ส่วนลดการค้า(Trade Discount) และส่วนลดเงินสด (Cash Discount) แตกต่างกันอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Narisara
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4440
Joined: 24/05/2021 10:04 am

ส่วนลดการค้า(Trade Discount) และส่วนลดเงินสด (Cash Discount) แตกต่างกันอย่างไร

Post by Narisara »

ส่วนลด (Discount) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ขาย ในการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า หรือจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าปริมาณมาก หรือเพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาชำระหนี้เร็วขึ้นในการดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายสินค้านั้น มักจะให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อใน 2 ลักษณะคือ
1. ส่วนลดการค้า
2. ส่วนลดเงินสด

โดยส่วนใหญ่แล้วส่วนลดทั้ง 2 แบบนี้ คนจะเข้าใจผิด หรือเข้าใจสลับกันไปมา โดยคิดว่า "ส่วนลดเงินสด" จะเป็นส่วนลดที่ลดทันทีหลังจากมีการซื้อขายสินค้า และ "ส่วนลดการค้า" จะลกก็ต่อเมื่อลูกหนีนำเงินมาชำระค่าสินค้า แต่จริงๆแล้สไม่ใช่เลย

ส่วนลดการค้า (Trade Discount)
ส่วนลดการค้าเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้ผู้ขายจะต้องพยายามจูงใจลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าของตนโดยการให้ส่วนลดทันทีที่ซื้อสินค้าจากราคาที่ตั้งไว้ (Price list) และสิ่งที่สำคัญของส่วนลดการค้า คือ ไม่มีการบันทึกบัญชีในส่วนที่เป็นส่วนลด จะบันทึกบัญชีซื้อสินค้าตามจำนวนเงินที่หลังหักส่วนลดการค้าแล้ว

เช่น ขายสินค้า 1000 บาท ให้ส่วนลดการค้า 200 บาท
การบันทึกบัญชี
เดบิต เงินสด.......800
เครดิต ขาย/รายได้จากการขาย.......800


ส่วนลดเงินสด (Cash Discount)
ส่วนลดเงินสด หมายถึง ส่วนลดที่เจ้าหนี้หรือผู้ขายสินค้ายอมลดหรือให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ โดยส่วนลดประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการขายเชื่อเท่านั้น เมื่อลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการให้ส่วนลดเงินสดเพื่อต้องการจูงใจให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้ให้เร็วขึ้น ส่วนลดเงินสด จะมีความเกี่ยวข้องกับ "เงื่อนไขการชำระเงิน" (Terms of payments) โดยปกติจะระบุไว้ในใบกำกับสินค้า เช่น 2/10,n/30 3/15,n/45 5/OEM หรือบางครั้งก็อาจจะระบุเป็นจำนวนเงินเลยก็ได้ ก็แล้วแต่กิจการ และการให้ส่วนลดประเภทนี้ก็จะต้องมีการบันทึกบัญชีด้วย

เช่น ขายสินค้า 1000 บาท โดยมีเงื่อนไขส่วนลด 2/10,n/30 (ลูกหนี้ชำระภายใน 30 วัน หลังจากที่ซื้อสินค้า)
บันทึกบัญชี
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 980
.......ส่วนลดจ่าย................20
เครดิต ลูกหนี้การค้า...................1000

ในระบบ ERP ยังมีโมดูลย่อยในเรื่องของการคิดส่วนลดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นคิดส่วนลดให้กับลูกค้าหรือได้รับส่วนลดนั้นมา ก็สามารถที่จะนำข้อมูลข้อมูลมาบันทึกลงในระบบ ERP ได้อย่างง่ายดาย และจากบทความข้างต้นก็ทำให้เห็นว่าส่วนลดทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ สถานการณ์ หรือแม้กระทั่งการซื้อขายคนละแบบส่วนลดก็จะคนละแบบ และรวมไปถึงการการบันทึกบัญชีด้วย

อ้างอิง
- https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/160-erp-software.html?bb_limitstart=14992
- https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=140&t=55978
- https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/openerp-manual/4255-supplier-payments.html?bb_limitstart=48

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 50 guests