พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Python 2.7 | PART 1

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

puopun.p
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 27/06/2016 10:03 am

พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Python 2.7 | PART 1

Post by puopun.p »

ภาษาไพทอน(Python Programming Language) เป็นภาษาสำหรับใช้เขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ไพธอนเป็นภาษาระดับสูง ถูกสร้างขึ้นโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) เมื่อ พ.ศ. 2533 ปัจจุบันได้รับการดูแลโดย มูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน
ไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีจุดเด่น คือ เป็นภาษาที่มีไวยากรณ์ที่อ่านง่าย, สามารถเขียนติดต่อกับโปรแกรมภาษาอื่นได้, มีไลบรารี่ต่างๆให้เลือกใช้งาน เช่น OpenCV, NumPy, matplotLib, PyQt อ่านเพิ่มเติมได้ที่
สามารถศึกษาแบบเป็นบทเรียนได้ >>ที่นี่<<
การประกาศตัวแปรในภาษาไพทอน
การประกาศตัวแปรสารมารถทำได้ดังนี้

Code: Select all

a = "Hello World"
print a 
จะได้ผลลัพธ์ คือ
Hello World
การแสดงผล(print)
ฟังก์ชั่น "print" ใช้สำหรับแสดงผลตัวแปร, สตริง หรือ ทั้ง2อย่างรวมกัน เช่น

Code: Select all

name = "mindphp"
print "Hello "+name
แต่การ Print แบบใช้เครื่องหมาย บวก นั้น จะทำให้แก้ไขโค้ดได้ยากขึ้นหากมีค่าหลายค่า หรือเป็นข้อความที่ยาว สามารถใช้การแทนที่ได้โดยใช้ %s แทนค่าสตริง

Code: Select all

name = "mindphp"
print "Hello %s" % (name)
จะได้ผลลัพธ์ คือ
Hello mindphp
คำสงวนและกฏการตั้งตัวแปรในไพทอน
 • ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข ให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือ _ (underscore)
 • ห้ามเว้นวรรค เช่น value name = "mindphp"
 • ห้ามใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น
  !,@, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, =, \, |, +, ~
 • ในภาษาไพทอนการตั้งชื่อตัวแปรจะเป็นลักษณะ Case sensitive (ตัวเล็กตัวใหญ่มีความหมายแตกต่าง
  กัน) เช่น

  Code: Select all

  name = "I'm small name"
  Name = "I'm first big N"
  NAME = "i'm big name"
  print name
  print Name
  print NAME
  
  ผลลัพธ์
  I'm small name
  I'm first big N
  I'm big name
คำสงวน
and as assert break class continue def del elif else except

exec finally for from global if import in is lambda not

or pass print raise return try while with yield
ชนิดตัวแปร
Numbers คือ ตัวแปรประเภทตัวเลข

Code: Select all

count = 100 #ตัวแปรประเภท Integer
money = 20.50 #ตัวแปรประเทภ Float
str = "100" #ตัวแปรประเภท String

Tuple (ทูเปิล) เป็นรูปแบบชุดข้อข้อมูลที่คล้ายกับ List (Array ในภาษาอื่น) แต่ทูเปิ้ลจะไม่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขได้

Code: Select all

tuple = (100,'mindphp',200,'python','tuple')
print tuple
print tuple[1]
print tuple [2:4]
print[1:]
ผลลัพธ์
(100, 'mindphp', 200, 'python', 'tuple')
mindphp
(200, 'python')
('mindphp', 200, 'pythom', 'tuple')
List (ลิส) ในภาษาไพทอนก็คือ Array (อาเรย์) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยๆในภาษาไพทอนสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข หรือต้องการเข้าถึงโดยใช้ Index (ตำแหน่งของลิส) โดยจะมีค่าตำแหน่งเริ่มต้นคือ 0 หรือ ตำแหน่งที่ n-1
ตัวอย่าง

Code: Select all

myList = ['mindphp','python','c++','c','java']
print myList #แสดงข้อมูลทั้งหมดของลิส
print myList[3] #แสดงเฉพาะตำแหน่งที่ 3 
print myList[2:] # แสดงตั้งแต่ตำแหน่งที่ 2 
print myList[-1] # แสดงตำแหน่งจากหลังสุดของลิส
print myList[-2] # แสดงตำแหน่งจากหลังสุดของลิส
ผลลัพธ์
['mindphp', 'python', 'c++', 'c', 'java']
c
['c++', 'c', 'java']
java
c
List 2D (ลิส 2 มิติ) คือกาารสร้างลิสเข้าไปในลิสอีกทีหนึง โดยจะต้องระบุตำแหน่งนอกสุดก่อน และต่อด้วยตำแหน่งของลิสมิติที่2
ตัวอย่าง

Code: Select all

myList = ['mindphp','python','c++','c',['window','mac','linux','ubuntu']]
print myList[4][3] 
ผลลัพธ์
ubuntu
Dictionary (ดิกชั่นนารี) คือ list ที่มีการเข้าถึงสมาชิกโดยใช้ชื่อที่ระบุไว้กับ Keyword : "associative array"
var = {'key1':'value1','key2':'value2'} สมารถเข้าถึงโดยใช้ key ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง

Code: Select all

myDict = {'name':'mindPhp','gender':'m' }
print myDict
print myDict['name']
print myDict[1] # Dictionary จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตำแหน่งเหมือน tuple กับ list ต้องถึงด้วย keyเท่านั้น
ผลลัพธ์
{'gender': 'm', 'age': 50, 'name': 'mindPhp'}
mindPhp
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 1
ตัวดำเนินการในไพทอนสามารถศึกษาได้ >>ที่นี่<<

ในพาร์ทต่อไปจะพูดถึง if else staement, loop, Date & Time
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests