มาทำความรู้จักกับงบกำไรขาดทุนว่าคืออะไร?

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

PP0410
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 11/10/2021 9:31 am

มาทำความรู้จักกับงบกำไรขาดทุนว่าคืออะไร?

Post by PP0410 »

ในการทำงานภายในธุรกิจ หรือ องค์ จะต้องมีการทำรายงานทางการเงิน หรือ งบทางการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมา งบการเงินที่ทุกคนคงจะคุ้นหูบ่อยๆ คงจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่ ในบทความนี้จะมานำเสนอ งบการเงินที่มีความสำคัญพอกันเลยนั้นก็คือ งบกำไรขาดทุนนั้นเองเราจะมาทำการรู้จักว่างบการเงินนี้มีความหมายว่าอย่างไรเกิดมาเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความหมายของงบกำไรขาดทุน
เป็นรายงายทางการเงินที่ใช้สำหรับการบันทึกและแสดงผลการดำเนินงานในส่วนของการสร้างรายได้ของกิจการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในช่วงรอบระยะเวลา เช่น เช่น 3 เดือน 6 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี ( ซึ่งหลักๆก็เป็นรายไตรมาสไม่ก็รายปี ) และมีส่วนต่างเป็นผลกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน

องค์ประกอบของงบกำไรขาดทุน
โดยรายงานทางการเงินชนิดนี้จะมีการใช้หลักสมการที่สำคัญดังนี้ “รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน)”
ซึ่งแต่ละตัวแปรของสมการมีความหมาย ดังนี้
1. รายได้ สำหรับบุคคลทั่วไป รายได้หมายถึงการได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าหรือบริการ แต่ในทางบัญชีรายได้ หมายความครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์ที่บริษัทถือครองไว้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือจากการลดลงของหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ทำให้ส่วนทุนของเจ้าของเพิ่มขึ้น โดยรายได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ยอดขายสุทธิ เป็นตัวเลขแสดงรายได้จากการดำเนินการของกิจการโดยตรง เช่น การขายสินค้าหรือบริการ
รายได้อื่นๆ เป็นตัวเลขแสดงรายได้จากการดำเนินการของกิจการโดยอ้อมเช่น การขายสินทรัพย์ระยะยาว โรงงาน ที่ดิน เครื่องจักร เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่าย สำหรับในทางบัญชีค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
ต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดพร้อมกับการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงานขาย เป็นต้น
ต้นทุนในการบริหารงาน เป็นต้นทุนคงที่เกิดขึ้นทุกเดือน แม้จะไม่ได้ยอดขายจากสินค้าหรือบริการในเดือนนั้นๆก็ตาม เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโรงงาน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าจ้างพนักงานออฟฟิส เป็นต้น
ต้นทุนทางการเงิน หมายถึงต้นทุนของสินทรัพย์ที่ถือครองไว้ เช่น ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินธนาคาร หรือค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ระยะยาว เช่น เครื่องจักร รถยนต์ อาคารหรือโรงงาน
3. กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น เมื่อนำผลรวมรายได้ทั้งหมดของกิจการ หักออกจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะได้ผลตอบแทนออกมาในรูปกำไร หรือขาดทุนขั้นต้น (ก่อนหักภาษี) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำคัญในการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภาษีของกิจการ
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็นตัวเลขอันดับสุดท้ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุน ซึ่งเกิดจากการนำผลกำไร(ขาดทุน) ขั้นต้นมาลบออกจากภาษีจ่าย กลายเป็นผลกำไร(ขาดทุน) สุทธิที่เป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท

ประเภทของงบกำไรขาดทุน
1.งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว
การจัดทำงบกำไรขาดทุน ที่มีการแยกประเภทของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ออกจากกันเพื่อนำผลการรวมรายได้ทั้งหมด ไปหัก ผลการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในครั้งเดียวและได้เป็นผลการดำเนินงานที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นผลกำไรสุทธิ หรือ ผลขาดทุนสุทธิ
ข้อดี : เป็นการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะมีการทำงานที่ง่ายและซับซ้อนน้อยกว่าประเภทงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น
2.งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น
การจัดทำงบกำไรขาดทุน ที่มีการนำผลการดำเนินงานฝั่งรายได้ ไปทำการหักด้วยผลการดำเนิงานฝั่งค่าใช้จ่าย เป็นชั้นๆ และได้รับผลการดำเนินงานออกมาไม่ว่าจะเป็นผลกำไรสุทธิ หรือ ผลขาดทุนสุทธิ
ข้อดี : ข้อดี เป็นการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะออกมาเป็นผลการดำเนินงานที่มีความชัดเจนมากกว่าประเภทงบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว

งบกำไรขาดทุนคืออะไร
งบกำไรขาดทุนคืออะไร
งบกำไรขาดทุนคืออะไร.jpg (20.69 KiB) Viewed 217 times

หลังจากที่ได้เห็น ควาหมาย องค์ประกอบ เละประเภทของงบกำไรขาดทุนแล้ว ก็คงจะสามารถสรุปออกมาได้ว่างบกำไรขาดทุนคงเปรียบได้กับเส้นเลือดของกิจการ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น รายได้ หรือ ค่าใช้จ่ายภายในของกิจการ จึงอยากให้ทุกๆท่านนำความรู้ตรงนี้ไปเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

อ้างอิง :
https://www.onlinesoft.co.th/Article/Detail/142584
https://thewannabeinvestor.com/income-statement/
https://www.nasnpptk.com/content/6988/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests