Page 1 of 1

มาแล้ววว MDImporter ตัวช่วยในการ import ข้อมูลจากไฟล์ excel เข้าระบบ Joomla!!!!

Posted: 25/08/2020 1:01 pm
by bolue
MDImporter เป็น Components สำหรับ Joomla 3.x เพื่อเป็นตัวช่วยในการ import ข้อมูลจากไฟล์ excel เข้าระบบ โดยสามารถเลือก component และ form รวมไปถึง ปรับเลือก field ที่ต้องการ import ข้อมูลเข้าได้ ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย


Image


Feature : Click
Demo : Click
Download : Click
Manual : Click

โดยความสามารถของ MDImporter มีรายละเอียดดังนี้

- import ข้อมูลจากไฟล์ excel เข้าระบบ
- สามารถเลือก component กับ form ข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลเข้าได้
- สามารถปรับเลือก field ที่ต้องการ import ข้อมูลเข้าได้