สอบถามการใช้ event ในการแก้ไข username เป็นรหัสอื่นในส่วนแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
eange08
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 8377
Joined: 22/12/2020 10:09 am

สอบถามการใช้ event ในการแก้ไข username เป็นรหัสอื่นในส่วนแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร

Post by eange08 »

ตอนนี้ทำ extension เกี่ยวกับไม่เปิดเผยชื่อคนโพสต์ แล้วจะแก้ชื่อ username ในส่วน notification
ซึ่งตอนนี้ที่ใช้อยู่จะเป็นการเอาไฟล์ notification ของ phpBB เดิมมาใส่ที่ Extension อีกที แล้วปรับแทรกการทำงานในบาง method ที่ใช้เปลี่ยนชื่อ จึงทำให้ query ของ phpbb_notification_types ขึ้นซ้ำกันเยอะ ทุกๆ หน้า
 • โดยตัวมาตราฐานจะ 4 ครั้ง
 • ถ้ามี extension อยู่ด้วย 8 ครั้ง (มีใช้แจ้งเตือนประเภท bookmark, manager, post, quote, topic)

  Code: Select all

  SELECT notification_type_id, notification_type_name
  FROM phpbb_notification_types
  Selection_999(164).png
  Selection_999(164).png (5.61 KiB) Viewed 207 times
 • สอบถามว่าพอจะมี event หรือเขียนใช้เฉพาะบาง method อย่างไร
อันนี้เป็นโค้ดในไฟล์ ext/mind/m_example/notification/post.php จะมี query ที่ขึ้นซ้ำอยู่ที่

Code: Select all

public function get_notification_type_id($notification_type_name)

Code: Select all

<?php

/**
 *
 * This file is part of the phpBB Forum Software package.
 *
 * @copyright (c) phpBB Limited <https://www.phpbb.com>
 * @license GNU General Public License, version 2 (GPL-2.0)
 *
 * For full copyright and license information, please see
 * the docs/CREDITS.txt file.
 *
 */

namespace mind\m_example\notification;

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface;

/**
 * Notifications service class
 */
class manager {

  /** @var array */
  protected $notification_types;

  /** @var array */
  protected $subscription_types;

  /** @var method\method_interface[] */
  protected $notification_methods;

  /** @var ContainerInterface */
  protected $phpbb_container;

  /** @var \phpbb\user_loader */
  protected $user_loader;

  /** @var \phpbb\event\dispatcher_interface */
  protected $phpbb_dispatcher;

  /** @var \phpbb\db\driver\driver_interface */
  protected $db;

  /** @var \phpbb\cache\service */
  protected $cache;

  /** @var \phpbb\language\language */
  protected $language;

  /** @var \phpbb\user */
  protected $user;

  /** @var string */
  protected $notification_types_table;

  /** @var string */
  protected $user_notifications_table;

  /**
   * Notification Constructor
   *
   * @param array $notification_types
   * @param array $notification_methods
   * @param ContainerInterface $phpbb_container
   * @param \phpbb\user_loader $user_loader
   * @param \phpbb\event\dispatcher_interface $phpbb_dispatcher
   * @param \phpbb\db\driver\driver_interface $db
   * @param \phpbb\cache\service $cache
   * @param \phpbb\language\language $language
   * @param \phpbb\user $user
   * @param string $notification_types_table
   * @param string $user_notifications_table
   *
   * @return \phpbb\notification\manager
   */
  public function __construct($notification_types, $notification_methods, ContainerInterface $phpbb_container, \phpbb\user_loader $user_loader, \phpbb\event\dispatcher_interface $phpbb_dispatcher, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, \phpbb\cache\service $cache, \phpbb\language\language $language, \phpbb\user $user, $notification_types_table, $user_notifications_table) {

    $this->notification_types = $notification_types;
    $this->notification_methods = $notification_methods;
    $this->phpbb_container = $phpbb_container;

    $this->user_loader = $user_loader;
    $this->phpbb_dispatcher = $phpbb_dispatcher;
    $this->db = $db;
    $this->cache = $cache;
    $this->language = $language;
    $this->user = $user;

    $this->notification_types_table = $notification_types_table;
    $this->user_notifications_table = $user_notifications_table;
  }

  /**
   * Load the user's notifications for a given method
   *
   * @param string $method_name
   * @param array $options Optional options to control what notifications are loaded
   * 				notification_id		Notification id to load (or array of notification ids)
   * 				user_id				User id to load notifications for (Default: $user->data['user_id'])
   * 				order_by			Order by (Default: notification_time)
   * 				order_dir			Order direction (Default: DESC)
   * 				limit				Number of notifications to load (Default: 5)
   * 				start				Notifications offset (Default: 0)
   * 				all_unread			Load all unread notifications? If set to true, count_unread is set to true (Default: false)
   * 				count_unread		Count all unread notifications? (Default: false)
   * 				count_total			Count all notifications? (Default: false)
   * @return array Array of information based on the request with keys:
   * 	'notifications'		array of notification type objects
   * 	'unread_count'		number of unread notifications the user has if count_unread is true in the options
   * 	'total_count'		number of notifications the user has if count_total is true in the options
   * @throws \phpbb\notification\exception when the method doesn't refer to a class extending \phpbb\notification\method\method_interface
   */
  public function load_notifications($method_name, array $options = array()) {
    $method = $this->get_method_class($method_name);

    if (!$method instanceof \phpbb\notification\method\method_interface) {
      throw new \phpbb\notification\exception($this->language->lang('NOTIFICATION_METHOD_INVALID', $method_name));
    } else if ($method->is_available()) {
      return $method->load_notifications($options);
    } else {
      return array(
        'notifications' => array(),
        'unread_count' => 0,
        'total_count' => 0,
      );
    }
  }

  /**
   * Mark notifications read or unread for all available methods
   *
   * @param bool|string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types). False to mark read for all item types
   * @param bool|int|array $item_id Item id or array of item ids. False to mark read for all item ids
   * @param bool|int|array $user_id User id or array of user ids. False to mark read for all user ids
   * @param bool|int $time Time at which to mark all notifications prior to as read. False to mark all as read. (Default: False)
   *
   * @deprecated since 3.2
   */
  public function mark_notifications_read($notification_type_name, $item_id, $user_id, $time = false) {
    $this->mark_notifications($notification_type_name, $item_id, $user_id, $time);
  }

  /**
   * Mark notifications read or unread for all available methods
   *
   * @param bool|string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types). False to mark read for all item types
   * @param bool|int|array $item_id Item id or array of item ids. False to mark read for all item ids
   * @param bool|int|array $user_id User id or array of user ids. False to mark read for all user ids
   * @param bool|int $time Time at which to mark all notifications prior to as read. False to mark all as read. (Default: False)
   * @param bool $mark_read Define if the notification as to be set to True or False. (Default: True)
   */
  public function mark_notifications($notification_type_name, $item_id, $user_id, $time = false, $mark_read = true) {
    if (is_array($notification_type_name)) {
      $notification_type_id = $this->get_notification_type_ids($notification_type_name);
    } else if ($notification_type_name !== false) {
      $notification_type_id = $this->get_notification_type_id($notification_type_name);
    } else {
      $notification_type_id = false;
    }

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
      $method->mark_notifications($notification_type_id, $item_id, $user_id, $time, $mark_read);
    }
  }

  /**
   * Mark notifications read or unread from a parent identifier for all available methods
   *
   * @param string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types)
   * @param bool|int|array $item_parent_id Item parent id or array of item parent ids. False to mark read for all item parent ids
   * @param bool|int|array $user_id User id or array of user ids. False to mark read for all user ids
   * @param bool|int $time Time at which to mark all notifications prior to as read. False to mark all as read. (Default: False)
   *
   * @deprecated since 3.2
   */
  public function mark_notifications_read_by_parent($notification_type_name, $item_parent_id, $user_id, $time = false) {
    $this->mark_notifications_by_parent($notification_type_name, $item_parent_id, $user_id, $time);
  }

  /**
   * Mark notifications read or unread from a parent identifier for all available methods
   *
   * @param string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types)
   * @param bool|int|array $item_parent_id Item parent id or array of item parent ids. False to mark read for all item parent ids
   * @param bool|int|array $user_id User id or array of user ids. False to mark read for all user ids
   * @param bool|int $time Time at which to mark all notifications prior to as read. False to mark all as read. (Default: False)
   * @param bool $mark_read Define if the notification as to be set to True or False. (Default: True)
   */
  public function mark_notifications_by_parent($notification_type_name, $item_parent_id, $user_id, $time = false, $mark_read = true) {
    if (is_array($notification_type_name)) {
      $notification_type_id = $this->get_notification_type_ids($notification_type_name);
    } else {
      $notification_type_id = $this->get_notification_type_id($notification_type_name);
    }

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
      $method->mark_notifications_by_parent($notification_type_id, $item_parent_id, $user_id, $time, $mark_read);
    }
  }

  /**
   * Mark notifications read or unread for a given method
   *
   * @param string $method_name
   * @param int|array $notification_id Notification id or array of notification ids.
   * @param bool|int $time Time at which to mark all notifications prior to as read. False to mark all as read. (Default: False)
   * @param bool $mark_read Define if the notification as to be set to True or False. (Default: True)
   */
  public function mark_notifications_by_id($method_name, $notification_id, $time = false, $mark_read = true) {
    $method = $this->get_method_class($method_name);

    if ($method instanceof \phpbb\notification\method\method_interface && $method->is_available()) {
      $method->mark_notifications_by_id($notification_id, $time, $mark_read);
    }
  }

  /**
   * Add a notification
   *
   * @param string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types)
   * 			Note: If you send an array of types, any user who could receive multiple notifications from this single item will only receive
   * 			a single notification. If they MUST receive multiple notifications, call this function multiple times instead of sending an array
   * @param array $data Data specific for this type that will be inserted
   * @param array $options Optional options to control what notifications are loaded
   * 			ignore_users	array of data to specify which users should not receive certain types of notifications
   * @return array Information about what users were notified and how they were notified
   */
  public function add_notifications($notification_type_name, $data, array $options = array()) {

    $options = array_merge(array(
      'ignore_users' => array(),
        ), $options);

    if (is_array($notification_type_name)) {
      $notified_users = array();
      $temp_options = $options;

      foreach ($notification_type_name as $type) {
        $temp_options['ignore_users'] = $options['ignore_users'] + $notified_users;
        $notified_users += $this->add_notifications($type, $data, $temp_options);
      }

      return $notified_users;
    }

    // find out which users want to receive this type of notification
    $notify_users = $this->get_item_type_class($notification_type_name)->find_users_for_notification($data, $options);

    /**
     * Allow filtering the notify_users array for a notification that is about to be sent.
     * Here, $notify_users is already filtered by f_read and the ignored list included in the options variable
     *
     * @event core.notification_manager_add_notifications
     * @var	string	notification_type_name		The forum id from where the topic belongs
     * @var	array 	data						Data specific for the notification_type_name used will be inserted
     * @var	array 	notify_users				The array of userid that are going to be notified for this notification. Set to array() to cancel.
     * @var	array 	options						The options that were used when this method was called (read only)
     *
     * @since 3.1.3-RC1
     */
    $vars = array(
      'notification_type_name',
      'data',
      'notify_users',
      'options',
    );

    extract($this->phpbb_dispatcher->trigger_event('core.notification_manager_add_notifications', compact($vars)));

    $this->add_notifications_for_users($notification_type_name, $data, $notify_users);

    return $notify_users;
  }

  /**
   * Add a notification for specific users
   *
   * @param string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types)
   * @param array $data Data specific for this type that will be inserted
   * @param array $notify_users User list to notify
   */
  public function add_notifications_for_users($notification_type_name, $data, $notify_users) {
    if (is_array($notification_type_name)) {
      foreach ($notification_type_name as $type) {
        $this->add_notifications_for_users($type, $data, $notify_users);
      }

      return;
    }

    $notification_type_id = $this->get_notification_type_id($notification_type_name);

    $item_id = $this->get_item_type_class($notification_type_name)->get_item_id($data);

    $user_ids = array();
    $notification_methods = array();

    // Never send notifications to the anonymous user!
    unset($notify_users[ANONYMOUS]);

    // Make sure not to send new notifications to users who've already been notified about this item
    // This may happen when an item was added, but now new users are able to see the item
    // We remove each user which was already notified by at least one method.
    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_subscription_methods_instances() as $method) {
      $notified_users = $method->get_notified_users($notification_type_id, array('item_id' => $item_id));
      foreach ($notified_users as $user => $notifications) {
        unset($notify_users[$user]);
      }
    }

    if (!count($notify_users)) {
      return;
    }

    // Allow notifications to perform actions before creating the insert array (such as run a query to cache some data needed for all notifications)
    $notification = $this->get_item_type_class($notification_type_name);
    $pre_create_data = $notification->pre_create_insert_array($data, $notify_users);
    unset($notification);

    // Go through each user so we can insert a row in the DB and then notify them by their desired means
    foreach ($notify_users as $user => $methods) {
      $notification = $this->get_item_type_class($notification_type_name);

      $notification->user_id = (int) $user;
     

      // Generate the insert_array
      $notification->create_insert_array($data, $pre_create_data);

      // Users are needed to send notifications
      $user_ids = array_merge($user_ids, $notification->users_to_query());

      foreach ($methods as $method) {
        // setup the notification methods and add the notification to the queue
        if (!isset($notification_methods[$method])) {
          $notification_methods[$method] = $this->get_method_class($method);
        }

        $notification_methods[$method]->add_to_queue($notification);
      }
    }

    // We need to load all of the users to send notifications
    $this->user_loader->load_users($user_ids);

    // run the queue for each method to send notifications
    foreach ($notification_methods as $method) {
      $method->notify();
    }
  }

  /**
   * Update notification
   *
   * @param string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types)
   * @param array $data Data specific for this type that will be updated
   * @param array $options
   */
  public function update_notifications($notification_type_name, array $data, array $options = array()) {
    if (is_array($notification_type_name)) {
      foreach ($notification_type_name as $type) {
        $this->update_notifications($type, $data);
      }

      return;
    }

    $this->update_notification($this->get_item_type_class($notification_type_name), $data, $options);
  }

  /**
   * Update a notification
   *
   * @param \phpbb\notification\type\type_interface $notification The notification
   * @param array $data Data specific for this type that will be updated
   * @param array $options
   */
  public function update_notification(\phpbb\notification\type\type_interface $notification, array $data, array $options = array()) {
    if (empty($options)) {
      $options['item_id'] = $notification->get_item_id($data);
    }

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
      $method->update_notification($notification, $data, $options);
    }
  }

  /**
   * Delete a notification
   *
   * @param string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $item_id is identical for the specified types)
   * @param int|array $item_id Identifier within the type (or array of ids)
   * @param mixed $parent_id Parent identifier within the type (or array of ids), used in combination with item_id if specified (Default: false; not checked)
   * @param mixed $user_id User id (Default: false; not checked)
   */
  public function delete_notifications($notification_type_name, $item_id, $parent_id = false, $user_id = false) {
    if (is_array($notification_type_name)) {
      foreach ($notification_type_name as $type) {
        $this->delete_notifications($type, $item_id, $parent_id, $user_id);
      }

      return;
    }

    $notification_type_id = $this->get_notification_type_id($notification_type_name);

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
      $method->delete_notifications($notification_type_id, $item_id, $parent_id, $user_id);
    }
  }

  /**
   * Get all of the subscription types
   *
   * @return array Array of item types
   */
  public function get_subscription_types() {
    if ($this->subscription_types === null) {
      $this->subscription_types = array();

      foreach ($this->notification_types as $type_name => $data) {
        /** @var type\base $type */
        $type = $this->get_item_type_class($type_name);

        if ($type instanceof \phpbb\notification\type\type_interface && $type->is_available()) {
          $options = array_merge(array(
            'type' => $type,
            'id' => $type->get_type(),
            'lang' => 'NOTIFICATION_TYPE_' . strtoupper($type->get_type()),
            'group' => 'NOTIFICATION_GROUP_MISCELLANEOUS',
              ), (($type::$notification_option !== false) ? $type::$notification_option : array()));

          $this->subscription_types[$options['group']][$options['id']] = $options;
        }
      }

      // Move Miscellaneous to the very last section
      if (isset($this->subscription_types['NOTIFICATION_GROUP_MISCELLANEOUS'])) {
        $miscellaneous = $this->subscription_types['NOTIFICATION_GROUP_MISCELLANEOUS'];
        unset($this->subscription_types['NOTIFICATION_GROUP_MISCELLANEOUS']);
        $this->subscription_types['NOTIFICATION_GROUP_MISCELLANEOUS'] = $miscellaneous;
      }
    }

    return $this->subscription_types;
  }

  /**
   * Get all of the subscription methods
   *
   * @return array Array of methods
   */
  public function get_subscription_methods() {
    $subscription_methods = array();

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method_name => $method) {
      $subscription_methods[$method_name] = array(
        'method' => $method,
        'id' => $method->get_type(),
        'lang' => str_replace('.', '_', strtoupper($method->get_type())),
      );
    }

    return $subscription_methods;
  }

  /**
   * Get all of the subscription methods
   *
   * @return array Array of method's instances
   */
  private function get_subscription_methods_instances() {
    $subscription_methods = array();

    foreach ($this->notification_methods as $method_name => $data) {
      $method = $this->get_method_class($method_name);

      if ($method instanceof \phpbb\notification\method\method_interface) {
        $subscription_methods[$method_name] = $method;
      }
    }

    return $subscription_methods;
  }

  /**
   * Get all of the available subscription methods
   *
   * @return array Array of method's instances
   */
  private function get_available_subscription_methods() {
    $subscription_methods = array();

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_subscription_methods_instances() as $method_name => $method) {
      if ($method->is_available()) {
        $subscription_methods[$method_name] = $method;
      }
    }

    return $subscription_methods;
  }

  /**
   * Get user's notification data
   *
   * @param int $user_id The user_id of the user to get the notifications for
   *
   * @return array User's notification
   */
  protected function get_user_notifications($user_id) {
    $sql = 'SELECT method, notify, item_type
				FROM ' . $this->user_notifications_table . '
				WHERE user_id = ' . (int) $user_id . '
					AND item_id = 0';

    $result = $this->db->sql_query($sql);
    $user_notifications = array();

    while ($row = $this->db->sql_fetchrow($result)) {
      $user_notifications[$row['item_type']][] = $row;
    }

    $this->db->sql_freeresult($result);

    return $user_notifications;
  }

  /**
   * Get global subscriptions (item_id = 0)
   *
   * @param bool|int $user_id The user_id to add the subscription for (bool false for current user)
   *
   * @return array Subscriptions
   */
  public function get_global_subscriptions($user_id = false) {
    $user_id = $user_id ?: $this->user->data['user_id'];

    $subscriptions = array();
    $default_methods = $this->get_default_methods();

    $user_notifications = $this->get_user_notifications($user_id);

    foreach ($this->get_subscription_types() as $types) {
      foreach ($types as $id => $type) {
        $type_subscriptions = $default_methods;
        if (!empty($user_notifications[$id])) {
          foreach ($user_notifications[$id] as $user_notification) {
            $key = array_search($user_notification['method'], $type_subscriptions, true);
            if (!$user_notification['notify']) {
              if ($key !== false) {
                unset($type_subscriptions[$key]);
              }

              continue;
            } else if ($key === false) {
              $type_subscriptions[] = $user_notification['method'];
            }
          }
        }

        if (!empty($type_subscriptions)) {
          $subscriptions[$id] = $type_subscriptions;
        }
      }
    }

    return $subscriptions;
  }

  /**
   * Add a subscription
   *
   * @param string $item_type Type identifier of the subscription
   * @param int $item_id The id of the item
   * @param string $method The method of the notification e.g. 'board', 'email', or 'jabber'
   *            (if null a subscription will be added for all the defaults methods)
   * @param bool|int $user_id The user_id to add the subscription for (bool false for current user)
   */
  public function add_subscription($item_type, $item_id = 0, $method = null, $user_id = false) {
    if ($method === null) {
      foreach ($this->get_default_methods() as $method_name) {
        $this->add_subscription($item_type, $item_id, $method_name, $user_id);
      }

      return;
    }

    $user_id = ($user_id === false) ? $this->user->data['user_id'] : $user_id;

    $sql = 'SELECT notify
			FROM ' . $this->user_notifications_table . "
			WHERE item_type = '" . $this->db->sql_escape($item_type) . "'
				AND item_id = " . (int) $item_id . '
				AND user_id = ' . (int) $user_id . "
				AND method = '" . $this->db->sql_escape($method) . "'";
    $this->db->sql_query($sql);
    $current = $this->db->sql_fetchfield('notify');
    $this->db->sql_freeresult();

    if ($current === false) {
      $sql = 'INSERT INTO ' . $this->user_notifications_table . ' ' .
          $this->db->sql_build_array('INSERT', array(
            'item_type' => $item_type,
            'item_id' => (int) $item_id,
            'user_id' => (int) $user_id,
            'method' => $method,
            'notify' => 1,
      ));
      $this->db->sql_query($sql);
    } else if (!$current) {
      $sql = 'UPDATE ' . $this->user_notifications_table . "
				SET notify = 1
				WHERE item_type = '" . $this->db->sql_escape($item_type) . "'
					AND item_id = " . (int) $item_id . '
					AND user_id = ' . (int) $user_id . "
					AND method = '" . $this->db->sql_escape($method) . "'";
      $this->db->sql_query($sql);
    }
  }

  /**
   * Delete a subscription
   *
   * @param string $item_type Type identifier of the subscription
   * @param int $item_id The id of the item
   * @param string $method The method of the notification e.g. 'board', 'email', or 'jabber'
   * @param bool|int $user_id The user_id to add the subscription for (bool false for current user)
   */
  public function delete_subscription($item_type, $item_id = 0, $method = null, $user_id = false) {
    if ($method === null) {
      foreach ($this->get_default_methods() as $method_name) {
        $this->delete_subscription($item_type, $item_id, $method_name, $user_id);
      }

      return;
    }

    $user_id = $user_id ?: $this->user->data['user_id'];

    $sql = 'UPDATE ' . $this->user_notifications_table . "
			SET notify = 0
			WHERE item_type = '" . $this->db->sql_escape($item_type) . "'
				AND item_id = " . (int) $item_id . '
				AND user_id = ' . (int) $user_id . "
				AND method = '" . $this->db->sql_escape($method) . "'";
    $this->db->sql_query($sql);

    if (!$this->db->sql_affectedrows()) {
      $sql = 'INSERT INTO ' . $this->user_notifications_table . ' ' .
          $this->db->sql_build_array('INSERT', array(
            'item_type' => $item_type,
            'item_id' => (int) $item_id,
            'user_id' => (int) $user_id,
            'method' => $method,
            'notify' => 0,
      ));
      $this->db->sql_query($sql);
    }
  }

  /**
   * Disable all notifications of a certain type
   *
   * This should be called when an extension which has notification types
   * is disabled so that all those notifications are hidden and do not
   * cause errors
   *
   * @param string $notification_type_name Type identifier of the subscription
   */
  public function disable_notifications($notification_type_name) {
    $sql = 'UPDATE ' . $this->notification_types_table . "
			SET notification_type_enabled = 0
			WHERE notification_type_name = '" . $this->db->sql_escape($notification_type_name) . "'";
    $this->db->sql_query($sql);
  }

  /**
   * Purge all notifications of a certain type
   *
   * This should be called when an extension which has notification types
   * is purged so that all those notifications are removed
   *
   * @param string $notification_type_name Type identifier of the subscription
   */
  public function purge_notifications($notification_type_name) {
    // If a notification is never used, its type will not be added to the database
    // nor its id cached. If this method is called by an extension during the
    // purge step, and that extension never used its notifications,
    // get_notification_type_id() will throw an exception. However,
    // because no notification type was added to the database,
    // there is nothing to delete, so we can silently drop the exception.
    try {
      $notification_type_id = $this->get_notification_type_id($notification_type_name);

      /** @var method\method_interface $method */
      foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
        $method->purge_notifications($notification_type_id);
      }
    } catch (\phpbb\notification\exception $e) {
      // Continue
    }
  }

  /**
   * Enable all notifications of a certain type
   *
   * This should be called when an extension which has notification types
   * that was disabled is re-enabled so that all those notifications that
   * were hidden are shown again
   *
   * @param string $notification_type_name Type identifier of the subscription
   */
  public function enable_notifications($notification_type_name) {
    $sql = 'UPDATE ' . $this->notification_types_table . "
			SET notification_type_enabled = 1
			WHERE notification_type_name = '" . $this->db->sql_escape($notification_type_name) . "'";
    $this->db->sql_query($sql);
  }

  /**
   * Delete all notifications older than a certain time
   *
   * @param int $timestamp Unix timestamp to delete all notifications that were created before
   * @param bool $only_read True (default) to only prune read notifications
   */
  public function prune_notifications($timestamp, $only_read = true) {
    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
      $method->prune_notifications($timestamp, $only_read);
    }
  }

  /**
   * Helper to get the list of methods enabled by default
   *
   * @return method\method_interface[]
   */
  public function get_default_methods() {
    $default_methods = array();

    foreach ($this->notification_methods as $method) {
      if ($method->is_enabled_by_default() && $method->is_available()) {
        $default_methods[] = $method->get_type();
      }
    }

    return $default_methods;
  }

  /**
   * Helper to get the notifications item type class and set it up
   *
   * @param string $notification_type_name
   * @param array $data
   * @return type\type_interface
   */
  public function get_item_type_class($notification_type_name, $data = array()) {
    $item = $this->load_object($notification_type_name);

    $item->set_initial_data($data);

    return $item;
  }

  /**
   * Helper to get the notifications method class and set it up
   *
   * @param string $method_name
   * @return method\method_interface
   */
  public function get_method_class($method_name) {
    return $this->load_object($method_name);
  }

  /**
   * Helper to load objects (notification types/methods)
   *
   * @param string $object_name
   * @return method\method_interface|type\type_interface
   */
  protected function load_object($object_name) {
    $object = $this->phpbb_container->get($object_name);

    if (method_exists($object, 'set_notification_manager')) {
      $object->set_notification_manager($this);
    }

    return $object;
  }

  /**
   * Get the notification type id from the name
   *
   * @param string $notification_type_name The name
   * @return int the notification_type_id
   * @throws \phpbb\notification\exception
   */
  public function get_notification_type_id($notification_type_name) {
    $notification_type_ids = $this->cache->get('notification_type_ids');

    $this->db->sql_transaction('begin');

    if ($notification_type_ids === false) {
      $notification_type_ids = array();

      $sql = 'SELECT notification_type_id, notification_type_name
				FROM ' . $this->notification_types_table;
      $result = $this->db->sql_query($sql);
      while ($row = $this->db->sql_fetchrow($result)) {
        $notification_type_ids[$row['notification_type_name']] = (int) $row['notification_type_id'];
      }
      $this->db->sql_freeresult($result);

      $this->cache->put('notification_type_ids', $notification_type_ids);
    }

    if (!isset($notification_type_ids[$notification_type_name])) {
      if (!isset($this->notification_types[$notification_type_name]) && !isset($this->notification_types['notification.type.' . $notification_type_name])) {
        $this->db->sql_transaction('rollback');

        throw new \phpbb\notification\exception('NOTIFICATION_TYPE_NOT_EXIST', array($notification_type_name));
      }

      $sql = 'INSERT INTO ' . $this->notification_types_table . ' ' . $this->db->sql_build_array('INSERT', array(
            'notification_type_name' => $notification_type_name,
            'notification_type_enabled' => 1,
      ));
      $this->db->sql_query($sql);

      $notification_type_ids[$notification_type_name] = (int) $this->db->sql_nextid();

      $this->cache->put('notification_type_ids', $notification_type_ids);
    }

    $this->db->sql_transaction('commit');

    return $notification_type_ids[$notification_type_name];
  }

  /**
   * Get notification type ids (as an array)
   *
   * @param string|array $notification_type_names Notification type names
   * @return array Array of integers
   */
  public function get_notification_type_ids($notification_type_names) {
    if (!is_array($notification_type_names)) {
      $notification_type_names = array($notification_type_names);
    }

    $notification_type_ids = array();

    foreach ($notification_type_names as $name) {
      $notification_type_ids[$name] = $this->get_notification_type_id($name);
    }

    return $notification_type_ids;
  }

  /**
   * Find the users which are already notified
   *
   * @param bool|string|array $notification_type_name Type identifier or array of item types (only acceptable if the $data is identical for the specified types). False to retrieve all item types
   * @param array $options
   * @return array The list of the notified users
   */
  public function get_notified_users($notification_type_name, array $options) {
    $notification_type_id = $this->get_notification_type_id($notification_type_name);

    $notified_users = array();

    /** @var method\method_interface $method */
    foreach ($this->get_available_subscription_methods() as $method) {
      $notified_users = $notified_users + $method->get_notified_users($notification_type_id, $options);
    }

    return $notified_users;
  }

}

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 35469
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามการใช้ event ในการแก้ไข username เป็นรหัสอื่นในส่วนแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร

Post by mindphp »

ลองเช็ค
ส่งผ่าน core Event ตัวนี้ดูครับ

Code: Select all

core.modify_submit_notification_data 
ส่วนตัวนี้เหมาะ เหมาะสำหรับจัดการ notification เอง

Code: Select all

core.notification_manager_add_notifications
ไม่ควร copy class มาแล้วประกาศใช้งานต่อ เพราะมันจะสร้าง object เพิ่ม
ถ้าไม่มี event รวบรวมข้อมูลที่จะเรียนใช้ notification ผ่าน container

Code: Select all

$phpbb_notifications = $phpbb_container->get('notification_manager');
Ref: https://area51.phpbb.com/docs/dev/maste ... _list.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
eange08
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 8377
Joined: 22/12/2020 10:09 am

Re: สอบถามการใช้ event ในการแก้ไข username เป็นรหัสอื่นในส่วนแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร

Post by eange08 »

ลองใช้ทั้ง 2 core และปิดไม่เรียกใช้ไฟล์ notification แล้ว
 • แต่ก็ยังมี query ซ้ำ 8 อันอยู่
 • ลองใช้ทั้ง 2 core เพื่อเปลี่ยน post_username พบว่า ส่วน post_username ไม่เปลี่ยนตามที่ตั้ง username ใหม่ ซึ่งถ้าเปลี่ยนชื่อ username ได้ที่แจ้งเตือน

  Code: Select all

  core.modify_submit_notification_data 
  core.notification_manager_add_notifications
  
  ในหน้าแจ้งเตือน
  Selection_999(167).png
  Selection_999(167).png (6.46 KiB) Viewed 168 times
  หน้ากระทู้
  Selection_999(168).png
  Selection_999(168).png (12.34 KiB) Viewed 168 times
 • แต่ตอนใช้ core ลอง var_dump($notification_data); ก็เป็น username ที่เปลี่ยน แต่เช็ตใน table phpbb_notifications กลับไม่มีค่าลงไปค่ะ

  Code: Select all

  "post_username";s:0:""

  Code: Select all

  a:6:{s:9:"poster_id";i:2;s:11:"topic_title";s:52:"ไม่อยากเผยชื่อเลย3";s:12:"post_subject";s:56:"Re: ไม่อยากเผยชื่อเลย3";s:13:"post_username";s:0:"";s:8:"forum_id";i:2;s:10:"forum_name";s:41:"หมวดกระทู้ที่ 1";}
 • ถ้าหากใช้ผ่าน container จะใช้ฟังกชั่นไหน ในการอัพเดต post_username ได้บ้างค่ะ

  Code: Select all

  $phpbb_notifications = $phpbb_container->get('notification_manager');
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests