Page 1 of 1

วิธีการใช้งาน standard form fields ในส่วนของ type note

Posted: 22/07/2019 4:34 pm
by Patipat
เวลาเราสร้าง Moduleขึ้นมาเองที่เป็นในส่วนของ Admin โดยใช้ไฟล์ XML บางทีเราก็สร้างเครื่องมือการตั้งค่าต่าง ๆ แต่ว่าเราสร้างแค่ ตัวที่เป็นเนื้อหาต่างๆ โดยไม่มีหัวข้อ อาจจะทำให้ผู้ใช้งานที่มาใช้ต่อเรา ไม่เข้าใจเราว่าเราสร้างอะไรไป ไม่แบ่งหมวดหมู่ตามหัวข้อ วันนี้เราจะเสนอ ในการใช้ standard form fields สามารถดูการใช้งานได้ที่ https://docs.joomla.org/Standard_form_field_types ของ Joomla ในส่วนของ type="note" จะเป็นการสร้าง Text เปล่าๆ ขึ้นมาหนึ่งตัวโดย type="note" จะสามารถสร้างได้ตัวหนาและตัวบาง คือ การใช้ lable และ Description

การใช้งานง่ายๆ นำโค๊ดนี้ไปใส่ในไฟล์ xml ที่เราสร้างเลยนะครับ

Code: Select all

<field name="note11" type="note" label="Determine the number of products according to the screen size." description="We can schedule the product number below.
"/>


ผลลัพธ์เราก็จะได้หมวดหมู่ของการตั้งค่าแล้วนะครับ
Selection_999(342).png
Selection_999(342).png (20 KiB) Viewed 252 times
**ประโชยน์ในการสร้าง field นี้ช่วยสามารถทำให้มีหัวข้อในการแบ่งหมวดหมู่โดยผู้ใช้งานเข้าใจมากขึ้น