Page 1 of 1

การตั้งค่า เปิด - ปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ใน เว็บบอร์ด phpbb

Posted: 19/01/2019 11:22 am
by Ittichai_chupol
- การที่เราจะสามารถเข้าใช้งานในเว็บบอร์ดphpbb ได้นั้น เราก็ควรที่จะเป็นสมาชิกก่อน เพื่อให้การใช้งานนั้นทำงานได้อยาง สมบูรณ์ ขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการที่โพสกระทู็ หรือ การตอบกลับกระทู้ และสิทธิ์ต่างๆ ได้ได้ใช้งานเเบเต็มที่
- แต่ทั้งนี้สำหรับเว็บบอร์ด phpbb นั้นผู้ดูแลระบบ นั้นสามารถ จะทำการเปิด*ปิด ส่วนที่เป็นการลงทะเบียน ได้ตลอด ซึ่งวิธีการ ปิด-เปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก นั้นสามรารถทำได้ดังนี้

ขั้ตอนการการเปิด - ปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

**ผู้ที่จะทำการส่วนนี้ได้จะต้องเป็น ผู้ดูและระบ**

1. ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบ ใน ฐานะ ผู้ดูแลระบบ
01-17.png
2.เลือกที่เมนู ACP
02-17.png
3.เลือกที่เมนู หมวดเมนู ทั่วไป --> แล้วเลือกที่ --> ตั้งค่าลงทะเบียนผู้ใช้งาน
01-19.png
4.ให้เลือก การเปิดใช้บัญชีผู้ใช้ แล้วเลือกที่เมนู Dropdown ก็จะพบยว่ามีเมนู ย่อย อีก 4 เมนู
- ยกเลิกการลงทะเบียน
-ไม่ต้องยืนยันตัวตน
-โดยผู้ใช้งาน(ยันยันตนทางเมล)
-โดยผู้ดูแลระบบ
02-19.png
4.1.ดุให้เราเลือกที่ "ยกเลิกการลงทะเบียน" เพื่อปิดการใช้งานการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
4.2.ถ้าเลือกที่เมนู "ไม่ต้องยืนยันตัวตน" เพื่อเปิดการใช้งาน สมัครสมาชิกจากภายในบอร์ด เลย
4.3.ถ้าเลือกที่เมนู "โดยผู้ใช้งาน(ยันยันตนทางเมล)" จะต้องเข้าไป ยืนยันการเป็นสมาชิก ภายในอีเมล อีกครั่งถึงจะเข้าระบบได้
4.4.จะต้องให้ผู้ดูเเลระบบ ยืนยัน การสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะเข้าระบบเว็บบอร์ดได้