Page 1 of 1

ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

Posted: 29/01/2017 11:40 am
by thatsawan
ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

Re: ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

Posted: 01/03/2017 6:09 pm
by M029
งานบริการหรือรับจ้างทำของ ปกติ หัก 3% ยกเว้นการบริการหรือรับจ้างบางประเภทที่ กฎหมาย ระบุไว้เป็นอัตราอื่น เช่น ค่าโฆษณา 2 % ค่าเช่าทั่วไป 5% ค่าขนส่ง 1% เป็นต้น ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นงานบริการอย่างหนึ่ง สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ