ปัญหา : เมื่อคลิกเพิ่มข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลแล้วแต่กรอกไม่เพิ่มให้ ต้องทำยังไงครับ

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
User avatar
pnut
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 488
Joined: 08/08/2016 10:48 am

ปัญหา : เมื่อคลิกเพิ่มข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลแล้วแต่กรอกไม่เพิ่มให้ ต้องทำยังไงครับ

Post by pnut »

ปัญหา : เมื่อคลิกเพิ่มข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลแล้วแต่กรอกไม่เพิ่มให้ ต้องทำยังไงครับ

Code: Select all

<?php
  function main($id, $mode) {
    global $db, $user, $auth, $template, $request,$phpbb_container;
    global $config, $phpbb_root_path, $phpbb_admin_path, $phpEx;
    $this->config = $config;
    $this->request = $request;
    $this->tpl_name = 'acp_m_mtb_news';
    $user->add_lang_ext('mindphp/sample1', 'acp/info_acp_mtb_news');
    $action = request_var('action', '');
    $pagination = $phpbb_container->get('pagination');
    $start = request_var('start', 0);
    $per_page = request_var('per_page',3); //config['topics_per_page']);
    $search   = request_var('search', '');
    $cancel = request_var('cancel', '');
    $add = request_var('add', '',true);
    echo $add;
    
    if($add == $user->lang['ADDDATA']){
      $action = 'form';
    }
    
    if(empty($search)){
     $sql_ary = array(
      'SELECT' => '*',
      'FROM' => array(
        'phpbb_m_topic_portal' => 't'
      ),
    );
    $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
    $result = $db->sql_query_limit($sql, $per_page, $start);
    while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
      $id = $row['id'];
      $template->assign_block_vars('row', array(
        'LABEL_ID' => $id,
        'LABEL_A' => $row['topic_id'],
        'LABEL_B' => $row['add_by'],
        'LABEL_C' => $row['add_time'],
        'LABEL_D' => $row['potal_order'],
        'LABEL_E' => $row['show_topic'],
        'EDIT_DATA' => "{$this->u_action}&action=show_data&id=$id",
        'DEL_DATA' => "{$this->u_action}&action=del&id=$id",
      ));
    }
    $sql_ary['SELECT'] = 'COUNT(t.id) as total_id';  
    $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
    $result = $db->sql_query($sql);
    $total_id = $db->sql_fetchfield('total_id');
    $base_url = $this->u_action;
    $pagination->generate_template_pagination($base_url, 'pagination', 'start', $total_id,$per_page,$start);  
    }
    $id = request_var('id', 0);
    echo $action; 
    
    switch ($action){
      case 'search' :        
        if($cancel==$user->lang['CANCEL_ACTION']){
          redirect(append_sid($this->u_action));
        }
        $sql_ary = array(
          'SELECT'    => '*',
          'FROM' =>array(
          'phpbb_m_topic_portal' => 't'
          ),
          'WHERE' => " id ='" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($search))
          . "' OR topic_id LIKE '%" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($search))
          ."%' OR add_by LIKE '%" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($search))
          ."%' OR add_time LIKE '%" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($search))
          ."%' OR potal_order LIKE '%" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($search))
          ."%' OR show_topic LIKE '%" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($search))."%'",
          );
        $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
    $result = $db->sql_query_limit($sql, $per_page, $start);
    while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
      $id = $row['id'];
      $template->assign_block_vars('row', array(
        'LABEL_ID' => $id,
        'LABEL_A' => $row['topic_id'],
        'LABEL_B' => $row['add_by'],
        'LABEL_C' => $row['add_time'],
        'LABEL_D' => $row['potal_order'],
        'LABEL_E' => $row['show_topic'],
        'EDIT_DATA' => "{$this->u_action}&action=show_data&id=$id",
        'DEL_DATA' => "{$this->u_action}&action=del&id=$id",
      ));
    }
    $sql_ary['SELECT'] = 'COUNT(t.id) as total_id';  
    $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
    $result = $db->sql_query($sql);
    $total_id = $db->sql_fetchfield('total_id');
    $base_url = $this->u_action;
    $pagination->generate_template_pagination($base_url, 'pagination', 'start', $total_id,$per_page,$start);
    $template->assign_vars(array(
          'U_ACTION' => $this->u_action . '&action=form',
          'SHOW_LIST' => TRUE,
          'SHOW_FORM' => FALSE,
         
    ));
    break;
      case 'form':
        $template->assign_vars(array(
          'U_ACTION' => $this->u_action . '&action=insert',
          'SHOW_LIST' => FALSE,
          'SHOW_FORM' => TRUE,
          'MODE' => 'insert',
        ));
        break;
      case 'show_data':
        $id = request_var('id', $id);
        $sql = "SELECT * FROM phpbb_m_topic_portal WHERE id = " . $id;
        $re = $db->sql_query($sql);
        $row = $db->sql_fetchrow($re);
        $template->assign_vars(array(
          'DATA_A' => $row['topic_id'],
          'DATA_B' => $row['add_by'],
          'DATA_C' => $row['add_time'],
          'DATA_D' => $row['potal_order'],
          'DATA_E' => $row['show_topic'],
          'SHOW_LIST' => FALSE,
          'SHOW_FORM' => TRUE,
          'MODE' => 'insert',
        ));
        break;
      
      case 'del':
        if(confirm_box(TRUE)){
         $sql = "DELETE FROM phpbb_m_topic_portal WHERE id = ".$id;
        $db->sql_query($sql);  
        } else {
          confirm_box(false, $user->lang['CONFIRM_OPERATION'], build_hidden_fields(array(
              'mode'   => $mode,
              'id'    => $id,
              'action'  => 'del'
              )));
              
        }
        trigger_error($user->lang['DEL_DATA'].adm_back_link($this->u_action));
        
      break;
            default :
        $template->assign_vars(array(
          'U_ACTION' => $this->u_action . '&action=form',
          'SHOW_LIST' => TRUE,
          'SHOW_FORM' => FALSE,
          'MODE'   => 'search',
        ));
    }
  }

}
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests