Page 1 of 1

กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Posted: 16/08/2019 9:40 am
by EyePornnipa
หากเราออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าผิด ผิดในที่นี้ คือ ออกเลขที่ใบกำกับภาษีผิด

วิธีแก้ไข
1.เราควรขอคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมจากลูกค้า และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ส่งไปให้ลูกค้าใหม่
โดยใบกำกับภาษีฉบับเดิมจะต้องประทับตรา"ยกเลิก" แนบสำเนาฉบับใหม่เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน

2.หรือออกใบลดหนี้ใบกำกับภาษีฉบับเดิม (ไม่ต้องขอคืนจากลูกค้า) และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ส่งไปให้ลูกค้าใหม่

อยากทราบว่า 2 กรณีนี้ เป็นวิธีที่ถูกต้องไหม และควรเลือกใช้วธีไหน

Re: กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Posted: 16/08/2019 9:48 am
by mindphp
ในทางปฏิบัติ
ถ้าลูกค้ายังไม่ได้นำไปใช้ ยื่นภาษี (ยังอยู่ในรอบเดือน) สามารถ คุยกับลูกค้า เพื่อขอคืน หรือ ทำลายทิ้ง และ ออกใหม่ให้ได้เลย แต่ต้องแจ้งและเอาใบที่ออกให้ไปใช้กันทั้งสองฝ่าย เพื่อลดความยุ่งยากของทั้งสองฝ่าย
ถ้าลูกค้าใช้งานแล้ว ก็ทำใบลด ระบุเหตุผล แล้วออกใบที่ถูกต้องให้ลูกค้า เหมือนข้อ 2

Re: กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Posted: 16/08/2019 9:52 am
by EyePornnipa
ขอบคุณมากค่ะ

Re: กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Posted: 17/08/2019 10:53 am
by Amp_Audit
ตามหลักแล้วหากใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง โดย
1. เรียกคืนใบกำกับภาษีเดิม ประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่าแล้วเก็บไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
2. จัดทำใบกำกับภาษีใหม่ (เลขที่ใหม่) แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับใบกำกับภาษีเดิม
3. หมายเหตุในใบกำกับภาษีใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่…." และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย
4. ลูกค้าต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิม ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับเดิมคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีนำไปรวมกับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน
5. ผู้ที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย

สรุป
หากลูกค้ายังไม่ได้นำไปใช้ ขอกลับมาแก้ไขแล้วส่งให้ลูกค้าใหม่ได้ตามด้านบนเพื่อไม่ต้องทำขั้นตอนตามหลักการหลาย Step
แต่ต้องลงวันที่เดิมเสมอ ไม่ว่าจะยกเลิกโดยนำกลับมาแก้หรือยกเลิกใบเก่า ออกใบใหม่ (แต่เลขที่รันจะเปลี่ยนไป)