การ QC สินค้าคืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

การ QC สินค้าคืออะไร

Post by Duanghathai Termtem »

QC ย่อมาจาก Quality Control คือ กิจกรรมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ผ่านการตรวจเช็คที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของสินค้า โดยเปรียบเทียบกับตัมาตรฐานที่ต้องกำหนดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้านั้น ต้องอาศัยการฏิบัติหรือการลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจ (ความเชื่อมั่นเบื้องต้นจากฉลากแสงรายละเอียดสินค้า) ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกนะทั่งกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นการ QC จึงถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของทุกประเภทธุรกิจเลยก็ว่าได้ และจัดเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพสินค้า (QA)

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะต้องครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ (ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าด้วย)
- ประสิทธิภาพ
- ความน่าเชื่อถือ
- ความแข็งแรงทนทาน
- ความสวยงาม
- ความปลอดภัย
- ความสอดคล้อง เป็นไปตามมาตรฐาน
- คุณค่าที่รับรู้ (พิสูจน์ได้)
- คุณสมบัติพิเศษ
- การบริการหลังการขาย

กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QC) จะขออธิบายในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของการ QC ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต และ การควบคุมคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย
สำหรับธุรกิจผลิต
- การวิจัยตลาด
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การจัดเตรียมวัตถุดิบหรือเครื่องมือ
- การวางแผนการผลิต
- การลงมือผลิต (ซึ่งจะเกี่ยวกบคน เครื่องจักร วิธีผลิตต หรือตัววัตถุดิบ)
- การทดสอบและตรวจสอบสินค้า
- การบรรจุและจัดเก็บ
- การจัดจำหน่าย
- การติดตั้ง (บริการติดตั้งเพื่อให้สินค้าพร้อมใช้งาน)
- การบำรุงรักษา (การประกันสินค้า หรือบริการหลังการขาย)
- การติดตาม (ตัวผลิตภัณฑ์ ว่าใช้งานไปแล้วเป็นอย่างไร เพื่อปรับปรุงการผลิตครั้งต่อไป)

มาตรฐานการผลิตที่ต้องควบคุม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • การควบคุมวัตถุดิบ
  • การควบคุมกระบวนการผลิต
  • การควบคุมสินค้าสำเร็จรูป
มาตรฐานการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ
  • การเก็บข้อมูลสถิติการผลิต
  • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  • การระบุวิธีป้องกันปัญหา (เพื่อปรับปรุงการผลิตครั้งต่อไป)
ความสำคัญของการ QC สินค้าในธุรกิจซื้อมาขายไป
การที่กิจการไม่มีการ QC สินค้าที่รับเข้าอาจส่งผลเสีย หรือเกิดผลกระทบที่ตามมาได้ นั่นคือ การเกิดสินค้า NCR หรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยความถี่ในการ QC สินค้านั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
- ประเภทของสินค้า (เช่น ของสด อาหารแห้ง ของใช้ หรือสินค้าประเภทแก้ว ) ส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงของสินค้า
- มูลค่าของสินค้า (เช่น มูลค่าสูงมากๆ จำเป็นต้องผ่านการ QC ทุกชิ้น)

ซึ่งปัญหาหลักๆของการผลิตที่พบบ่อยจะเป็นเรื่องของของเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการผลิต การเก็บรักษา หรือการขนส่งก็ตาม ทุกอย่างล้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ทำให้กิจการจำเป็นต้องมีการ QC สินค้าที่สม่ำเสมอ ซึ่งในปัจจุบันนั้น ถือว่าหลายกิจการสามารถลดปัญหาในเรื่องของคุณภาพของสินค้าได้เยอะ เนื่องจากเป็นผลของการพัฒนาของเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ISO 9001 หรือ ระบบบริหารงานคุณภาพ QMS ซึ่งเรียกได้ว่า QC คือส่วนหนึ่งของ QA และ QA ก็คือส่วนหนึ่งของ QMS นั่นเอง และแน่นอนว่าคุณภาพของสินค้าส่งผลต่อกำไร(ขาดทุน)ของกิจการอย่างมาก จึงถือว่าเป็นเรื่องที่กิจการไม่อาจเลี่ยงได้


อ้างอิง
https://bsc.dip.go.th/th/category/quality-control/qs-QualityCheck
https://qtcrecruitment.com/qa-qc-officer
https://factory-talk.com/event/qaqc_thai
DanielPe
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 9
Joined: 19/01/2021 10:59 am

Re: การ QC สินค้าคืออะไร

Post by DanielPe »

Quality Control คือ กิจกรรมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ที่พบบ่อยจะเป็นเรื่องของของเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ
Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests