โจทย์ C++ เรื่องฟังก์ชั่น ช่วยหน่อยนะคะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ppapha
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 22/09/2012 2:33 pm

โจทย์ C++ เรื่องฟังก์ชั่น ช่วยหน่อยนะคะ

Post by ppapha » 22/09/2012 8:52 pm

1. นักศึกษากลุ่มหนึ่งต้องการหาเงินสนับสนุนเพื่อไปออกค่ายช่วยเหลือโรงเรยนที่ขาดแคลนในชนบท จึงทำตุ๊กตาแขวนมือถือออกจำหน่าย และได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนตุ๊กตาที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนขายได้ไว้ในแฟมข้อมูล โดยใน บรรทดแรกของไฟล์นีจะเป็นตัวเลขบ่งบอกถึงจานวนสมาชิกในกลุ่ม และในบรรทดต่อ ๆ ไป จะเปนข้อมูลการขายตุ๊กตา ของสมาชิกแตละคน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ค่า ค่าแรกคือชื่อเล่นของสมาชิก (เปนตัวอักษร 3 ตัว) และ ค่าที่สองคือ จานวนตุ๊กตาที่สมาชิกคนั้นนขายได้
เพื่อใหผลการขายอยู่ในรูปแบบที่ดูได้ง่ายขึ้น นักศึกษากลุ่มนีจึงต้องการใหช่วยเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแสดงข้อมูลที่
เกบไว้ในไฟล์ออกมาในรูปของ bar graph แบบง่าย ๆ คือข้อมูลการขายของสมาชิกแต่ละคน จะพิมพอย่ในหนึ่งแถว เริ่มด้วยชื่อสมาชิก ตามชุดของตัวัอกษรดาว (*) โดยหนึ่งดาวแทนตุ๊กตาหนึ่งตัว และปิดท้ายด้วยตัวเลขบอกจำนวน ตุ๊กตาที่สมาชิกขายได้ พร้อมด้วยข้อมลสรุปยอดขายทั้งหมด

ตัวอยางข้อมลในแฟ้มข้อมูล:
5
Nic 6
Gig 4
Bic 2
Nan 11
Mac 8

ตัวอย่างผลลัพธของโปรแกรม
Nic ****** 6
Gig **** 4
Bic ** 2
Nan *********** 11
Mac ******** 8

Total # of dolls sold by 5 members = 31
Avg # of dolls sold by each member = 6.20
Standard deviation = 3.12


2. เขียนโปรแกรมช่วยสอนการคำนวณเลขสำหรับนักเรียนประถมต้น ซึ่งมีการทางานัดงนี้
- รับตัวเลือกของบทเรียนที่นักเรียนต้องการทำ (บวก, ลบ, หรือ คูณ)
- กำหนดเลขสุ่มสองตัว แต่ละตัวเปนเลขเดี่ยว (ค่า 0 ถึง 9) แล้วนำเลขสุ่มที่ได้มาตั้งโจทย์ตามบทเรียนที่เลือก
เช่นถ้าเลือกการบวก ตัวอยางคำถามคือ How much is 2 plus 9?
- หลังจากรับคำตอบจากนักเรียน โปรแกรมจะแสดงข้อความให้ทราบว่าเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิด ถ้าเป็นคำตอบที่ ผิด ให้นักเรียนทาโจทย์ข้อนั้นใหม่จนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
- เมื่อได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะไปสร้างเลขสุ่มอีกสองตัวเพื่อตั้งโจทย์ข้อใหม ทำเช่นนี้จนกระทั่งนักเรียนทำ โจทยครบ 10 ข้อ
โปรแกรมนี้จะต้องมีการใช้ function อย่างน้อย 3 functions คือ function สำหรับการเลือกบทเรียน, function
สำหรบการตั้งโจทย์ และ function สำหรับการตรวจสอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 48 guests