Page 1 of 1

จะมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าสำนักงานบัญชีไม่สามารถส่งงบได้ทัน

Posted: 06/06/2015 12:51 am
by thatsawan
จะมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าสำนักงานบัญชีไม่สามารถส่งงบได้ทัน

Re: จะมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าสำนักงานบัญชีไม่สามารถส่งงบได้ทัน

Posted: 08/06/2015 11:28 am
by Apiradee.02
-เสียค่าปรับ
-ทำให้โดนเรียกเก็บเงินจากสรรพากรย้อนหลัง