Page 2 of 2

Re: ต้องการ ปล็อค การ คีย์ ตัวเลข บนคีย์บอร์ด

Posted: 16/08/2011 1:46 pm
by touleg
งั้นก็ใช้วิธีการ Map Message เอา โดยการ

1. เลือกที่คลาส ในหน้าต่าง Class View
2. ที่หน้าต่าง Properties เลือกรูปสี่เหลี่ยมด้านบน (CMappingView)
3. เลือก WM_KEYDOWN ด้านข้างเลือก event OnKeyDown

จากนั้นมันจะขึ้นฟังก์ชั่นใน โค้ดของเรา จะเขียนตรวจสอบอะไรก็เขียนลงไปในนั้น