สอนสร้าง Plugin WordPress (17) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Fields เเละการใช้ wp editor

แชร์ ความรู้สำหรับพัฒนา plugin ของ Wordpress

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28006
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

สอนสร้าง Plugin WordPress (17) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Fields เเละการใช้ wp editor

Post by thatsawan »

Custom Fields
  • การสร้างฟิลด์ใน Post type ต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บค่าต่างๆ เป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ WordPress
ตัวอย่างการใช้งาน
ส่วนเเรกเป็นส่วนที่เพิ่ม Post type (ศึกษาได้ในบทก่อนหน้านี้)

Code: Select all

add_action( 'init', 'codex_book_init' );

/**
 * Register a book post type.
 *
 * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type
 */
function codex_book_init() {
  $labels = array(
    'name'               => _x( 'Books', 'post type general name', 'your-plugin-textdomain' ),
    'singular_name'      => _x( 'Book', 'post type singular name', 'your-plugin-textdomain' ),
    'menu_name'          => _x( 'Books', 'admin menu', 'your-plugin-textdomain' ),
    'name_admin_bar'     => _x( 'Book', 'add new on admin bar', 'your-plugin-textdomain' ),
    'add_new'            => _x( 'Add News Demo', 'book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'add_new_item'       => __( 'Add New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'new_item'           => __( 'New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'edit_item'          => __( 'Edit Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'view_item'          => __( 'View Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'all_items'          => __( 'All Books', 'your-plugin-textdomain' ),
    'search_items'       => __( 'Search Books', 'your-plugin-textdomain' ),
    'parent_item_colon'  => __( 'Parent Books:', 'your-plugin-textdomain' ),
    'not_found'          => __( 'No books found.', 'your-plugin-textdomain' ),
    'not_found_in_trash' => __( 'No books found in Trash.', 'your-plugin-textdomain' )
  );

  $args = array(
    'labels'             => $labels,
    'description'        => __( 'Description.', 'your-plugin-textdomain' ),
    'public'             => true,
    'publicly_queryable' => true,
    'show_ui'            => true,
    'show_in_menu'       => true,
    'show_in_nav_menus' => true,
    'query_var'          => true,
    'rewrite'            => array( 'slug' => 'book' ),
    'capability_type'    => 'post',
    'has_archive'        => true,
    'hierarchical'       => false,
    'menu_position'      => null,
    'supports'           => array( 
               'title',
               // 'editor', 
               // 'author', 
               // 'thumbnail',   
               // 'excerpt',
               // 'comments' 
     )
  );

  register_post_type( 'book', $args );
}

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จะเพิ่ม Custom Fields

Code: Select all

function custom_meta_box_markup()
{ 

    echo '<label for="my_meta_box_text">Text Label</label>
    <input type="text" name="my_meta_box_text" id="my_meta_box_text" />';

}

function add_custom_meta_box()
{
    add_meta_box("demo-meta-box", "Custom Meta Box", "custom_meta_box_markup", "book", "normal", "high", null);
}

add_action("add_meta_boxes", "add_custom_meta_box"); 
ผลที่ได้
Image


ตัวอย่างการใช้งาน wp_editor()

Code: Select all

function custom_meta_box_markup()
{ 

    echo '<label for="my_meta_box_text">Text Label</label>
    <input type="text" name="my_meta_box_text" id="my_meta_box_text" />';

    $content = get_post_meta($post->ID,'custom_fields',true);
    $editor_id = 'mycustomeditor';
    $setting = array(
          'textarea_rows' => 8, 
          'media_buttons' => true, // show button add media

      );
    wp_editor( $content, $editor_id,$setting );
}

function add_custom_meta_box()
{
    add_meta_box("demo-meta-box", "Custom Meta Box", "custom_meta_box_markup", "book", "normal", "high", null);
}

add_action("add_meta_boxes", "add_custom_meta_box");
 
ผลที่ได้
Image


ศึกษาเพิ่มเติมที่นี่
https://codex.wordpress.org
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26653
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (17) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Fields เเละการใช้ wp editor

Post by mindphp »

รวมกระทู้ บทความสอนสร้าง Plugin WordPress
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 25&t=36079
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Wordpress Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests