า เพื่อให้เกิดกำไรที่เพียงพอต่อรายจ่ายของกิจการ และที่สำคัญคือ การที่กิจการสามารถวางแผนการจัดการตต้นทุน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยการพิจารณาตัวต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบัญชี เรียกว่า บัญชีต้นทุน

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests