Page 1 of 1

Review Mod MDFiles Popular โมดูลนำไฟล์ Popular จาก MDFile มาแสดง

Posted: 05/03/2016 5:22 pm
by M032
Joomla MindPHP Extension Mod MDFiles Popular Review
MDFilesFeatured800.png
MDFilesFeatured800.png (125.97 KiB) Viewed 7152 times
Mod MDFiles Popular เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดงไฟล์ที่ Popular จาก MDFile มาแสดง บน Joomla โดยที่ admin สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานได้ Mod MDFiles Popular จะเป็น Module ที่ใช้งานร่วมกับ Components MDFile ก่อนที่จะใช้งานตัว Mod MDFiles Popular ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง Components MDFile จึงจะสามารถใช้งาน Mod MDFiles Popular ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Components MDFile ได้ที่ แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download เอกสารบนเว็บไซต์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
แนะนำ Mod MDFiles Popular โมดูลนำไฟล์ Popular จาก MDFile มาแสดง