การจัดทำและจัดส่งงบการเงิน

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ชานมเย็น

การจัดทำและจัดส่งงบการเงิน

Post by ชานมเย็น »

การจัดทำและจัดส่งงบการเงิน

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: การจัดทำและจัดส่งงบการเงิน

Post by Apiradee.02 »

งบการเงินที่จัดทำโดยผู้ทำบัญชี จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ก่อนที่จะยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยมีข้อยกเว้นว่างบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและไม่เคยมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี

30 ล้านบาท และไม่เคยมีทรัพย์สินรวมในรอบระยะเวลาบัญชีใดถึง30ล้านบาท

ในการยื่นงบการเงินทุกครั้ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตามในการยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภาษีอากร

หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระยะเวลาในการนำส่งงบการเงินสามารถแบ่งได้ดังนี้

ก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลต่างประเทศฯ และ

กิจการร่วมค้าตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ให้จัดส่งงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี

ข.บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด ให้จัดส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับ

ตั้งแต่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งงบการเงินให้จัดส่งสถานที่จัดทำบัญชีโดยแบ่งเป็น

ก.สถานที่จัดทำบัญชีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดส่งที่สำนักงานกลาบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ข.สถานที่จัดทำบัญชีอยู่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ให้จัดส่งที่สำนักงาบัญชีประจำท้องที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด การจัดทำงบการเงินจะต้องเป็นไปตามรายการ

ย่อที่ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจัดทำงบการเงินตามแบบที่กฎหมายกำหนดของกิจการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้สำหรับ

1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

2.บริษัทจำกัด

3.บริษัทจำกัดมหาชน

4.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

5.กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร


ที่มา utcc2.utcc.ac.th/faculties/accountancy/upload/tax1.pdf
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest