เปิดและปิดไฟด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chaiyasitpraphut
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 62
Joined: 11/11/2019 9:55 am

เปิดและปิดไฟด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

Post by chaiyasitpraphut »

เปิดและปิดไฟด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
อุปการณ์ที่ใช้
1.NodeMcu esp 8266
2.Pir Motion Sensor
3.หลอดไฟ
4.สายไฟ
วิธีต่อวงจร
pir.png
ทำการอัพโหลดโค็ดการทำงานลงบอร์ด

Code: Select all

int led = D3;
int inputPir = D4;

void setup(){
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(inputPir, INPUT);
}

void loop(){
 long state = digitalRead(inputPir);
  if(state == HIGH) {
   digitalWrite (led, HIGH);
   Serial.println("Motion detected!");
   delay(1000);
  }
  else {
   digitalWrite (led, LOW);
   Serial.println("Motion absent!");
   delay(1000);
 }
}

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest