Page 1 of 1

จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ จะทำยังไงถึงเอามาเป็นต้นทุนได้ครับ

Posted: 02/10/2017 3:34 pm
by M029
สมมุติทางบริษัท มีการจ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าเซริฟ์เวอร์ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนของทางบริษัท จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ เพื่อนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาเป็นต้นทุนของบริษัทได้ ครับ

Re: จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ จะทำยังไงถึงเอามาเป็นต้นทุนได้ครับ

Posted: 02/10/2017 11:39 pm
by konseo
รอผู้รู้ครับ อิอิ