ไม่สามารถใช้ route methods get ได้ ใน flask_classful

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1945
Joined: 04/06/2020 10:05 am

ไม่สามารถใช้ route methods get ได้ ใน flask_classful

Post by bolue »

ไม่สามารถใช้ route methods get ได้ ใน flask_classful แต่สามารใช้ post ได้
code ทั้งหน้า

Code: Select all

from flask import Flask, render_template, request, current_app, redirect, url_for
import socket, time
from urllib.parse import urlparse
from urllib.request import urlopen, Request
from bs4 import BeautifulSoup
import psycopg2 as p
import re
from flask_paginate import Pagination, get_page_args
from flask_classful import FlaskView, route
import configparser
app = Flask(__name__)
con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

host = config['options']['host']
port = config['options']['port']
db_host = config['options']['host_db']
db_port = config['options']['port']
db_name = config['options']['database']
db_user = config['options']['user']
db_pass = config['options']['password']

class TestView(FlaskView):

  def __init__(self):
    self.action = "TEST"

  def index(self):
    return render_template("test.html")

  def connect(self):
    global db_host, db_port, db_pass, db_user, db_name
    print(db_host, db_port, db_pass, db_user, db_name)
    try:
      con = p.connect(host=db_host, database=db_name, user=db_user, password=db_pass)
      cur = con.cursor()
      return cur,con
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      return str(e)

  def inserturl(self,URL,dns_tm,load_tm,ld_tm):
    cur, con = self.connect()
    try:
      sql = """INSERT INTO ur (url,dns,load_ur,wo_dns)
                          VALUES ('%s','%s','%s','%s') RETURNING id;""" % (
                                     URL, dns_tm, load_tm, ld_tm)
      sql = sql.encode('utf-8')
      try:
        cur.execute(sql)
        id = str(cur.fetchone()[0])
        con.commit()
        print('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว', id)
        return id
      except Exception as e:
        current_app.logger.info(e)
        con.rollback()
        print('เพิ่มข้อมูลผิดพลาด' ,str(e))
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      print(str(e))

  def cumfor(self,id,html):
    soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
    try:
      for link in soup.find_all('a', href=re.compile('^https')):
        url = str(link.get('href'))
        print(url)
        urlinfo2 = urlparse(url)
        req2 = Request(url, headers={
          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36'})

        start = time.time()
        ip = socket.gethostbyname(urlinfo2.netloc)
        dns_tm2 = time.time() - start
        print('DNS:\t\t{:.3f} seconds'.format(dns_tm2))

        start = time.time()
        html = str(urlopen(req2).read())
        load_tm2 = time.time() - start
        ld_tm2 = load_tm2 - dns_tm2
        print('load:\t\t{:.3f} seconds'.format(load_tm2))
        print('w/o DNS:\t{:.3f} seconds'.format(ld_tm2))
        # time.sleep(1)
        self.inserturlcumfor(url,id,dns_tm2,load_tm2,ld_tm2)
      print ('เรียบร้อย')
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      print (str(e))

  def inserturlcumfor(self,url,id,dns_tm2,load_tm2,ld_tm2):
    cur, con = self.connect()
    try:
      sql = "SELECT * FROM des_ur WHERE url = '%s' AND ur_id= '%s' " % (url, id)
      sql = sql.encode('utf-8')
      cur.execute(sql)
      check = cur.fetchall()
      if check:
        pass
      else:
        try:
          sql2 = """INSERT INTO des_ur (url,dns,load_ur,wo_dns,ur_id)
                         VALUES ('%s','%s','%s','%s','%s')""" % (
            url, dns_tm2, load_tm2, ld_tm2, id)
          sql2 = sql2.encode('utf-8')
          try:
            cur.execute(sql2)
            con.commit()
            print ('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')
          except Exception as e:
            current_app.logger.info(e)
            con.rollback()
            print('เพิ่มข้อมูลผิดพลาด', str(e))
        except Exception as e:
          current_app.logger.info(e)
          response = 'error'
          print (str(e))
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      print (str(e))

  @route('/rub', methods=['POST'])
  def post(self):
    try:
      URL = request.form['url']
      req = Request(URL, headers={
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36'})

      urlinfo = urlparse(URL)
      start = time.time()
      ip = socket.gethostbyname(urlinfo.netloc)
      dns_tm = time.time() - start
      print('DNS:\t\t{:.3f} seconds'.format(dns_tm))

      start = time.time()
      html = str(urlopen(req).read())
      load_tm = time.time() - start
      ld_tm = load_tm - dns_tm
      print('load:\t\t{:.3f} seconds'.format(load_tm))
      print('w/o DNS:\t{:.3f} seconds'.format(ld_tm))

      id = self.inserturl(URL,dns_tm,load_tm,ld_tm)

      self.cumfor(id,html)

      return redirect(url_for('show',id=id,key='url',sort='DESC'))
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      return str(e)


  @route('/show/<id>/<key>/<sort>', methods=['GET'])
  def get(self,id,key,sort):
    cur, con = self.connect()
    print('h',id)
    try:
      sql = "SELECT * FROM ur WHERE id = '%s' " % (id)
      sql = sql.encode('utf-8')
      cur.execute(sql)
      row = cur.fetchall()
      print(row)
      rows,page,id,per_page,pagination=self.showpagin(id,key,sort)
      return render_template('test.html',
                  rows=rows,
                  row=row,
                  page=page,
                  id=id,
                  per_page=per_page,
                  pagination=pagination)
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      return str(e)

  def showpagin(self, id, key, sort):
    cur, con = self.connect()
    print('h', id)
    try:
      page, per_page, offset = get_page_args(page_parameter='page',
                          per_page_parameter='per_page')
      sql = "SELECT * FROM des_ur WHERE ur_id = '%s' ORDER BY %s %s " % (id, key, sort)
      sql = sql.encode('utf-8')
      cur.execute(sql)
      rows = cur.fetchall()
      try:
        sql2 = "select count(*) from des_ur WHERE ur_id = '%s' " % (id)
        sql2 = sql2.encode('utf-8')
        cur.execute(sql2)
        total = int(cur.fetchone()[0])
        pagination = Pagination(page=page, per_page=per_page, total=total,
                    css_framework='bootstrap4')
        print(total, per_page, offset)
        return rows[offset: offset + per_page],page,id,per_page,pagination
      except Exception as e:
        current_app.logger.info(e)
        response = 'error'
        return str(e)
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      return str(e)TestView.register(app,route_base = '/')

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True,host=host,port=port)
post เรียกใช้ได้ปกติ

Code: Select all

@route('/rub', methods=['POST'])
  def post(self):
    try:
      URL = request.form['url']
      return redirect(url_for('show',id=id,key='url',sort='DESC'))
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      return str(e)
หน้า html เรียหใช้ post

Code: Select all

<form action = "/rub" method = "POST" >
 <div class="row">
  <div class="col-10">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="First name" name="url">
  </div>
  <div class="col-2">
   <button type="submit" class="btn btn-primary">submit</button>
  </div>
 </div>
</form>
get ที่ใช้งานไม่ได้

Code: Select all

@route('/show/<id>/<key>/<sort>', methods=['GET'])
  def get(self,id,key,sort):
    cur, con = self.connect()
    print('h',id)
    try:
      sql = "SELECT * FROM ur WHERE id = '%s' " % (id)
      sql = sql.encode('utf-8')
      cur.execute(sql)
      row = cur.fetchall()
      print(row)
      rows,page,id,per_page,pagination=self.showpagin(id,key,sort)
      return render_template('test.html',
                  rows=rows,
                  row=row,
                  page=page,
                  id=id,
                  per_page=per_page,
                  pagination=pagination)
    except Exception as e:
      current_app.logger.info(e)
      response = 'error'
      return str(e)
ตัวเรียกใช้ get อยู่ใน post

Code: Select all

return redirect(url_for('show',id=id,key='url',sort='DESC'))
error

Code: Select all

Could not build url for endpoint 'show' with values ['id', 'key', 'sort']. Did you mean 'TestView:showpagin' instead?
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ไม่สามารถใช้ route methods get ได้ ใน flask_classful

Post by jirawoot »

จาก @route('/show/<id>/<key>/<sort>', methods=['GET']) ตอน redirect ให้ใช้แบบนี้ดู

Code: Select all

return redirect("/show/%d/%s/%s"%(id,key,sort))
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1945
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ไม่สามารถใช้ route methods get ได้ ใน flask_classful

Post by bolue »

jirawoot wrote: 15/06/2020 2:12 pm จาก @route('/show/<id>/<key>/<sort>', methods=['GET']) ตอน redirect ให้ใช้แบบนี้ดู

Code: Select all

return redirect("/show/%d/%s/%s"%(id,key,sort))
แจ้ง error ตัวเดิมเลยค่ะพี่

Code: Select all

Could not build url for endpoint 'TestView:show' with values ['id', 'key', 'sort']. Did you mean 'TestView:showpagin' instead?
Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests