Page 1 of 1

มีปัญหาเกี่ยวกับ PHP_Nuke อะ

Posted: 29/05/2008 4:49 pm
by yuriwon
ผมใช้ PHP-Nuke-8.0-Thai-Edition แล้วผมจะลบตรงกลางอะที่เขียนว่า "ยินดีต้อนรับสู่PHP-Nuke!" ตรงที่มันมีให้สร้าง super user อะ จะลบมันยังไงอะ

Posted: 31/05/2008 12:06 am
by mindphp
เข้าไปที่ admin แล้วเลือก ประกาศ