สินค้า NCR คืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

สินค้า NCR คืออะไร

Post by Duanghathai Termtem »

NCR ย่อมาจาก Non-Conformance Report ซึ่งหมายถึง สินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถนำสินค้านั้นออกขายสู่ตลาดได้ หรือไม่สามารถตั้งราคาสินค้าในระดับเดียวกับสินค้าชนิดเดียกันได้ ซึ่งสินค้าประเภทนี้ก็ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดเป็นต้นทุนที่กิจการต้องเสียไป โดยส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมคุณภาพสินค้า ซึ่งสาเหตุของการเกิดสินค้า NCR นั้น สามารถเกิดได้จากหลายเหตุผล แต่ละแบบมีการคิดต้นทุนอย่างไร และส่งผลกระทบต่อระบบการทำบัญชีอย่างไรบ้าง

การระบุว่าเป็นสินค้า NCR
- สินค้าชำรุดเสียหาย (จากการรับเข้า จัดเก็บ หรือการนำส่ง)
- สินค้าที่ไม่ได้ผลิตตามแบบ หรือแผนที่วางไว้
- สินค้าที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการผลิตเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- การผลิตที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
- ผลการทดสอบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
- การใช้วัตถุดิบที่ไม่ตรงหรือใกล้เคียงมาตรฐาน
- การออกแบบสินค้าที่ไม่แสดงถึงการใช้งานจริง
- มีการระบุความบกพร่องด้านคุณภาพ

ผลของ NCR ก่อให้เกิดอะไรบ้าง
Corrective Action Request (CAR) ซึ่งเมื่อเกิดปัญหา ข้อผิดพลาด หรือผลกระทบขึ้นแล้ว ก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหา หรือมีแนวทางการดำเนินการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น รวมไปถึงต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
Preventive Action Request (PAR) ซึ่งเป็นการระบุแนวทางป้องกัน หรือรับมือ กับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่มีการคาดการณ์ หรือเล็งเห็นถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ที่จะนำไปสู่การเกิดสินค้า NCR ได้

การคิดต้นทุนของสินค้า NCR
ธุรกิจการผลิต
เนื่องจากสินค้าแต่ละตัวนั้น ต้องผ่านกระบวนการลิตเป็นขั้นตอน จึงทำให้กิจการต้องมีการรับรู้ต้นทุนของสินค้า ตตามขั้นตอนของการโอนต้นทุนในแต่ละแผนก ถึงแม้ว่าสินค้าชนิดนั้นจะเป็นสินค้า NCR ก็ตามแต่ โดยการคิดต้นทุนหน่วยเสียแยกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
- พบเมื่อเริ่มการผลิตในแผนก = รับรู้ต้นทุนตามต้นทุนที่รับโอนมา
- พบระหว่างการผลิตในแผนก = ให้ดูที่ความคืบหน้า หรือสัดส่วนความสำเร็ขของงานในแผนกนั้นๆ เช่น พบของเสียที่ความสำเร็จ 1/3 ของงานในแผนก จากนั้นให้คิดวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้ในแผนก และนำมาคูณสัดส่วนความสำเร็จ (กรีณีมีการรับโอนมาแล้ว ก็ให้นำตต้นทุนส่วนนี้ไปรวมกับที่รับโอนมาด้วย) ก็จะได้ต้นทุนการผลิต ณ ปัจจุบัน
- พบเมื่อผลิตเสร็จ = รับรู้ต้นทุนของเสียทั้งหมด 100% ของต้นทุนทั้งหมด
  • กรณีไม่รู้จำนวนของหน่วยเสีย
ต้นทุนของเสียจะกลายเป็นต้นทุนของหน่ยดีด้วย ซึ่งหมายความว่า จะทำให้ ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยดีเพิ่มขึ้น
  • กรณีรู้จำนวนของหน่วยเสีย
ถ้าเป็นหน่วยเสียปกติ (เสียหายระดับที่ยอมรับได้ อาจสามารถนำไปขายในราคาที่ต่ำกว่าปกติได้) จะต้องมีการรับรู้ต้นทุนเป็น ต้นทุนที่ผลิตเสร็จและโอนออก แต่หารเป็นหน่วยเสียเกินปกติ (เป็นหน่วยเสียที่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ หรือไม่สามารถขายได้) จะต้องมีการแสดงรายงานต้นทุนแยกกับหน่วยผลิตเสร็จและโอนออก
ธุรกิจซื้อมาขายไป
ซึ่งแน่นอนว่าการรับรู้ต้นทุนย่อมต่างจากการผลิต แต่จะมีความซับซ้อนน้อยกว่า คือ เมื่อมีการเกิดสินค้าเสียหาย หรือสินค้า NCR เกิดขึ้นนั้น กิจการสามารถใช้วิธีการรับรู้ตามลักษณะของช่วงเวลาที่พบของเสียนั้นๆ ได้แก่
- พบเมื่อมีการเช็คสินค้าเข้า = อาจจะเกิดระหว่างการขนส่งหรือก่อน กิจการจะสามารถส่งคืนสินค้า หรือสามารถตกลงกับผู้ขายสินค้าวว่าจะมีการจัดการกับตัวของสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายนั้นได้ เท่ากับว่า กิจการไม่จำเป็น้องรับรู้ต้นทุนของเสียในส่วนนี้
- พบระหว่างการจัดเก็บสินค้า = อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือการจัดเก็บ ซึ่งสินค้านั้นมีต้นทุนในการนำเข้ามา กิจการจึงต้องรับรู้ต้นทุนของเสียนั้นด้วย
  • เสียหายระดับที่ยอมรับได้/มีตำหนิ
อาจสามารถนำไปขายในราคาที่ต่ำกว่าปกติได้ กิจการจะต้องมีการรับรู้เป็นต้นทุนขายสินค้าปกติได้
  • หน่วยเสียที่ไม่สามารถยอมรับได้
หรือไม่สามารถขายได้ กิจการจะต้องมีการรับรู้ต้นทุนของเสียนั้นเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ


ตัอย่างการบันทึกบัญชีของธุรกิจซื้อมาขายไป
แบบ Perpetual
1. กรณีซื้อสินค้า
กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจำนวน 100 ชิ้น เป็นมูลค่า 50,000 บาท ซึ่งมีสินค้าที่เสียหายจาการขนส่งจำนวน 10 ชิ้น กิจการจึงต้องส่งคืนสินค้าจำนวนนั้น
แสดงว่า ราคาทุนของสินค้าต่อชิ้น = 50,000 / 100 = 500 บาท
บันทึกซื้อสินค้า
บันทึกซื้อสินค้า
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (13.13 KiB) Viewed 200 times
ส่งคืนสินค้าชำรุดจำนวน 10 ชิ้น หรือรับเป็นส่วนลดในการซื้อในครั้งนี้แทน
บันทึกคนสินค้าชำรุด
บันทึกคนสินค้าชำรุด
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (13.26 KiB) Viewed 200 times
2. กรณีขายสินค้า
กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจำนวน 50 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 750 บาท
บันทึกขายและต้นทุนขายสินค้า
บันทึกขายและต้นทุนขายสินค้า
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (19.62 KiB) Viewed 199 times
3. กรณีพบสินค้าชำรุดระหว่างจัดเก็บ
  • สินค้าเสียปกติ (ยอมรับได้)
สามารถนำสินค้าไปขายต่อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปกติ เช่น เจอหน่วยเสียจำนวน 10 ชิ้น นำไปลดราคาขายได้ชิ้นละ 550 บาท
บันทึกขายสินค้าเสียปกติ
บันทึกขายสินค้าเสียปกติ
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-3.png (18.96 KiB) Viewed 199 times
  • สินค้าเสียเกินปกติ (ยอมรับไม่ได้)
คือไม่สามารถนำไปขายต่อได้ กิจการต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ตามราคาทุน เช่น เจอของเน่าเสียสามารถนำไปจำหน่ายได้จำนวน 10 ชิ้น
บันทึกขาดทุนจากสินค้าเสีย
บันทึกขาดทุนจากสินค้าเสีย
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-4.png (11.34 KiB) Viewed 199 times
  • สำหรับการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual นั้น กิจการต้องมีการนำ ผลขาดทุนจากของเสียนั้นไปลดยอดของสินค้าคงเหลือออกด้วย
แบบ Periodic
1. กรณีซื้อสินค้า
กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจำนวน 100 ชิ้น เป็นมูลค่า 50,000 บาท ซึ่งมีสินค้าที่เสียหายจาการขนส่งจำนวน 10 ชิ้น กิจการจึงต้องส่งคืนสินค้าจำนวนนั้น
แสดงว่า ราคาทุนของสินค้าต่อชิ้น = 50,000 / 100 = 500 บาท
บันทึกซื้อสินค้า
บันทึกซื้อสินค้า
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (11.7 KiB) Viewed 195 times
บันทึกคืนสินค้าชำรุดหรือรับเป็นส่วนลด
บันทึกคืนสินค้าชำรุดหรือรับเป็นส่วนลด
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (12.32 KiB) Viewed 195 times
2. กรณีขายสินค้า
กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจำนวน 50 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 750 บาท
บันทึกขายสินค้า
บันทึกขายสินค้า
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (11.69 KiB) Viewed 193 times
3. กรณีพบสินค้าชำรุดระหว่างจัดเก็บ
  • สินค้าเสียปกติ (ยอมรับได้)
สามารถนำสินค้าไปขายต่อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปกติ เช่น เจอหน่วยเสียจำนวน 10 ชิ้น นำไปลดราคาขายได้ชิ้นละ 550 บาท
บันทึกขายสินค้าเสียปกติ
บันทึกขายสินค้าเสียปกติ
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-2.png (12.29 KiB) Viewed 193 times
  • สินค้าเสียเกินปกติ (ยอมรับไม่ได้)
คือไม่สามารถนำไปขายต่อได้ กิจการต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ตามราคาทุน เช่น เจอของเน่าเสียสามารถนำไปจำหน่ายได้จำนวน 10 ชิ้น (โดยกิจการต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ)
บันทึกขาดทุนจากสินค้าเสีย
บันทึกขาดทุนจากสินค้าเสีย
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-4.png (11.76 KiB) Viewed 193 times
  • โดยสำหรับการบันทึกบัญชีแบบ Periodic นั้น ขาดทุนจากสินค้าเสีย จะไม่กระทบกับสินค้าคงเหลือ แต่กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนนั้นให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการ

การรายงานสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ต้องประกอบไปด้วย
- สาเหตุหลักของการเกิด NCR
- เหตุผลที่ทำให้สินค้ากลายเป็นสินค้า NCR
- ระบุสิ่งที่ใช้ป้องกันปัญหา หรือววิธีที่จะใช้แก้ปัญหา
- ระบุผู้มีบทบาทรับผิดชอบ

ซึ่งจะห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของสินค้า NCR หรือสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น สามารแยกออกได้เป็นหลายกรณี และแต่ละกรณีนั้น ก็จะมีการบันทึกบัญชี หรือการรับรู้รายการที่ต่างกันด้วย และที่สำคัญคือ จำนวนของเสียเหล่านั้นจะนำไปสู้เรื่องของการจัดการกับคุณภาพของสินค้า เพราะทุกความเสียหายคือต้นทุนของกิจการหรือเรียกว่า เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ และ จะส่งลกระทบต่อกำไร(ขาดทุน)สุทธิของกิจการในแต่ละงวดบัญชีด้วย

อ้างอิง
https://jupiter.ba.cmu.ac.th/iso-27001-ncr-car-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-par/
https://www.thebalancesmb.com/non-conformance-report-how-to-report-a-quality-issue-844987
http://msgconsultant.com/articledetail.php?cid=3&id=833

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests