Page 1 of 1

การใช้งาน Android Manifest File

Posted: 10/01/2018 3:03 pm
by Four
ระบบปฏิบัติการ Android ได้ถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย และแต่ละเครื่องก็มีความสามารถและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาติดตั้งบนเครื่องที่ขาดความสามารถหรือขาดคุณสมบัติ ที่แอปพลิเคชันต้องการ
ดังนั้น ต้องประกาศไว้ใน Manifest File ว่าแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาต้องการความสามารถหรือคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งการประกาศจะถูก Google Play อ่านค่า
เมื่อผู้ใช้ค้นหาแอปพลิเคชันผ่าน Google Play บนเครื่องของผู้ใช้งานและถ้าหากเครื่องของผู้ใช้งานไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถที่แอปพลิเคชันต้องการต้องการ แล้ว Google Play ก็จะไม่อนุญาตให้ เครื่องติดตั้งแอปพลิเคชันนั้น

เช่น ถ้าแอปพลิเคชันประกาศ Manifest File เครื่องที่มีกล้องอย่างน้อย 8.0 แต่ถ้าเครื่องที่ไม่มีกล้องหรือน้อยกว่า 8.0 จะทำให้เครื่องไม่ได้สามารคติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นได้