การคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

nnamfon.26
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 699
Joined: 21/10/2019 10:16 am

การคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

Post by nnamfon.26 »

การคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา คือ การคิดมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนโดยมีอายุมากกว่า 1 ปี เช่น อาคาร อุปกรณ์ ซึ่งจะอาศัยการคำนวณจากอายุการใช้งาน และราคาสินทรัพย์นั้น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายออกเป็นเงินสด แต่ต้องรับรู้ตามมูลค่าที่แท้จริง
ค่าตัดจำหน่าย คือ การคิดมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีไม่มีตัวตนโดยมีอายุมากกว่า 1 ปี เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิการเช่า ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะอาศัยการคำนวณจากอายุการใช้งาน และราคาสินทรัพย์นั้น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายออกเป็นเงินสด แต่ต้องรับรู้ตามมูลค่าที่แท้จริงเช่นกัน

การคิดค่าเสื่อมราคา มี 3 แบบ ดังนี้
1.การคิดค่าเสื่อมราคา แบบการคิดตามวิธีเส้นตรง
เป็นการคิดค่าเสื่อมราคา โดยคิดว่าเกิดการเสื่อมสภาพในอัตราที่เท่าๆกัน ตลอดอายุการใช้งาน โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้
ค่าเสื่อมราคา/ปี = (มูลค่าสินทรัพย์-มูลค่าซาก)/อายุการใช้งาน
ค่าเสื่อมราคา/ปี = (มูลค่าสินทรัพย์-มูลค่าซาก)/อัตราค่าเสื่อมราคา

ตัวอย่างโจทย์ : อาคารหลังหนึ่งราคา 2,000,000 บาท มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 8 ปี ทำให้มีราคาซาก 500,000 บาท
อยากทราบว่าอาคารหลังนี้มีค่าเสื่อมราคาต่อปีกี่บาท
ค่าเสื่อมราคา1.png
ค่าเสื่อมราคา1.png (4.82 KiB) Viewed 540 times
ดังนั้น ค่าเสื่อมราค่าของอาคารหลังนี้ ราคา 187,500 บาท

2.การคิดค่าเสื่อมราคา แบบวิธีจำนวนผลผลิต
เป็นการคิดค่าเสื่อมราคา โดยเป็นการนำปริมาณผลผลิตหรือจำนวชั่วโมงการทำงานของสินทรัพย์มาคำนวณ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้
ค่าเสื่อมราคา/ปี = (มูลค่าสินทรัพย์-มูลค่าซาก)/จำนวนผลผลิต หรือ ชั่วโมงการทำงานของสินทรัพย์

ตัวอย่างโจทย์ : เครื่องจักรหนึ่งผลิตสินค้า ได้ปีละ 300,000 กิโลกรัมต่อปี เครื่องจักรตัวนี้ ราคา 800,000 บาท คิดราคามูลค่าซากได้ 200,000 บาท
อยากทราบว่าเครื่องจักรนี้มีค่าเสื่อมราคาเท่าไร
ค่าเสื่อม2.png
ค่าเสื่อม2.png (4.74 KiB) Viewed 540 times
ดังนั้น เครื่องจักรเครื่องนี้มีค่าเสื่อมราคาคิดเป็น 2 บาท/กิโลกรัม

3.การคิดค่าเสื่อมราคา แบบวิธีผลรวมจำนวนปีหรือแบบเร่ง
เป็นการคิดค่าเสื่อมราคา โดยเป็นการคิดเศษส่วนของอายุการใช้งานคงเหลือของสินทรัพย์ กล่าวคือ คิดอายุการใช้งานทั้งหมดแสดงเป็นส่วน และเศษแทนค่าด้วยปีที่นำมาคิดคำนวณ ซึ่งการคำนวณจะมีอัตราที่ไม่เท่ากัน จะทำให้มีค่าเสื่อมที่สูงใน่วงแรกแต่เกิดน้อยกับค่าเสื่อมหลังๆ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้
ค่าเสื่อมราคา/ปี = (มูลค่าสินทรัพย์-มูลค่าซาก)*เศษส่วนของอายุการใช้งานคงเหลือของสินทรัพย์

ตัวอย่างโจทย์ : รถยนต์ราคา 7,500,000 บาท เป็นมูล่าซาก 1,000,000 บาท อายุการใช้งาน 3 ปี อยากทราบว่าค่าเสื่อมราคารถยนต์คิดเป็นเท่าไร
ค่าเสื่อมราคา3.png
ค่าเสื่อมราคา3.png (11.54 KiB) Viewed 540 times
วิธีคำนวณ
ปีที่ 1 (3/6)*(7,500,000-1,000,000) = 3,250,000 บาท
ปีที่ 2 (2/6)*(7,500,000-1,000,000) = 2,166,667 บาท
ปีที่ 3 (1/6)*(7,500,000-1,000,000) = 1,083,333 บาท
ดังนั้น เมื่อคิดรวมค่าเสื่อมราคาทั้ง 3 ปี แล้วจะคิดเป็นเงิน 6,500,000 บาท ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละปีมีค่าเสื่อมราคาที่แตกต่างกัน

การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา ต้องบันทึกในทุกๆ สิ้นปี โดยบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ xx
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ xx

ตัวอย่างเช่น
บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคารถยนต์ ในปีที่ 1
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ 3,250,000
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - รถยนต์ 3,250,000
อธิบายรายการ บันทึกค่าเสื่อมราคารถยนต์ ปี 25x1

อ้างอิง
https://www.finnomena.com/fiftytwohurtz/depreciation-amortization/
https://www.dharmniti.co.th/
https://www.dotproperty.co.th/blog
https://aommoney.com/stories/
https://biztaxthai.co/stories/

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests