ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้อย่างไร

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

champp
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 30
Joined: 05/05/2020 10:09 am

ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้อย่างไร

Post by champp »

เราสามารถทำตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์โดยมีอุปกรณ์ดังนี้
1. NodeMCU V2
2. IR infrared obstacle detection sensor
3. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.
4. Breadboard

ประกอบอุปกรณ์เข้าด้วยกันแล้วนำโค้ดนี้แก้ไปใช้ได้เลยโดยแก้

Code: Select all

#include <TridentTD_LineNotify.h> 
#include <ESP8266WiFi.h>

#define ssid "\\แก้ชื่อWi-fi" 
#define pass "\\แก้รหัสWi-fi" 
#define LINE_TOKEN "\\ขอLINE TOKEN" 


TridentTD_LineNotify myLINE(LINE_TOKEN);

int sensorValue;
int isFlamePin = D6;
int isFlame = HIGH;


bool flame1 = 0;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(isFlamePin, INPUT);
 
 WiFi.begin(ssid, pass);
 
}

void loop() {
 flameDetect();
 Serial.println(flame1);

 if (flame1 == 1) {
  myLINE.notify("จดหมายมาส่งจ้า"); 
  Serial.println("Warnig, Warning, Warning");
  delay(5000);
 }

 delay(2000);
}

void flameDetect() {
 isFlame = digitalRead(isFlamePin);
 if (isFlame == LOW) {
  flame1 = 1;
  Serial.println("FLAME, FLAME, FLAME");
 } else {
  flame1 = 0;
  Serial.println("no flame");
 }
}
เว็บไซต์ที่เคยดู
https://www.youtube.com/watch?v=_cVsQ1oRuRA

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests