Page 1 of 1

สอบถามเรื่องการแก้โจทย์ pyhton ครับ

Posted: 26/06/2019 10:56 pm
by Sutat Srisawat
ผมได้รับโจทย์ให้สร้าง function คำนวณ ค่าจ้างครับ
โดย ค่าจ้าง = ค่าแรงต่อชม.*จำนวนชม.
มีข้อแม้ว่า ถ้าทำงานเกิน 40 ชม. ค่าแรงเหลือครึ่งนึง
มีการ return คำตอบออกมา
ผมลองเขียนโค้ด ดังนี้
h = input('Enter Hours: ')
r = input('Enter rate: ')
def computepay(h,r):
hx = float(h)
rx = float(r)
if hx > 40:
w = hx * rx
aw = (hx - 40.0) * (rx * 0.5)
tt = w + aw
return tt
else:
tt = hx * rx
print('Pay: ', tt)
return tt
print(tt)
ขึ้น error บรรทัดสุดท้าย
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ
ขอบคุณมากครับ

Re: สอบถามเรื่องการแก้โจทย์ pyhton ครับ

Posted: 27/06/2019 9:29 am
by thatsawan
ขึ้น error ว่าอะไรค่ะ